referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Faktory tvorivosti
Dátum pridania: 01.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 300
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 

 

Flexibilita je schopnosť pružne utvárať rôznorodé riešenie problémov a prekonávať myšlienkovú zameranosť.

Flexibilitu (pružnosť myslenia) možno vysvetliť na príkladoch z výskumov.
Trom žiakom dali za úlohu, aby za minúty napísali (povedali) čo najviac možných použití volejbalovej lopty.

Pietrasiński, ktorí tento výskum realizoval, vybral zo svojich pokusných osôb tri typické podľa ich odpovedí.

Prvý žiak uviedol, že volejbalová lopta sa môže použiť na:
a)volejbal,
b)basketbal,
c)futbal,
d)hru na dve brány
e)na hádzanú.

Druhý žiak uviedol, že ten istý predmet sa môže použiť na:
a)hry na lúke,
b)na iné športové hry,
c)na sedenie,
d)na bubon,
e)na plávanie.

Tretí žiak uvádzal:
a) závažie,
b)guľa,
c) dekorácia,
d) hračka,
e) hudobný nástroj.

Z týchto údajov vidíme, že títo traja žiaci vyprodukovali po päť odpovedí, avšak z hľadiska pružnosti myslenia (flexibility) najvhodnejšie sú odpovede tretieho žiaka, lebo ani raz neuviedol pôvodný účel volejbalovej hry, ale ani hry, ktoré patria do triedy loptových hier. Tento žiak pri každej odpovedi prechádzal do celkom odlišnej triedy použiteľnosti volejbalovej lopty. Dokázal sa takto úplne vymaniť z negatívnych účinkov zameranosti.

Originalita. Pod týmto pojmom chápeme schopnosť utvárať bystré, dôvtipné, neobvyklé, nie bežné produkty, ktoré odhaľujú vzdialené súvislosti.

Je to jeden z najzákladnejších faktorov tvorivosti, lebo sa tu utvárajú originálne produkty pomocou originálneho tvorivého procesu riešenia. Ide tu teda nielen o originálny produkt, ale predovšetkým o originálne riešenie.

Príklady:

a)Titulky k príbehom. Vymyslieť originálny názov kratučkých príbehov alebo poviedok. Napríklad: V istej krajine žije chlapec, ktorý má tri roky a už vie čítať, počítať, hrať na klavíri.
Originálne titulky sú napr.: Záhada pre vedcov. Nový Einstein. Nuda v škole. A hrať sa vie?

b)Vymýšľanie originálnych dôsledkov neobyčajných udalostí (testy dôsledkov).
c)Tieto udalosti by mali byť či najfantastiskejšie ako napr.:
d)Čo by sa stalo, keby naraz ľudia získali schopnosť voľne prechádzať cez stenu?
Úlohy na zistenie originality sú podobné ako na zistenie úrovne ideačnej fluencie (pohotovosti) a istých druhov flexibility (pružnosti).
Líšia sa však tým, že odpovede majú byť neobvyklé, dôvtipné, vzdialene asociované, majú transformovať pochopený príbeh a majú ukazovať zmenu pohľadu na informáciu, ktorú príbeh obsahuje.

Senzitivita, t.j. citlivosť na problémy je schopnosť všimnúť si, vystihnúť, postrehnúť problém tam, kde si to iní bežne nevšimnú, nevidia.
Príklad na senzitivitu z matematiky: Jedna strana trojuholníka je 12 cm.
Určite rozmery ďalších strán tak, aby sa trojuholník nedal zostrojiť a dokážte prečo!
Niekoľko možných odpovedí:
a = 12 cm a = 12 cm
b = 6 cm alebob = 9 cm
c = 5 cmc = 2 cm
Dôkaz: b + c viac ako a

Na meranie úrovne senzitivity (citlivosti na problémy) sa používajú príslušné testy. Napr. test prístrojov, ktorý v dvoch častiach obsahuje po 10 prístrojov (časť na riešenie je 7 minút).
Úlohou je navrhnúť dva spôsoby vylepšenia každého daného prístroja.
Príklad: Ako zlepšiť telefónny prístroj? Citlivá odpoveď:
Namontovať zariadenie, ktoré povie, kto volá, než volaný zdvihne slúchadlo
(taká možnosť dnes už bežne existuje).

Redefinovanie ( reštrukturácia, znovuformulovanie) sa chápe ako schopnosť zmeniť význam a použitie predmetov alebo ich častí, použiť ich novým spôsobom, oslobodiť sa od zaužívaných spôsobov riešenia daného problému.

V úlohách pre pokusné osoby alebo pre žiakov môže ísť o transformáciu účelu.
Príklad: Máme päť predmetov (pravítko, sklená rúrka, palica, ceruzka, zapaľovač).
S ktorým z týchto predmetov možno dať zvukový signál? So sklenou rúrkou, keď na jednom konci ku uzavrieme a budeme fúkať na otvorenú stranu.

Okrem toho môžeme na rozvíjanie tejto schopnosti tvorivosti použiť aj spájanie predmetov, t.j. že z dvojíc predmetov, ktoré sú iného druhu, treba pomocou spájania utvoriť nový predmet.

Napríklad klinec, prút a zberač papiera, udica, oštep hák = osobná zbraň a pod. Takýchto úloh možno utvoriť veľa.
Spájanie slov je tiež vhodným spôsobom na rozvíjanie schopnosti redefinovania. Napríklad úlohou je z 10 daných slov napísať príbeh. Príklad: kultúrny dom, dedina, ovocie, námestie, stretnutie, rýchlo, tráva, sladký, brigádnik a záhrada. Je tu veľa možností kombinácie.

Elaborácia v tvorivosti sa chápe ako schopnosť vypracovať detaily riešení, aby sa skompletizoval nejaký celok alebo plán.

Napríklad doplniť reťaz asociácií začiatočným a posledným slovom: práca - pomaranč. Tu chýbajú tri slová, ktoré treba doplniť, aby sa utvoril celok. Možné doplnenie: zárobok, peniaze, potrava).

Uviedli sme základné faktory tvorivosti (kreativity). V tvorivom procese nemajú všetky rovnaký charakter a dôležitosť. Všetky sa nezakladajú na divergentnom myslení. Uvedené faktory pochádzajú od zakladateľov psychológie tvorivosti, teda od Guilforda a Torranceho. Ruský psychológ A.M.Luk podrobne analyzuje tieto faktory tvorivosti a rozvádza ich do trinástich tvorivých schopností. Uvedieme aspoň ich názvy:

-všímavosť pri hľadaní problémov,
-schopnosť skracovať myšlienkové operácie,
-schopnosť prenosu (transferu) skúseností,
-schopnosť vnímať celok (celostné vnímanie),
-schopnosť spájať pojmy,
-pohotovosť pamäti,
-pružnosť myslenia,
-schopnosť hodnotenia, odhadu a zhodnotenia situácie,
schopnosť integrovať a dezintegrovať,
-schopnosť ľahko generalizovať myšlienky,
-schopnosť predvídať,
-plynulosť reči,
-schopnosť dokončiť činnosť.

Samozrejme, že je možné o niektorých z nich polemizovať. Je plynulosť reči skutočne faktorom tvorivosti? (Zajakaví ľudia by potom nemohli byť tvoriví).

Vráťme sa však k 6 Guilfordovým faktorom :
(fluencia, flexibilita, originalita, senzitivita, redefinovanie a elaborácia).

Z týchto niektoré sú typické pre tie-ktoré fázy tvorivého procesu.
Napríklad pre prvú, prípravnú fázu je nevyhnutná senzitivita (citlivosť na problém).
Pre fázu intuície sa vyžaduje senzitivita, fluencia, flexibilita ale najmä originalita.
Pre fázu tvorivého procesu, t.j. pre fázu hodnotenia azda najväčší význam má faktor redefinovania (ústna alebo písomná interpretácia).
K uvedeným fázam (etapám) tvorivého procesu sa ešte vrátime.

 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Súhrn prednáško z pedagogickej psychológie na MOV
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.