referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Zariadenia výchovnej prevencie
Dátum pridania: 07.12.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 033
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Delikvencia
mládeže je pálčivý problém a jej riešenie si vyžaduje veľa úsilia. Je potrebné zabezpečiť, aby ohrození mladí ľudia, boli vnímaní nielen ako páchatelia, ale aj ako obete.

Predchádzať problému je možné prevenciou, ktorá si vyžaduje najmä:
•zlepšenie situácie v tradičných zariadeniach a v metódach výchovy,
•venovať sa na etickej výchove škodlivým dôsledkom a príčinám vandalizmu,
•napomáhať študentom premýšľať o morálnych konceptoch, ako sú čestnosť a spravodlivosť, a následne ich vedieť uplatniť v osobnom i kolektívnom živote,
•zapájať mládež do riešenia problémov,
•vytvoriť dialóg medzi mládežou, ich potrebami a miestnymi orgánmi,
•obnoviť centrá voľného času,
•novelizovať tradičné normy, napríklad sprísniť trestné sankcie,
•iným riešením by mohlo byť zníženie hranice trestnej zodpovednosti (v súčasnosti sa aktualizuje).

Je potrebné si uvedomiť, že mladí ľudia sú budúcnosťou spoločnosti a je .zodpovedné venovať potrebný čas a prostriedky na efektívnu prevenciu delikvencie, čo nepochybne prispeje k jej postupnému zníženiu. Sadali pracovníci v prevencii.

Činnosť štátu v oblasti sociálnej starostlivosti uskutočňujú sociálni pracovníci mestských a okresných úradov, sociálni kurátori pre dospelých a kurátori pre mládež-

Do ich náplne práce patrí starať sa o deti mladšie ako 15 rokov, ktoré sa dopustili trestného činu a mladistvých vo veku 15-18 rokov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu a bolo zahájené trestné stíhanie alebo o deti, ktoré majú opakované vážne poruchy správania (napríklad úteky z domova, užívanie návykových látok, závislosť na hracích automatoch, absencia v škole a pod.).

Pracovník môže neplnoletého a jeho rodičov napomenúť, stanoviť nad ním dohľad a uložiť mu obmedzenie, či navrhnúť pobyt v ústavnom zariadení, ktorý musí odsúhlasiť súd.

Zariadenia výchovnej prevencie :

Zariadenia výchovnej prevencie poskytujú odbornú pomoc deťom zo sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, v spolupráci s rodinou, s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkcie.

Činnosť preventívnych zariadení je zameraná na ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi.

Sú to tiež špeciálne výchovné zariadenia, ktoré plnia úlohu pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi, v prevencii problémového a delikventného vývinu detí a pri výkone ústavnej a ochrannej výchovy.

Zariadenia výchovnej prevencie sú:

a)centrum výchovnej a psychologickej prevencie
b)liečebnovýchovné sanatórium
c)diagnostické centrum

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie (CVaPP) v úzkej spolupráci s rodinou a prirodzeným sociálnym prostredím poskytuje špecifickú sociálnu, psychologickú a liečebno-výchovnú starostlivosť deťom ohrozeným sociálno-patologickými javmi, spravidla ambulantnou formou.

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie (CVaPP) bolo zriadené podľa Zákona č.279 § 11 Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 21.10.1993 o školských zariadeniach.

Tento zákon vymedzuje základný rámec činnosti Centra, ktoré bolo zriadené podľa § 11 ods. 3 uvedeného zákona pri Pedagogicko-psychologickej poradni ako samostatný útvar.

Cieľom pracovníkov CVaPP je motivovať pre prácu v Centre
predovšetkým deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, s výchovnými problémami v škole aj rodine (už pri prvých signáloch porušovaniaverejného školského poriadku),
nezamestnaných ako aj mládež ohrozenú sociálnou patológiou.

Zúčastňuje sa na terénnej sociálnej práci a podieľa sa na výchovnom dohľade nad ohrozenými deťmi vrátane detí, u ktorých bola prerušená alebo zrušená nariadená ústavná výchova.

Pri poskytovaní pomoci spolupracuje so zainteresovanými inštitúciami a združeniami občanov.

Zabezpečuje tiež nepretržitú službu prvej pomoci deťom a rodinám v krízových životných situáciách. Táto služba môže byť spojená s krátkodobým ubytovaním.

Liečebno-výchovné sanatóriumposkytuje psychologickú,
psychoterapeutickú a výchovnú starostlivosť deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave.

Liečebno-výchovné sanatórium sa zriaďuje ako denné, nočné alebo internátne zariadenie s celoročnou prevádzkou.

Diagnostické centrum poskytuje :
-psychologickú,
-psychoterapeutickú,
-výchovnú
- zdravotnú starostlivosť deťom, o umiestnení ktorých rozhodol príslušný orgán štátnej správy alebo o to požiadal zákonný zástupca.

Diagnostické centrum sa zriaďuje ako internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou.

Kompetencie diagnostického centra :

-vyjadruje sa o premiestnení umiestnených detí do iného
zariadenia náhradnej výchovy na základe spravidla
opakovaného diagnostického pobytu,

-poskytuje poradenské služby zariadeniam náhradnej výchovy,
ak o ne požiadajú, a plní úlohy ich koordinátora,

-vedie evidenciu o deťoch umiestnených v zariadeniach
náhradnej výchovy podľa svojej príslušnosti,

-vypracúva diagnostické správy o dieťati, ktoré slúžia ako
vstupný podklad zariadeniu náhradnej výchovy a zariadeniu
sociálnych služieb na vypracovanie individuálneho
reedukačného programu, ako podklad pre prácu odborníkov
s deťmi mimo zariadenia náhradnej výchovy alebo zariadenia
sociálnych služieb.

V diagnostickom centre sa zriaďuje záchytné oddelenie, ktoré prijíma deti pohybujúce sa na úteku zo zariadenia náhradnej výchovy alebo od zákonných zástupcov.

O umiestnení detí a mládeže v záchytnom oddelení sa vyhotoví písomný záznam a táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi príslušnému zariadeniu náhradnej výchovy, príslušnému obvodnému úradu a zákonnému zástupcovi.

Ak si do troch dní dieťa neprevezme príslušné zariadenie náhradnej výchovy alebo zákonný zástupca, dieťa sa zaradí do výchovnej skupiny diagnostického centra.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.