referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Autorita a osobnosť vedúceho pracovníka
Dátum pridania: 14.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 155
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 

Predmet : Psychológia práce

V teórii existujú tri druhy prístupu:
1.Autoritatívny, svojim žiakom skôr nedôverujete
2.Demokratický, vaši žiaci sú dobrí, podporujete ich
3.Liberálny, príliš sa o nich nestaráte.

O každom z týchto štýlov alebo prístupov si povieme podrobnejšie.
Osobnosť vedúceho pracovníka

Osobnosť :

súhrn bio-psycho-sociálnej jednoty, súhrn vonkajších a vnútorných vlastností, rozvoj fyzických a psychických síl človeka.

Každý vedúci plní tieto hlavné funkcie:
a)plánovaciu
b)riadiacu a kontrolnú
c)výchovnú.

Je teda aj vychovávateľom svojich podriadených, či si to uvedomuje alebo nie, lebo im ukladá úlohy, presviedča ich, hodnotí, dáva im príklad, odmeňuje ich a trestá – to všetko sú vlastne metódy mravnej výchovy.

Autorita vedúceho :

Prvým predpokladom úspešnej práce vedúceho je jeho autorita (vážnosť). Určitú autoritu nadobúda vedúci už tým, že bol ustanovený do funkcie.
To je tzv. formálna autorita.
Hlavná je však neformálna autorita.
Tú dosiahne svojimi vlastnosťami a zaobchádzaním s podriadenými.

Hlavné podmienky neformálnej autority sú:

-Odborná kvalifikácia.

Zahŕňa školské vzdelanie (teoretickú pripravenosť) a odbornú prax a životné skúsenosti (praktická pripravenosť). Jedno i druhé je rovnako dôležité. Kvalifikácia nie je daná raz navždy, ale musí sa stále dotvárať, doplňovať. Preto sa vedúci musí stále vzdelávať a na to si musí vyhradiť potrebný čas.
Správny pomer medzi zodpovednosťou a právomocou.
Každý vedúci má určitú zodpovednosť. Kto má zodpovednosť, musí mať aj právomoc, t.j. právo rozhodovať v určitých veciach s konečnou platnosťou. vo všeobecnosti je právomoc našich vedúcich značne obmedzená, lebo v mnohých veciach ich rozhodnutie je viazané na súhlas iných orgánov, ktoré môžu rozhodnúť aj ináč.
Preto v záujme posilnenia autority vedúcich by bolo treba posilniť ich právomoc.
Správne zaobchádzanie s podriadenými. Vedúci sa musí cítiť členom skupiny, ktorú vedie.
Pracovná skupina musí byť presvedčená, že vedúci nie je len tlmočníkom rozkazov „zhora“, ale aj zástancom ich záujmov, voči vyšším zložkám riadenia.
Na podriadených nemôže pozerať len ako na vykonávateľov úloh, ako na plniteľov plánu, ale ako na ľudí, ktorí majú svoje ľudské problémy (rodinné, zdravotné, bytové a iné). Nerozpráva sa s nimi iba úradne, ale aj neformálne, priateľsky.
Musí byť ochotný vypočuť si ich ťažkosti a pomôcť im pri ich riešení, alebo aspoň poradiť.

Typy vedúcich

Možno rozlíšiť tri hlavné typy vedúcich:

1.Autokratický vedúci sústreďuje v svojich rukách všetku zodpovednosť za rozhodovanie. Sám vytyčuje úlohy, zostavuje plán, mení plán. Nepýta sa na názor podriadených.
Nepripúšťa kritiku ani diskusiu.
Opiera sa o silu, vládne „železnou rukou“, v krajnom prípade si počína ako diktátor.

Nedôveruje ľuďom, bojí sa im zveriť dôležitú úlohu alebo funkciu. Je príliš prísny, prehnane kontroluje.
Prevážne kritizuje a nadáva, málokedy alebo vôbec nepochváli.
Je to nežiadúci typ, lebo ľudia sa cítia urazení, ukrivdení (ich názor nemá cenu).
To vyvoláva negativizmus, čiže odpor, neposlúchanie, robenie naopak. Ľudia čakajú len na rozkazy a keď niet rozkazov, niet čo robiť – teda potláča sa iniciatíva a kritika.

2.Liberálny vedúci je naopak príliš mäkký, benevolentný.
Má malé požiadavky, fakticky neriadi, je vedúcim len na papieri.
Zdanlivo poskytuje veľkú slobodu podriadeným, v skutočnosti to však vedie k nedisciplinovanosti, k dezorganizovanosti a k anarchii, na čo doplácajú v konečnom dôsledku všetci, lebo dôjde k zisteniu zlých výsledkov a k následným postihom,ako je strata prémií, preradenie na nevýhodnejšie miesto.

3.Demokratický vedúci prenáša zodpovednosť a rozhodovanie aj na podriadených. Pri zostavovaní plánu práce a pri jeho zmene sa pýta na ich názor. Rešpektuje návrhy členov skupiny a snaží sa ich realizovať. Ochotne prijíma kritiku. Informuje skupinu o otázkach, ktoré ju zaujímajú.
Nájde si čas na neformálne stretnutie s členmi skupiny. dáva určitú voľnosť v spôsobe práce.
Demokratický vedúci požíva najväčšiu autoritu. V skupine vládne atmosféra vzájomnej dôvery a spolupráce.
Ak sa vedúci vzdiali, práca pokračuje normálne ďalej.

Majster odbornej výchovy musí byť kompetentný a schopný zachádzať so svojimi žiakmi správne v najrôznejších situáciách. V tejto súvislosti je potrebné ovládať tzv. situačné štýly riadenia pri práci (autori: K.Blanchard a P.Hershler - In: Conlow, R.: Špičkové výkony v managementu, Praha 1994).
Vychádza sa z kombinácií schopností a motivácie, pričom vznikajú štyri možnosti.
Cieľom je flexibilný prístup majstra odbornej výchovy pri riadení svojich skupín.

Štýly riadenia:

Zaškoľovaný žiak = inštrukčný štýl.

Malé schopnosti, vysoká motivácia (pri nových prácach a úkonoch). Potrebuje špecifický výcvik a pokyny.

Učiaci sa žiak = poradenský štýl.

Stredné schopnosti, trochu motivácie (po počiatočných skúsenostiach sa zhoršuje).

Potrebuje v niektorých oblastiach špecifický prístup, musí byť na prácu motivovaný.

Usilovný žiak = motivujúci štýl.

Dobré schopnosti, väčšinou trochu motivácie. Potrebuje podporu a pomoc, ak nie je motivovaný, normálne nepotrebuje nijakú špecifickú pomoc pri práci.

Hviezda = partnerský štýl.

Dobré schopnosti, vysoká motivácia. Potrebuje partnera, ktorého môže osloviť, aby mohol o svojich nápadoch diskutovať, dokáže prácu vykonávať samostatne. Nechajte ho pracovať.

Potenciálne existuje ešte piata skupina žiakov.
Sú to žiaci, ktorí podávajú neustále zlé výkony a predstavujú vážny problém. Keď sa problémy nedarí korigovať, podporovať týchto žiakov naďalej alebo brať ich na zodpovednosť, napokon sa s nimi často treba rozlúčiť, pretože veľmi slabý výkon a problémový žiak má negatívny vplyv na výkony iných.

Svoj štýl treba prispôsobovať takto:

Motivujúci štýl, poradenský štýl

- počúvajte a klaďte otázky
- vyslovte uznanie - vysvetľujte
- rozprávajte sa medzi štyrmi očami - predvádzajte
- dajte najavo účasť - pomáhajte radami
- buďte k dispozícii - zadávajte ciele vyžadujúce určité angažovanie
- preverujte pravidelné pokroky - odpovedajte na otázky
- prerokúvajte spoločne pokroky a ciele
- preverujte výsledky
- problémy riešte rýchlo - dávajte pravidelne pozitívnu spätnú väzbu

Partnerský štýl, inštrukčný štýl:
- buďte k dispozícii, keď je to nutné - dávajte špecifické pokyny
- pýtajte sa na ciele - vysvetlite, ako sa to robí a vykonajte to
- preverujte výsledky - poskytnite tréning
- odmeňujte - určite žiakovi ciele
- vyzývajte žiaka k novým nápadom - dozerajte na presnosť
- pýtajte sa na názory - chváľte pokroky
- neobmedzujte žiakovi cestu - reagujte špecificky na problémy.

Cvičenie: Overenie teórie štýlov riadenia v praxi

1.Jeden zo žiakov je neistý pri plnení určitej úlohy. Celkove je schopný a vie efektívne pracovať. V minulosti vykonával svoju prácu vždy dobre a načas.
Typ žiaka .......................
Štýl riadenia ...................
Prečo? .............................
2. Požiadajte jedného z žiakov, aby do piatku aktualizoval kartotéku. Normálne vykonáva žiak svoju prácu včas, keď ho podporíte. Kartotéka je teraz hotová neskoro.
Typ žiaka ................
Štýl riadenia .............
Prečo? .....................
3. Výkony jedného zo žiakov prudko poklesli. Normálne vykonáva svoju prácu dobre, pričom väčšinou sa obíde bez pomoci. Túto stratu produktivity nemôžete prehliadnuť.
Typ žiaka .................
Štýl riadenia ...............
Prečo? ........................
4. Jeden zo žiakov je na základe svojich výborných výkonov poverený byť vedúcim skupiny. Má v tejto oblasti len málo skúseností. Teší sa na novú šancu-
Typ žiaka .................
Štýl riadenia ................
Prečo? .........................
5. Nový žiak musí prekonávať problémy späté s prispôsobovaním sa novému prostrediu. Väčšinu úloh vykonáva dobre, ale niekedy vyzerá zo svojich rôznych povinností frustrovane.
Typ žiaka .......................
Štýl riadenia ...................
Prečo? .............................
6. Zmenili ste spôsob práce jedného žiaka. Je úplne kompetentný a vo svojej práci sa takmer obíde bez pomoci. Je si vedomý, že zmena bola potrebná.
Typ žiaka ....................
Štýl riadenia ..................
Prečo? ..........................
7. Nový žiak prišiel s nadšením pre svoju prácu. Napriek tomu sa musí ešte veľa učiť. Verí si a tvrdo na sebe pracuje, aby svoje výkony zlepšil.
Typ žiaka ............................
Štýl riadenia ..........................
Prečo? ..................................
8. Žiak požiadal o rozhovor, aby prediskutoval nový program úspory nákladov. Pracuje samostatne a často prichádza s novými podnetmi, ktoré celej skupine prospievajú.
Typ žiaka .............................
Štýl riadenia ..........................
Prečo? ...................................
9. Ste veľmi zaneprázdnený a potrebujete pomoc pri dohotovení určitého projektu. Jeden žiak má skúsenosti pre túto prácu. Odvádza výbornú prácu, pokiaľ ho povzbudzujete.
Typ žiaka ............................
Štýl riadenia ..........................
Prečo? ....................................
10. Dobrý žiak, ktorý je postavený pred novú úlohu, má s výrobou problémy. Zdá sa, že je z toho rozladený, i keď si verí, že všetko dokáže uviesť na pracú mieru.
Typ žiaka ............................
Štýl riadenia ..........................
Prečo? .................................
11. Jeden zo žiakov sa spýtal na náš názor k určitému problému. Je schopný a vo svojej práci sa angažuje.
Typ žiaka ....................
Štýl riadenia ................
Prečo? .........................
12. Jeden z najspoľahlivejších žiakov sa zdá byť v poslednom čase utiahnutý a tichý. Normálne s vami alebo s inými hovorí často. Jeho práca je ale v poriadku a rovnomerne dobrá.
Typ žiaka ............................
Štýl riadenia .........................
Prečo? ................................

Riešenia:

1)Usilovný typ - motivátor. Ide o úlohu, ktorú môže žiak splniť. Potrebuje pomoc v podobe podpory alebo motivácie.

2)Usilovný typ - poradca. Pretože vie, ako to ide, keď ho motivačne podporíte.

Výkon je slabý. Choďte v štýle o stupeň späť. Vždy keď výkon poklesne, vráťte sa v spôsobe, ktorým ku žiakovi pristupujete, o stupeň späť.

3)Hviezda - motivátor, pretože žiak podáva dobré výkony, ale má problém s motiváciou. Choďte v štýle o stupeň späť, aby problémy s výkonom zvládol. Zoberajte sa žiakom, aby ste zistili problém.

4)Zaškoľovaný typ - inštruktor. Potrebuje veľa rád a cvičení, lebo sa učí riadiť iných.

5)Učiaci sa typ - poradca. Ide o problémy vo výkonoch, v ktorých sú úlohy spojené s motiváciou a emóciami. Na obidvoch je potrebné pracovať.

6)Hviezda - partner. Žiak môže a chce to dokázať. Žiadne skutočné problémy. Nechať ho v kľude pracovať.

7)Zaškoľovaný typ - inštruktor. Väčšina nových žiakov je vysoko motivovaná. Potrebujú pomoc v špeciálnych situáciách.

8)Hviezda - partner. Ide o schopného a sebavedomého žiaka, ktorá hľadá poslucháčov. Treba ho vypočuť.

9)Usilovný typ - motivátor. Spoľahlivý žiak potrebuje podporu, aby mohol i naďalej efektívne pracovať. Poverte ho samostatnou úlohou, ale zostaňte v blízkosti, aby ste mohli v prípade potreby pomôcť.

10)Učiaci sa typ - poradca. I keď je to dobrý žiak, je teraz pri úplne novom type úlohy iba v štádiu učenia. Má zmiešané pocity a postoje. Potrebuje poradiť.

11)Hviezda - partner. Vypočujte si problémy, klaďte otázky a povedzte svoj názor. Rozhodnutie, čo má urobiť, nechajte na žiakovi.

12)Usilovný typ - motivátor. Pretože ide o žiaka spoľahlivého a jeho výkony sú v poriadku, prihliadnite k zmenenému správaniu a motivujte ho.

Aplikácia:

Napíšte si do zoznamu svojich žiakov, k akému typu patria, ako sa javia pri rôznych typoch úloh a aký typ riadenia si vyžadujú. Osvojíte si tak štýlovú flexibilitu a budete sa cítiť dobre a pohodlne pri zvládaní každej situácie, vaši žiaci budú dosahovať lepšie výkony a zároveň sa budú cítiť spokojní s vašim riadením.

Ak si na takýto spôsob práce zvyknete, budete ju robiť automaticky.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.