referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Poruchy autistického spektra
Dátum pridania: 08.03.2017 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: petronelaHC
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 514
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 18m 30s
Pomalé čítanie: 27m 45s
 


Muzikoterapia
Je to kreatívny terapeutický proces, v ktorom sa uplatňuje neverbálne prežívanie z počúvania a vnímania hudby či zvukov (Pekariková, 2003). Hudba ako komunikačný systém predstavuje istý druh neverbálnej komunikácie. Pôsobí na emočnú oblasť a na medziľudské vzťahy viac ako verbálna komunikácia. Rytmus, melódia a harmónia prenikajú do hĺbky ľudskej psychiky.
Klient počas terapie manipuluje s orffovým inštrumentárom či inými hudobnými nástrojmi, ktoré sú jednoduché na manipuláciu. Súčasne môže využívať zvuky vytvárané za pomoci svojho tela, či spev. Muzikoterapia je systematický intervenčný proces, pri ktorom terapeut u klienta aktivizuje nenarušené a podporuje poškodené funkcie (Pekariková, 2003). Ľudia reagujú na rytmus nevedomými pohybovými reakciami, mení sa dychová frekvencia, znižuje sa krvný tlak. Veľmi často sa využíva pri klientoch so slabo rozvinutou komunikačnou schopnosťou. Často je úspešne používaná pri deťoch s PAS. Muzikoterapia je úzko spätá so špeciálnou pedagogikou, psychoterapiou, sociológiou a najmä medicínou (Kantor a kol. 2011).
Delfinoterapia
Výskumy dokazujú, že delfinoterapia prináša deťom s PAS veľa benefitov a pomáha sa im začleniť do spoločnosti (Lukina, 1999).

Arteterapia
Cieľom arteterapie u detí s handicapom je kompenzácia ich poznávacích funkcií, schopnosti zovšeobecňovania, zlepšenie komunikačných schopností či vytvárať žiadúce formy správania (Šicková – Fabrici, 2008). Talent nemá vplyv na efekt terapie, avšak deti s PAS majú veľmi často veľké nadanie na túto činnosť. Je vhodná na zlepšenie vyjadrovania a komunikácie, keďže klient by mal rozprávať o svojom diele či už sám, alebo s pomocou terapeuta (Kurtz, 2008). Cieľom arteterapie je rozvíjať sebavnímanie, sebaprežívanie, zážitok, slobodu experimentovania, rozvíjať fantáziu a podporiť celkový rozvoj osobnosti. Sociálne ciele sú vnímať a prijímať druhých ľudí, nadviazať kontakt, komunikovať s nimi, zapájať sa do skupiny a pochopiť vzťahy (Šicková - Fabrici, 2008).

GFCF diéta
Skratka GFCF pocháza z angličtiny a znamená gluten free cassein free. Jedná sa o bezlepkovú a bezkasienovú diétu. Vychádza z predpokladu, že autizmus je ovplyvnený metabolickou poruchou. Podľa štúdií dochádza u detí s PAS k viditeľnému zlepšeniu pri dodržiavaní GFCF diéty. Redukujú sa alebo úplne vymiznú problémy ako nespavosť, výkyvy energie, prílišná únava či hyperaktivita bezprostredne po jedle, bezdôvodný plač či smiech, nesústredenosť, slabý očný kontakt (www.apla.cz). Často sa stáva, že po začatí diéty dôjde k zhoršeniu stavu a preto klient diétu ukončí. Práve toto zhoršenie nasvedčuje, že klient na vylúčenie lepku a kaseínu reaguje. Jedná sa o akési prejavy abstinenčných príznakov (www.gfcfdiet.com). Bezlepková diéta je založená na úplnom vylúčení pšeničnej, žitnej, ovsenej a jačmennej múky zo stravy. Pozornosť musí byť venovaná aj surovinám, ktoré sa z vyššie uvedených surovín vyrábajú (Kotalová, Nevoral, 1994).

COHEN, D. J. – VOLKMAR, F. R. Handbook of autism and Pervasive Developmental Disorders. 2. vyd. New York : John Wiley and Sons, 1997. 1092 s. ISBN 978-0471532422.
CSOKOVÁ, Z. Smerovanie canisterapie na Slovensku, Pes a mačka, VIII. ročník, číslo 6/2008, ISSN 1335-7778.
ČANDILOVÁ, V. - ŽAMBACHOVÁ, Z. a kol. Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra, 1. vydání, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 140 s. ISBN 978-80-244-3309-7.
HIPPLER, K. – KLICPERA, C. A retrospective analysis of the clinical case records of “autistic psychopaths” diagnosed by Hans Asperger and his team at the University Children’s Hospital, Vienna. In U. Frith and E. Hill (eds) Autism: Mind and Brain. Oxford: Oxford University Press, 2004. 320 s. ISBN 9780198529248.
HRDLIČKA, M. – KOMÁREK, V. – eds. Dětský autizmus – Přehled současných poznatku, 1. vydanie, Praha : Portál, 2004. 208 s. ISBN 80-7178-813-9.
KANTOR, J. – LIPSKÝ, M. – WEBER, J. a kol. Základy muzikoterapie, Praha : Grada Publishing, 20011. 296 s. ISBN 978-80-241-7008-6.
KOTALOVÁ, R. – NEVORAL, J. – SKÝVOVÁ, D. Bezlepková dieta, 1. vyd. Praha : Národní centrum podpory zdraví, 1994. 15 s.
KURTZ, L. Understanding Controversial Therapies for Children Autism, Attention Deficit Disorder, and Other Learning Disabilities: A Guide to Complementary and Alternative Medicine, GreatBritain : Jessica Kingsley Publishers, 2008. 208 s. ISBN 978-1-84310-864-1.
LUKINA, L. N. The effect of dolpin-assisted therapy session on the functional status of children with psychoneurological disease symptoms. Fiyiologiia Cheloveka25:56-60. 1999.
MARTIN, F. – FARNUM, J. Animal-assisted therapy for children with pervasive developmental disorders. West Journal of Nursing Research, October 2002. vol. 24no. 6 657-670. doi: 10.1177/019394502320555403.
NECHALOVÁ, J. Canisterapia, 1. časť, Kynologická revue, XXIV. ročník, 1/2013, ISSN 1335-9282.
NECHALOVÁ, J. Canisterapia v rámci vyučovania na školách, 3. časť, Kynologická revue, XXIV. ročník, 4/2013, ISSN 1335-9282.
PAVLIDES, M. Animal-assisted interventions for individuals with Autism, USA, Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2008. 208 s. ISBN 978-1843108672.
PEČEŇÁK, J. Klasifikácia v psychiatrii, Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. 61 s. ISBN 978-80-223-3662-8.
PEKARIKOVÁ, M. Význam ticha v pedagogickom diele M. Montessoriovej a jeho aplikácia do hudobnej výchovy, Múzy v škole, 2003, 8,č. 3 – 4. ISSN 1335-1605.
SHATTOCK, P. - WHITELEY, P. Biochemical aspects in autism spectrum disorders: updating the opioid excess theory and presenting new opportunities for biomedical intervention. Expert Opinion of Therapeutic Targets, 6, 2002, e.2, s. 175.
ŠAROUNOVÁ, J. a kol. Metody alternativní a augmentativní komunikace, Portál, 2014. 120 s. ISBN 978-80-262-0716-0.
ŠEDIBOVÁ, A. ABC Autistickej triedy - praktická príručka pre pracovníkov v autistickćh triedach, Bratislava : MERKUR Print, 1998. 96 s. ISBN 80-967754-1-3.
ŠICKOVÁ - FABRICI, J. Základy arteterapie, 2. vydanie, Praha : Portál, 2008. 166 s. ISBN 80-7367-408-4.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.