Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

IQ Testy

IQ Testy

Pojem inteligencia vznikol z praktických potrieb použitia psychológie v praxi. To viedlo k utvoreniu metód na zisťovanie úrovne - stupňa rozumovej výkonnosti. Tieto metódy sa nazývajú inteligenčné testy. Inteligenčné testy obsahujú úlohy, ktoré si na svoje vyriešenie vyžadujú myšlienkové operácie. Stupeň rozumovej výkonnosti sa udáva tzv. inteligenčným kvocientom (IQ).Inteligenčný kvocient, ktorým sa meria stupeň úloh, sa prepočíta na tzv. mentálny vek- MV (vek zistený testom). FV je fyzický vek diagnostikovaného. Inteligenčný kvocient sa prepočítava podľa vzorca: MV / FV x 100 = IQ
Inteligenčné testy podávajú základnú orientáciu o stupni rozumovej výkonnosti.

Všeobecne uznávané stupne celkovej rozumovej výkonnosti resp. vyspelosti:

IQ Stupeň Inteligencie Percento Prípadov
1 Nižšie jako 20 Idiocia 0,1
2 20-49 Imbecilita 0,5
3 50-69 Debilita 1,9
4 70-79 Hraničné pásmo medzi rozumovou
zaostalosťou a normou 5
5 80-89 Podpriemerná inteligencia 14
6 90-109 Priemerná inteligencia 48
7 110-119 Nadpriemerná inteligencia 18
8 120-139 Vysoká inteligencia 11
9 140 a viac Veľmi vysoká inteligencia 1,5

Rozptyl jednotlivých stupňov inteligencie v populácii (t.j. v istom vekovom ročníku) je zastúpený podľa tzv. Gaussovej krivky, z ktorej je zrejmé, že asi 50% populácie má priemernú inteligenciu. Krajné prípady inteligencie (hranice pod 70 bodov a nad 140bodov) sú zostúpené asi 1-2% populácie.
Podnormálnu rozumovú výkonnosť nazývame slabomyseľnosťou (oligofréniou). Zapríčiňuje ju najmä nesprávny vývin a poruchy mozgu, ale jej mierne stupne môžu vzniknúť aj pri zanedbanej výchove. Debilita je ľahší stupeň mentálnej retardácie pri ktorej osoba nepracuje s abstraktnými pojmami, vyskituje sa u nej znížená chápavosť, ale je vzdelávateľná.Tieto osoby mávajú dobrú mechanickú pamäť.
Imbecilita je stredne ťažká úroveň retardácie. Postihnuté osoby zabúdajú okrajové pojmi
a majú poruchy výslovnosti. Tieto osoby taktiež nevedia operovať s abstraktnými pojmami.
Idiocia je najťažší stupeň mentálnej retardácie.

Pri tejto poruche sa chôdza a reč vyvinie až okolo 6 roku. Osoby postihnuté touto poruchou používajú len niekoľko slov a ich reč je neartikulovaná.
Nadnormálna inteligencia môže prechádzať od stupňa mierne nadpriemernej inteligencie cez vysokú až po veľmi vysokú inteligenciu, pričom so zvyšovaním stupňa znižuje sa jej výskyt v populácii.
Moje skúsenosti z praktického života svedčia o tom, že každý druh práce si vyžaduje určitú úroveň inteligencie, preto by sa mal každý snažiť rozvíjať svoje rozumové schopnosti, nielen vo vlastnom záujme, ale aj v záujme spoločnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk