Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Banky

1.Dvojstupňová banková sústava

1.stupeň – emisná banka – Národná banka Slovenska (ceduľová banka)
2.ostané banky – obchodné, komerčné

2. Úloha emisnej banky

1. určuje menovú politiku (oslabuje, posilňuje korunu)
2. vydáva bankovky a mince
3. riadi peňažný kolobeh
4. koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk
5. vykonáva dozor nad bankovými činnosťami

3. Princíp obchodných bánk

- ich základnou úlohou je prijímanie peňazí od subjektov, kt. ich uvoľnili a sprostredkovanie tým subjektom, kt. ich požadujú
- sú založené za účelom dosahovať zisk, môžu vzniknúť po splnení určitých podmienok alebo napr. základným imaním, ručenie formou rezerv, zachovanie pomeru kapitálu k aktívam

4.Špecializované obchodné banky

- zameriavajú sa na určitý okruh bankových služieb
- devízová, hypotekárna, investičná, komunálna, záručná ...

5. NBS

- plní úlohu emisnej banky – vydáva bankovky a mince.
- NBS bola zriadená zákonom, je právnickou osobou, kt. sa nezapisuje do obch. registra. Hl. úlohou je stabilita meny.

6.Menové nástroje PRIAME

- stanovenie minimálnych úrokových sadzieb z vkladov, kt. obchodné banky prijímajú
- stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z úveru
- stanovenie maximálneho rozsahu úveru

7.Menové nástroje NEPRIAME

- stanovenie minimálnej miery povinných rezerv
- operácie na voľnom trhu – nákupy a predaj štátnych cenných papierov
- diskontná sadzba – sadzba, za kt. si požičiavajú obchodné banky od NBS

8.Nútená správa

- pri neplnení stanovených podmienok a pravidiel uvalí NBS na obchodnú banku nútenú správu. Zavádza sa dňom doručenie o rozhodnutí. Informáciu o nútenej správe zapisuje NBS do obchodného registra.
- NBS odvoláva počas nútenej správy štatutárny orgán banky a banka prechádza pod správu NBS
- ak prevrávajú nedostatky NBS spolu s ministrom financií odoberie povolenie na výkon bankových činností

9.Vklad

- označuje sa ako depozit a je to suma, kt. klient za určitú náhradu zapožičia banke

10. Úver

- je to poskytnutie peňažných prostriedkov klientovi na určitú dobu za určitú náhradu

11.Úrok

- je to cena za požičanie peňazí

12. Princípy pri poskytovaní úverov

- zmluvný princíp – úverový vzťah má vždy písomnú podobu
– princíp účelovosti – žiadateľ pri účelovom úvere predkladá doklad o účelovosti peňažn. prostriedkov
– princíp návratnosti – skúmanie bonity klienta. Pre banku je dôležité a rozhodujúce, aby bol každý úver navrátený a efektívne využitý
– princíp zabezp. úveru – prostredníctvom ručiteľa – spoludlžníka, – záložným právom
– princíp zúročivosti – ide o výšku úveru

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk