Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika

1. otázky – čo je to, význam, vzťahy pedagogiky a iných vied, delenie pedagogiky

Pedagogika je veda o permanentnej výchove. Jej cieľom je vychovávať a vzdelávať človeka. Rozvoj pedagogiky nastal najprv v rámci filozofie. Disciplíny v rámci pedagogiky :
- teória vyučovania
- teória výchovy
- teória výchovy mimo školy
- vysokoškolská pedagogika
- stredoškolská pedagogika

História :
a) Staroveké Grécko :
- východiskové systémy – Sparta (štátna výchova, výchova podriadená štátu, rozvoj hlavne fyzických zdatností) a Atény (dokonalejší model, kalokagatia, palestra) – z toho vychádzali aj filozofi
- Sokrates :
- učiteľ rétoriky, vytvoril metódu riadeného rozhovoru
- Platón :
- spojil svoje názory aj s pedagogikou
- škola by mala byť verejná, aj štátna
- hovorí o verejnej predškolskej výchove
- vychádzal aj z kalokagatie
b) Staroveký Rím :
- prevzal mnoho gréckych prvkov
- M. F. Quintilianus – 1. rímsky teoretik
c) Stredovek :
- obdobie úpadku vied
- nové hodnoty – kresťanstvo
- dôležitá je mravnosť
- sedem slobodných umení :
- vedy trivia – latinčina, rétorika, dialektika
- vedy kvadria – aritmetika, geometria, astronómia, hudba
- mocenské postavenie cirkvi
d) kresťanská pedagogika :
- T. Akvinský – scholastik, veril v harmóniu vedy a viery
e) humanistická pedagogika :
- obnova antických ideálov
- do popredia sa dostávajú prírodné predmety
- vedenie aj k výchove k zdraviu
- F. Rabelais, J. Lock
- Akadémia Istropolitana
f) pedagogika Komenského :
- rozvoj pedagogiky
- vytvoril Veľkú didaktiku – 1. teoretické pedagogické dielo
- hovorí o základných pedagogických kategóriách
- podľa neho má trvať – 6 rokov materská škola, 6 rokov základná – ľudová škola, 6 rokov latinská škola, 6 rokov akadémia
- obohatil problematiku výchovy – už celoživotný proces
g) osvietenská pedagogika :
- do popredia sa dostávajú i národné motívy
- Mária Terézia – 1777 vydala 1. školský zákon u nás o škole, učebniciach a príprave pedagógov
- J.J. Rouseau – nastolil myšlienku prirodzenej a slobodnej výchovy, rešpektovanie individuálnych zvláštností dieťaťa, od neho sa vytvorili alternatívne myšlienkové prúdy
h) reformná pedagogika
- reformácia mala vplyv aj na zakladanie škôl, napr. Trnavská akadémia – založili ju jezuiti

- výchovou a teda aj pedagogikou sa zaoberali už v staroorientálnych štátoch, napr. Mezopotámia a Egypt. Čiže už vtedy hľadali nové myšlienkové smery vo výchove – až dodnes.

Vznik pedagogiky

- Paidagogos – vzdelaný otrok v Grécku, staral sa o výchovu v bohatých rodinách, odprevádzal deti do školy
- Paedagogus – učiteľ v Ríme
- Didaktika – J.A. Komenský, obdobie 17. storočia, pod týmto pojmom chápali pedagogiku
- Pedagogika – J.F. Herbart, 19. storočie, nadviazal na Komenského, vytvoril náčrt pedagogických prednášok
1. vysokoškolský učiteľ pedagogiky
- Reformná pedagogika – obdobie 19. a 20. storočia, vznikli rôzne subdisciplíny pedagogiky
- 1966 – vyšla u nás prvá pedagogika

Predmet pedagogiky

1. výchova človeka – O. Chlup
2. Pedagogika skúma :
- obsahovú, procesuálnu stránku výchovy
- javy súvisiace s výchovou a sú predmetom skúmania aj iných vied
3. Edukačné prostredie :
- škola, rodina – majú veľmi veľký vplyv
- výchovné procesy v edukačných prostrediach
- výsledky edukačných vplyvov – J. Prucha

Základy výchovy


- v 19. storočí vznikla výchova v súvislosti s výchovou zvierat – Míče
- Max Sheler – zdôrazňoval, že zviera žije v určitom, stálom prostredí, ale človek má pred sebou celý svet
- človek je bez inštinktívneho vybavenia a obrany, ale má rozum, môže žiť prostredníctvom konania, čiže význam výchovy je veľmi veľký
- výchova zaberá všetko zámerné, intencionálne
- výchova je základný pojem pedagogiky
- ontologický vývin jedinca dáva základy pre vznik individuálneho jednotlivca
- len ten vychováva kompetentne, čo sa aj sám vychováva
- podmienkou výchovy je sebapozorovanie
- nesmú sa vnucovať ideály !!!
- výchova je priama prostredníctvom rodiča, učiteľa
- cieľ musí byť vlastný
- výchova je :
- formovanie človeka
- neexistuje v ríši zvierat
- vytýčenie cieľa a jeho dosiahnutie
- uchovávanie duchovného majetku
- prečo sa musí vychovávať? – aby človek mohol zaujať miesto v spoločnosti
- sebavýchova už u adolescenta
- prevýchova – náprava stavu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk