Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychologický rozbor práce v istej profesii

Predmet : Psychológia práce

Každá profesia si vyžaduje pre svoje úspešné vykonávanie určité vedomosti, zručnosti, návyky a psychické vlastnosti.
Ich súhrn vytvára profil príslušnej profesie, ktorý sa často vypracúva v podobe tzv. profesiogramu.
Súčasťou takého profilu sú jednak všeobecné vlastnosti, jednak odborné vedomosti a zručnosti a napokon aj isté špecifické vlastnosti.
Všeobecné vlastnosti sú všeobecne príznačné pre každého človeka a sú viac-menej nevyhnutné v každom povolaní a pre život spoločnosti vôbec.
Odborné vedomosti bezprostredne súvisia s vykonávaným povolaním. Ide pri nich o určitú sústavu odborných vedomostí a praktických zručností.
Špecifické vlastnosti sú psychické vlastnosti potrebné pre vykonávanie daného povolania.
Bolo by možné k nim zaradiť ešte aj somatické, resp. zdravotné danosti (pre niektoré povolania napr. to môže byť dobrý zrak, sluch, jemná koordinácia rúk, absencia nákazlivej choroby a pod.).
Ako príklad si uvedieme psychologický rozbor práce kaderníka (kaderníčky).

1. Všeobecné vlastnosti

Od kaderníka sa vyžaduje istá úroveň vzdelania. Kaderník prichádza do styku s rôznymi typmi zákazníkov a preto sú potrebné vedomosti z rôznych oblastí života.
S rozvojom turistického ruchu nadobúda veľký význam aj znalosť cudzích jazykov.
Osobitnou skupinou sú kladné charakterové vlastnosti, ktoré odrážajú vzťah k práci (svedomitosť, radosť z práce, pracovitosť, dôkladnosť), vzťah k iným ľuďom (ohľaduplnosť, taktnosť, slušnosť, zdvorilosť, ochota, vľúdnosť ...) ako aj vzťah k sebe samému (sebadôvera, sebaúcta, hrdosť, primerané sebavedomie).

2.Špecifické vlastnosti:

špecifické vlastnosti súvisia s poznatkami z psychológie a s ich uplatňovaním pri styku so zákazníkom.
Od kaderníka sa vyžaduje rýchle poznávanie a hodnotenie ľudí.
To si vyžaduje isté penzum poznatkov z psychológie.
Vyžaduje sa dlhodobý cvik a skúsenosti, aby kaderník vedel zvoliť správny prístup k zákazníkovi.
Z psychologického hľadiska je dôležité, aby sa kaderníčky pri práci medzi sebou nebavili. Pri nedodržaní tejto zásady môže mať zákazník dojem, že je v prevádzke navyše a že úprava jeho vlasov nebude kvalitná.
Zvýšené nároky sa kladú aj na celkový vzhľad kaderníčky (kaderníka), na jej oblečenie a kozmetickú úpravu (upravenosť, líčenie, čistota, účes ...).
S celkovým vzhľadom sa spája aj kladné citové naladenie.
To všetko priaznivo pôsobí na zákazníkov a zvyšuje ich spokojnosť, čo nadobúda v poslednom čase, kedy sa už aj u nás prejavuje konkurencia, značný význam.

3) Odborné vlastnosti a zručnosti

Pre prácu v tomto odbore treba mať aj výtvarné a tvorivé schopnosti a estetické cítenie.
Hlavnými znakmi sú starostlivosť o zdravie a krásu človeka, jeho pekný vzhľad, dobre ošetrenú pleť, ruky a nohy. Odborné vedomosti a zručnosti si žiaci osvojujú v rámci odborného výcviku.

Týkajú sa najmä:

- správneho prístupu k zákazníkovi
- zvládnutia základných kaderníckych úkonov ako sú strihanie, farbenie ...
- správneho výberu účesu pre jednotlivé typy zákazníkov
- poradenskej služby
- výberu prípravkov vlasovej kozmetiky
- znalosti cien pri účtovaní, resp. pri poradenskej službe zákazníkovi
- ekonomiky, evidencie prevádzky
- znalosti spoločenského správania

Uviedli sme príklad profesiogramu.
Podobne sú vypracované profesiogramy pre mnohé ďalšie profesie vrátane profesie učiteľa.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk