Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tvorivý žiak

Téma : Tvorivý žiak

Už sme spomínali, že každý zdravý jednotlivec disponuje s takou alebo onakou, väčšou alebo menšou tvorivosťou.
Sú teda žiaci vysoko tvoriví, stredne tvoriví a menej tvoriví.
Táto úroveň tvorivosti žiakov sa môže merať (zisťovať) špeciálnymi psychologickými metódami.

Spomínali sme už aj to, že tvorivý žiak znamená často pre učiteľa isté problémy, a preto nebýva veľmi obľúbený.

Tvorivý žiak je totiž nonkonformný, ťažko znáša obmedzenia, viazanosť a predpisy, proti ktorým sa búri.

Z druhej strany, tvorivý žiak sa často sám izoluje od kolektívu, stráca komunikáciu s ostatnými žiakmi, zaoberá sa svojimi problémami a svojou tvorivosťou.

Môže sa preto ľahko stať, že sa narušia medziosobné vzťahy medzi kreatívnym žiakom a ostatnými žiakmi ako aj učiteľom, čo vedie k tomu, že tvorivý žiak sa dostáva do ešte väčšej izolácie.

Podľa niektorých autorov nadpriemerne tvorivý žiak sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré sa prejavujú tým, že je agresívny, málo sa stará o spoločenské obmedzenia a mienky iných, je samostatný, nemá chuť zapájať sa do činnosti skupiny a relatívne dobre znáša izoláciu od ostatných členov skupiny, ťažko znáša normy a predpisy skupiny, vyhýba sa im, nerád sa prispôsobuje iným, prejavuje sa uňho silná tendencia k sebaaktualizácii, je introvertovaný (uzavretý do seba), nekonformný, disponuje silnou sebaistotou.

Ak vysoko tvoriví žiaci nenájdu pochopenie a pomoc učiteľov a spolužiakov, často sa zriekajú svojej tvorivosti, len aby ich ostatní členovia skupiny úplne nevylúčili.
Nazdávame sa, že by bolo potrebné viacej pozornosti venovať práve týmto osobnostným problémom tvorivých detí.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk