Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medziľudské vzťahy

Najviac na nás vplývajú ľudia v najbližšom okolí, s ktorými trávime najviac času. Práve preto by mali byť tieto vzťahy korektné, mali by obsahovať zdvorilosť a úctu. V ľudskej povahe je zakódované, že každý človek chce imponovať a vyvolať obdiv. Naše sebahodnotenie závisí od toho, ako nás hodnotia iní. Sociálna interakcia:
– je to vzájomné pôsobenie a umenie vychádzať s ľuďmi, schopnosť presadiť sa medzi nimi, ale nie na úkor iného

Empatia:
– je to vcítenie sa do pocitov druhého a závisí to od toho, ako ľudí poznáme a ako ich vnímame

Konflikt (spor):
– konfliktom je ťažšie predchádzať ako ich riešiť, najčastejšou metódou stretávania je správna výchova, taktné vedenie pracovníkov v kolektíve a najmä vzájomné sa rešpektovanie v kolektíve. V konflikte nemá ísť o to, aby sme ukázali svoju neomylnosť a protivníka zničili, ale o to, aby sne jeden druhého presvedčili a našli kompromis.
Delíme ich na:
1. skupinové – vo vnútri danej skupiny
2. medziskupinové – vznikajú medzi jednotlivými skupinami alebo kolektívmi na pracovisku
3. skryté
4. otvorené

Kritika:
– kritizujeme tak, aby sme nikoho neponižovali, nechceme mať z toho prospech, alebo aby sme sa chceli len zaskvieť. Pri kritizovaní sa treba vyjadrovať konkrétne, kritika by mala byť krátka a mala by sa týkať záležitostí, ktoré sa udiali nedávno
– kritiku treba vedieť aj správne prijať. Každý človek má právo robiť chyby, ale musí byť za ne aj zodpovedný. V kritike sa vždy dá nájsť niečo, s čím môžeme súhlasiť. Ak priznáme chybu, neznamená to, že musíme mať pocit viny. Pri kritizovaní treba vždy pozorne počúvať a nie rozčuľovať sa

Obľúbenosť a neobľúbenosť v kolektíve:
– závisí od znalostí psychológie, t. z. , že ľudia, ktorí sú obľúbení si uvedomujú, že každý človek chce byť dôležitý a uznávaný a preto prejavujú záujem o iných, t. z. , že ich vedia počúvať a z rozhovoru si pamätať detaily, ktoré pripomenú vo vhodnom čase.

PSYCHOLÓGIA V PRÁCI

Pomáha:
– pochopiť vlastný duševný život
– pochopiť povahu spolupracovníkov
– lepšie sa orientovať v medziľudských vzťahoch
– zaujať správny vzťah k problému
– predvídať konfliktné situácie

Interpersonálny vzťah:
– jedná sa o vzťah medzi vedúcim pracovníkom a jeho podriadeným

Temperament:
– ovplyvňuje vo veľkej miere naše správanie, je to stála vlastnosť človeka a ide tu o silu vzruchu a útlmu vo vyššej nervovej sústave

Typy ľudí podľa temperamentu:
1. melancholik – je v práci zodpovedný, usilovný a presný, potrebuje stabilné prostredie, je málo odolný voči zmenám
2. flegmatik – je pokojný, rozvážny a vytrvalý, dokáže zvládnuť aj ťažké záťažové situácie, je málo aktívny a nevie na seba upozorniť
3. cholerik – je energický, iniciatívny, ale ťažko prispôsobivý, je veľmi výbušný a veľmi ťažko sa dá upokojiť
4. sangvinik – je schopný pracovať a riešiť situácie s prehľadom, dokáže sa rýchle prispôsobiť zmenám, ale dokáže byť veľmi nestály v niektorých situáciách

Švajčiarsky psychológ Jung rozdeľuje ľudí podľa zamerania duševnej energie na introvertov a extrovertov:
– introverti sú pokojní, pozorne počúvajú, chcú úplné informácie, ale ťažko dávajú spätnú informáciu, sú zameraní na svoje vnútro
– extroverti sú spoločenskí a praktickí, pri rokovaní neformálny a komunikatívny, sú zameraní na svoje okolie

Nemecký psychológ Freud skúmal, čo je podstatou osobnosti (psychoanalýza) a dospel k tomu, že osobnosť sa skladá z troch vrstiev:


Najhlbšia vrstva ID (ono) sa skladá z pudov a inštinktov = je to hybná sila osobnosti
Stredná vrstva EGO (ja) cenzuruje naše pudy – potláča alebo povzbudzuje = je to sprostredkovateľ medzi vonkajším a vnútorným svetom
SUPER EGO (nad ja) je súhrn spoločenských noriem a pravidiel = osobná morálka človeka

Štýly riadenia:
1. panovačný – riadi kolektív mocensky, za ktorý skrýva svoje nedostatky alebo preťaženosť, charakterizuje ho prehnaná prísnosť, pokladá sa za neomylného a neznáša ani dobre mienené rady
Presadíme sa:
– vecnou argumentáciou, výkonnou prácou, nesmieme dať najavo, že nás jeho správanie uráža

2. individualista – je dobrým, obmedzuje komunikáciu a okolím, čím podriadeným dáva veľmi málo informácií, nemá rád nepodstatné osobné rozhovory
Presadíme sa:
– kvalitnou prácou, dobrými výsledkami svojej práce s diskrétnymi pripomienkami a pýtaním sa na svoju prácu
3. autokrat – vydáva veľa príkazov a nariadení a ich neuposlúchnutie trestá, verí, že vo svojej funkcii sa udrží iba tvrdosťou a neústupnosťou
Presadíme sa:
– budeme ctižiadostiví a zanietení, ak mu dáme pocítiť, že s ním sympatizujeme – v niektorých situáciách
4. demokrat – má rád schopných spolupracovníkov, podporuje záujmy podriadených a motivuje ich v prospech firmy
Presadíme sa:
– ak mu dávame konštruktívne nápady a lepšie argumenty ako tí druhí
5. patriarcha – riadi autoritatívnym štýlom, ale je ochotný riešiť problémy podriadených, neznáša svojvoľné konanie a vyhýbanie sa komunikácie s ním
Presadíme sa:
– ak ho požiadame o radu, cíti sa polichotený a svoje myšlienky presadíme tak, že ich podáme ako logické rozvinutie jeho nápadov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk