Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzájomné ovplyvňovanie ľudí

Proces soc.interakcie.Určuje sa v dvoch rovinach:
1,proces spontánny-tvorivý,riadiaci sa výlučne vecnou štruktúrou styku.
2,proces rešpektujúci spoločne postavenie jeho účastníkov.
Základom soc. interakcie je KOMUNIKACIA- t.j. proces prenosu informácií t. j. určitých správ, významov v priamom, alebo nepriamom soc. kontakte.
VZNIKÁ:
-biologickým spôsobom-že stranám zúčastneným na komunikácií je schopnosť rovnako interpretovať- vysvetľovať si, chápať jednotlivé javy a prejavy./vrodená, je geneticky daná/
-nebiologickým spôsobom-znamená, že strany zúčastnené na komunikácií získali tútú schopnosť prostredníctvom učenia.
ZNAKY A ICH DRUHY:
-rozumieme akýkoľvek prostriedok, ktorým sa označuje nejaký jav.Tieto znaky rozlišujeme:
prírodné zn., konvenčné zn.
Prírodné znaky-sú výsledkom priamych prírodných spojení medzi javom a prostriedkom, pomocou ktorého sa tento jav označuje resp. sú výsledkom priamych prírodných spojení medzi javmy.
Konvenčné zn., alebo symboly- nemajú prirodzený vzťah k tomu čo vyjadruú , tento vzťah je zavedený ľubovoľne a význam symbolu nie je ani zrejmý ani priamy.
Najčastejším symbolom používaným medzi ľuďmi je REČ.-t.j. soc. vytvorený soc systém symbolov.Je najrýchlejším a presným prosriedkom komunikácie medzi ľuďmi.
DRUHY SOC INTERAKCIE:
1,nezámerné a zámerné interakcie
2,spolupráca, súťaženie, výmena, konflikt
Toto člennie charakterizoval GOFMAN.
ad1,K NEZAMERNEJ-dochádza, akonáhle dajú ľudia najavo, že berú na vedomie svoju prítomnosť.Taký spôsob, kde jedinci nemusia spolu komunikovať, ale berú do úvahy, že tam sú /v čakarni,v kine, vo vlaku-akceptujeme ich/dochádza k neverbálnej komunikácií.
K ZAMERNEJ –dochádza vtedy, keď ľudia vzájomne venujú pozornosť svojim prejavom.
Stretnutie-jednotka komunikácie-interakcie/podľa Gofana/.

ad2,SPOLUPRACA-KOOPERACIA-je taký druh soc. interakcie, pri ktorej chcú zúčastnené strany dosiahnuť rovnaký cieľ.Dosiahnutie tohto cieľa ktoroukoľvek z nich je podmienené súčinnosťou obidvoch strán pri jeho dosahovaní.Ku kooperácií by malo dôjsť vtedy, keď jednotlivci usúdia, že ich šance na dosiahnutie cieľa sú väčšie v prípade, keď sa obidve strany podieľajú na plnení tohto cieľa.V druhom prípade, keď usúdia, že vzájomnou súčinnosťou s inými sa zvyšujú šance na dosiahnutie cieľ za oveľa kratší čas.
SUŤAŽENIE-druh soc.

interakcie, pri ktorej chcú zúčastnené strany dosiahnuť rovnaký cieľ.Ale jeho dosiahnutie jednou stranou vylučuje jeho dosiahnutie inými stranamy./šport/
VYMENA-druh soc. inter., pri ktorej chcú obidve strany dosiahnuť rôzne ciele, pričom dosiahnutie cieľa každej strany podmieňuje dosiahnutie cieľov iných strán./obchod/
DVE UROVŃE KONFLIKTOV:
1.zúčastnené strany nedodržiavajú žiadne pravidlá
2.pri ktorom sa pravidlá dodržiavajú
Vyjednávanie je konflikt pri ktorom sa pravidlá dodržiavajú a ciele sa dosahujú bez použitia násilia.
Socialny vzťah

-taký druh opakovanej interakcie, ktorá prebieha podľa určitého vzoru.Inými slovamy o soc. vzťahoch sa hovorí vtedy ak existuje veľká pravdepodobnosť rovnakej postupnosti priebehu opakovanej inter./partnerské, kamarátske.../.
Rozdiel:soc. vzťah je menej spontánny a lepšie predpovedateľný jav.
Druhy soc. vzťahov:1.osobný vzťah
2.pozičný vzťah
ad.1.vzťahom konkrétnych osôb, takýto vzťah sa vytvára v procese dlhodobejšej a beyprostredenej interakcie ľudí, počas ktorej sa spracúvajú, získavajú skúseností jeden odruhom./proces zoznamovania/
ad.2.statusový vzťah-nadriadený,podriadený-t.j. taký druh soc. vzť., ktorý vyžaduje besprostredné poznanie sa osôb, ktorému musí predchádzať proces zoznamovania sa týchto osôb a napriek tomu osoby zúčastňujúce sa na tomto vzťahu vedia, ako sa majú a budú k sebe správať.


Sociálne siete


-pod pojmom soc. sieť sa v soc. rozumie súbor všetkých vzťahov v širšom zmysle.V užšom zmysle súbor tzv.výmenných vzťahov určitého jednotlivca, alebo zoskupenia s inými ľuďmi, alebo zoskupeniami.KULTURA

/slovo kultúra najskôr znamenalo obrábenie pôdy,TEYLOR-1871začína sa zaoberať ľudskou kultúrou/

-sa najskôr chápe ako celkový spôsob života ľudí-návod ako žiť.Soc. chápe kultúru, ako spôsoby myslenia, správania a činností ľudí, ktoré sa medzi nimi rozširujú pomocou učenia a jednak materiálne predmety, ktoré na základe určitej činnosti vytvorili ľudia.
Soc. dedičstvo- t.j. predávanie z generácie na generáciu kultúrne návyky.
Dve zákl.typy kultúry:
1,KULTURA NEBIOLOGICKEJ NEINŚTIKTIVNEJ POVAHY-kt. sa prenáša nebiolog. a neinštikt. cestami-učením.

2,PRIRODNE
Dve zákl. zložky kultúry:materiálna k., nemateriálna k.
Materiálnu tvoria hmotné, hmatateľné výtvory ľudskej činností.Netvorí ju celý okolitý svet ľudí /príroda/, ale len tá jeho časť, ktorá vznikla, ako dôsledokneinštitívnej ľudskej činnosti./pr.park-lebo tam bol zásah ľudí-obrábanie/
Artefakty-sú prvky materiálnej kultúry/pr. slovenský ľudový kroj/
Nemateriálna-abstraktné výtvory ľudí, t.j.

abstraktné prejavy ich správania a myslenia/myšlienky,predstavy, reflexie a iné zložky/
3 skupiny:1.názory a poznatky,2.hodnoty,3.normy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk