Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Socializace

Socializace
· znamená vrůstání člověka do společnosti a kultury – získávání sociálních dovedností, návyků a postojů potřebných pro styk s lidmi, přejímaní různých společenských rolí, morálních i jiných norem společnosti, formování motivů a vlastností
· má charakter záměrného i nezáměrného působení mezi společností a jedincem
· uskutečňuje se v sociálních interakcích (společenských a mezilidských vztazích), pod vlivem osob, sociálních skupin, institucí, norem, prostřednictvím mechanismů sociálního učení
· probíhá v rodině, ve škole, ve skupině vrstevníků, působením umění, prostředků masové komunikace aj.
· záměrné působení - výchova
· uskutečňuje se napodobením, sociálním zpevňováním a identifikací

Učení napodobením
· vyskytuje se již u zvířat
· u člověka – nejstarší forma sociálního učení
· stále u některých společností na nízkém vývojovém stupni – jako hlavní a jediný způsob učení
· dítě se napodobením učí řeči, mimice a gestikulaci, přejímá sympatie či antipatie k různým druhům zábavy i práce atd., způsob života i chování k ostatním lidem
· jedinec napodobuje lidi či skupiny ze svého blízkého okolí

Učení sociálním zpevňováním
· děje se prostřednictvím sociálních odměn a trestů
o sociální odměny – pochvaly, projevy uznání, sympatie, lásky
o sociální tresty – projevy nesouhlasu, odmítnutí, odepření projevu sympatie a lásky, pohrůžky zavržení atd.

· odměny jsou efektivnější než tresty
· odměny i tresty jsou udělovány rodiči, učiteli, ale i vrstevníky, spolužáky, spolupracovníky, trenéry atd.
· ovlivnění sociálního učení – projevy určitého očekávání

Identifikace
· vyjadřuje ztotožnění s osobou, k níž má jedinec velmi kladný vztah a chce se jí připodobnit
· jde o ztotožnění s vnitřními charakteristikami (identifikační vzor ani nemusí být přítomen)
· např. rodiče, učitelé, sportovec, literární nebo filmový hrdina atd.
· přijímá za své zásady a normy nejen identifikované osoby, ale i skupiny, ke které model patří (např.

určité národnostní charakteristiky)

Aristoteles: „Člověk je tvor společenský.“ - bez lidské společnosti se člověk nestane člověkem.

· do lidské společnosti vstupuje člověk biologickou cestou – svým narozením a opět ji biologickou cestou opouští – svou smrtí
· v průběhu života na něj neustále svými vlivy působí lidská společnost

Případy sociální izolace: v roce 1920 byly nalezeny v Indii vlčí děti Amala a Kamala, chovaly se „vlčím“ způsobem – obtížné začlenit je do lidské společnosti

Společenské podmínky, které vedou k psychickému strádání dětí: nedostatek sociálních podnětů (citových) – dlouhodobé odloučení od rodičů (matky), nepříznivá rodinná situace apod.

Zdroje:
I. Gillernová, M. Malotínová: Psychologie -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk