Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Šikanovanie


Šikana pochádza z francúzskeho slova „ chicane“ , čo znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie.

Prejavy šikanovania : ( fackovanie, kopanie, ničenie vecí, liatie vody do aktovky, rozšliapanie desiaty, hrubé nadávky, )

Šikanovanie : definujeme ako násilné ponižujúce správanie jednotlivca alebo skupiny voči slabšiemu jedincovi.

Ako šikanovanie môže byť tiež označené opakované posmešky, alebo zahanbujúce poznámky o rodine.

ŠIKANOVANIE – znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie. Šikanu možno definovať ako násilné ponižujúce správanie jednotlivca alebo skupiny voči slabšiemu jedincovi, ktorý nemôže zo situácie uniknúť a nie je schopný účinne sa brániť.

Čo je šikanovanie : Za šikanovanie sa považuje keď silnejší žiak alebo žiaci pre vlastné potešenie, často opakovane, ubližuje druhým.

Aktéri šikany :

Pri stretnutí s agresormi je zarážajúce, že väčšinou nemajú pocit viny, netrápia sa tým, že niekomu ublížil a zaslúžený trest vnímajú ako krivdu. Nedokážu si pripustiť svoju vinu a tú skôr pripisujú obeti ( racionalizácia ) , alebo prisudzujú obeti svoje vlastné agresívne správanie ( projekcia )

V začiatkom sa to deje nenápadne, „ testíkov „ / strkanie, nadávanie, schovávanie vecí / príp. odmietnutie, prehliadnutie, zosmiešňovanie, a ohováranie.

Neskôr sa otravovanie života obeti stupňuje a zdokonaľuje.

Nastupuje fyzické násilie / bitie, krádež a poškodzovanie vecí /

Prečo býva človek šikanovaný ? Nie je to preto, že by si to nejako zaslúžil. Chyba nie je v ňom, ale v zlých vzťahoch medzi spolužiakmi, v ktorých prevláda bezohľadnosť a násilie.

Šikanovanie je výraz pre prenasledovanie, zámerné, zbytočné obťažovanie, nespravodlivé obviňovanie, trestanie, týranie.

V právnej praxi býva pojem šikanovanie používané ako synonymum pre úmyselné, jednanie, ktoré je namierené proti inému subjektu a ktoré útočí na jeho ľudskú dôstojnosť.

Z trestného hľadiska je možné šikanovanie postihnúť, ak sú splnené 2 podmienky trestnej zodpovednosti, t.j. je naplnená stránka materiálnej a formálnej.

Materiálna stránka trestného činu spočíva v tom, že sa páchateľ dopustil jednania, ktoré napĺňa znaky konkrétneho trestného činu tak ako je vymedzený v trestnom zákone.

Formálna stránka spočíva v úmysle páchateľa takéhoto jednania sa dopustiť. / predpoklad, že ide o páchateľa trestne zodpovedného /, a že miera spoločenskej nebezpečnosti jeho jednania dosahuje intenzitu uvedenú v zákone.

Z hľadiska materiálnej podmienky je nutné, aby jednanie páchateľa bolo zaradené pod skutkovú podstatu niektorého trestného činu.

Šikanovanie – napĺňa skutkovú podstatu viacerých trestných činov :

– obmedzovanie osobnej slobody /Zavieranie obeti, nútenie, aby ostal na určitom mieste/
– vydieranie / obeť je nútená pod vyhrážkou, násilím plniť úlohy /
Pod násilím, vyhrážkam iných núti, aby niečo konal, alebo trpel /
– krádež / pod násilím, vyhrážkou chce sa zmocniť cudzích vecí /
– ublíženie na zdraví / šikanovanie sa môže prejaviť aj na zdravotnom stave poškodeného, môže mať za následok spôsobenie ujmy na zdraví /
– poškodzovanie cudzej veci / zámerné a úmyselné ničenie materiálnych hodnôt a vecí /

Založené na úmyselnom poškodzovaní vecí obete.

Ak dochádza k šikanovaniu detí v priebehu vyučovania nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú ujmu školské zariadenie.
Za šikanovanie sa považuje to, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, väčšinou opakovane ubližuje druhým.

Znamená to, že Ti niekto, komu sa nemôžeš brániť, robí, čo Ti je nepríjemné, čo Ťa ponižuje, lebo to proste bolí.
Strká do teba, nadáva Ti, schováva Ti veci, bije ťa.
Znepríjemňuje život aj inak / ohovára ťa, intriguje proti tebe, navádza spolužiačky, aby sa s tebou nehovorili, a nevšímali si ťa. /

Ako sa môžeš brániť :
1.Obráť sa na výchovného poradcu
2. pedagogicko-psychologickú poradňu
3.zver sa svojím rodičom
4. odborníkov, ktorí majú prax v liečbe šikanovania
5.Linka dôvery

Alternatívny postup rodičov :

1, Poskytnúť dieťati maximálnu oporu
2, Obaja rodičia nech navštívia riaditeľa a triedneho učiteľa
Cieľom tejto návštevy je, čo najlepšie informovať pedagógov.

Zistiť, čo je škola schopná poskytnúť odbornú pomoc a či majú pedagógovia odborné skúsenosti. Škola spolupracuje s odborníkmi.

3, Preradiť dieťa na inú školu
4, Informovať inšpektora a požiadať o odbornú pomoc
Môžete navštíviť rodiča agresora a pokúsiť sa s nimi dohovoriť o náprave situácie.


Kollář: vidí príčiny šikany takto:

a)tlak mužnosti – silnejší útočia na slabších žiakov
b)túžba po moci – priamo ovládať druhého človeka
c)motív krutosti – pôsobí potešenie vidieť iného trpieť
d)zvedavosť – ako sa zachová obeť ak ju ponížime
e)nuda a túžba po stále silnejších vzrušujúcich zážitkoch
f)napodobňovanie hrdinov z televízie

Aktéri šikany – základným zdrojom nemorálnosti agresorov je ich sebeckosť a egocentrizmus. Používajú ľudí ako veci, nemajú úctu k človeku a pochopiť utrpenie iných je nad ich možnosti.

Šikanujúci agresor je obyčajne telesne zdatný, silný, alebo nedisciplinovaný spotrebou predvádzať sa a dokazovať prevahu.
Podľa Říčana - sa obeťou šikany môže stať ktorékoľvek dieťa.

Dôležitým faktorom je farba pleti a rasová príslušnosť.
Veľkým rizikom je telesný handicap (tučné dieťa, postihnuté dieťa).
Zdroje:
KOLÁŘ, MICHAL Skrytý svět šikanovávaní ve školách, Príčiny, diagnostika a praktická pomoc. I. vyd. Praha : Portál, 1997. 127 s. ISBN 80-7178-123-1 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk