Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Personálny manažment

ZADANIE:

A. Vypracujte popis, analýzu a ideové racionalizačné návrhy pre zvolené pracovné miesto vo vybranom podniku.
Uveďte:
1. Názov funkcie.

2. Údaje o organizačnom začlenení pracovného miesta.
2.1 Firma.
2.2 Organizačný útvar.
2.3 Pracovisko.
2.4 Pracovné stanovište.
2.5 Prevádzka na počet zmien.
2.6 Umiestnenie.

3. Popis pracovného miesta.
3.1 Účel.
3.2 Bezprostredný nadriadený.
3.3 Metodické riadenie.
3.4 Formalizované vzťahy s inými pracovníkmi.
3.5 Bezprostredný podriadený.
3.6 Zdroje k dispozícii.
3.7 Povinnosti súvisiace s pracovným miestom.
3.8 Právomoci súvisiace s pracovným miestom.
3.9 Pracovné prostredie pracovného miesta.
3.10 Špecifiká pracovného miesta.
3.11 Celková zodpovednosť.

4. Pracovné požiadavky kladené pracovným miestom na pracovníka.
4.1 Požadovaná profesia.
4.2 Požadovaná kvalifikácia.
a) vzdelanie.
b) prax.
c) skúsenosti.
4.3 Iné špecifické požiadavky.

5. Zistené pozitíva a negatíva pracovného miesta.
- uviesť menovite.
- uviesť možné pozitíva, alebo negatíva a ekonomické dopady pracovného miesta.
- identifikovať príčiny problémov.

6. Ideové racionalizačné návrhy.
- uviesť menovite
- uviesť predpokladané odhadované náklady.
- uviesť prínosy ekonomické a mimoekonomické.
Pri riešení využite metódu riadeného rozhovoru - interwiev.

B. Uveďte základné poznatky k téme: Životná dráha, osobná kariéra, osobný úspech a práca človeka.
OBSAH PRÁCE:

Č.kap.
Názovkapitoly
1.Úvod. 2.Cieľ práce. 3.Stručný postup riešnia práce. 4.Racionalizácia pracovného miesta. 4.1Názovfunkcie. 4.2Údaje o organizačnom začlenení pracovného miesta. 4.2.1Firma.

4.2.2 Organizačný útvar.
4.2.3 Pracovisko.
4.2.4 Pracovné stanovište.
4.2.5 Prevádzka na počet zmien.
4.2.6 Umiestnenie.
4.3 Popis pracovného miesta.
4.3.1 Účel.
4.3.2 Bezprostredný nadriadený.
4.3.3 Metodické riadenie.
4.3.4 Formalizované vzťahy s inými pracovníkmi.
4.3.5 Bezprostredný podriadený.
4.3.6 Zdroje k dispozícii.
4.3.7 Povinnosti súvisiace s pracovným miestom.
4.3.8 Právomoci súvisiace s pracovným miestom.
4.3.9 Pracovné prostredie pracovného miesta.
4.3.10 Špecifiká pracovného miesta.
4.3.11 Celková zodpovednosť.
4.4 Pracovné požiadavky kladené pracovným miestom na pracovníka.
4.4.1 Požadovaná profesia.
4.4.2 Požadovaná kvalifikácia.
a) vzdelanie.
b) prax.
c) skúsenosti.
4.4.3 Iné špecifické požiadavky.
4.5 Zistené pozitíva a negatíva pracovného miesta.
4.6 Ideové racionalizačné návrhy.

5. Životná dráha, osobná kariéra, osobný úspech a práva človeka.

6. Záver.

Zoznam použitej literatúri.


1. Úvod.

Jednou z hlavných úloh personalistiky a personálneho manažmentu je prepúšťanie, respektíve prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru.


2. Cieľ práce.

Cieľom tejto práce je vypracovať návrh povinností a požiadaviek kladených na potencionálneho budúceho zamestnanca. Formou riadeného rozhovoru, čiže interwiev, by sa personálny manažér ako zamestnanec firmy, ktorý ju zastupuje a je zodpovedný za prijímanie, respektíve prepúšťanie pracovníkov a budúci zamestnanec mali dohodnúť na jasných pravidlách a podmienkach, ktoré by v prípade prijatia nového zamestnanca do zamestnania boli pre obe strany výhodné a zároveň zaväzujúce.


3. Stručný postup riešenia práce.

Na základe zadania som vypracoval návrh a popis, podľa ktorého by som prijal potencionálneho zamestnanca do zamestnania. Postupoval som podľa danej osnovy a urobil som analýzu daného pracovného miesta s konkrétnymi požiadavkami. Zistil som negatíva aj pozitíva daného pracovného miesta a nakoniec som hľadal ideové racionalizačné návrhy na zlepšenie pozície pracovného miesta.

V druhej časti zadania som sa na základe svojich znalostí a skúseností snažil rozobrať tému Životná dráha, osobná kariéra, osobný úspech a práca človeka vlastným pohľadom s konkrétnymi pripomienkami.


4. Racionalizácia pracovného miesta.
4.1 Názov funkcie.
Zámočník - opravár.

4.2 Údaje o organizačnom začlenení pracovného miesta.
Zamestnanec by sa zaradil do kolektívu prevádzkovej údržby.
4.2.1 Firma.
Chlieb a.s. Košice
4.2.2 Organizačný útvar.
Zamestnanci - prevádzkový zámočníci budú podriadený majstrovy PÚ, ktorý bude ich vedúcim. Firmu vedie riaditeľ a zároveň vlastník, ktorý ma skretárku a ekonómku.

Firmu spoluriadi manažér.
4.2.3 Pracovisko.
Pracovisko je stále v areály firmy
4.2.4 Pracovné stanovište.
Dielňa prevádzkovej údržby opráv.
4.2.5 Prevádzka na počet zmien.
Firma beží nepretržite 24 hodín v troch osemhodinových zmenách..
4.2.6 Umiestnenie.
Firma beží na tri zmeny, takže pracovník bude členom pracovného týmu zmeny A.

4.3 Popis pracovného miesta.
Zámočník - opravár zabezpečuje bezporuchový chod výrobného zariadenia na výrobu chleba a pečiva.
4.3.1 Účel.
Z dôvodu zabezpečenia výroby udržiavať výrobné zariadenia v dobrom technickom stave.
Zabezpečiť plynulý a bezporuchový chod strojných zariadní.
4.3.2 Bezprostredný nadriadený.
Predák pracovnej skupiny zmeny A.
4.3.3 Metodické riadenie.
Metodicky ho budú riadiť majster, manažér a riaditeľ firmy.
4.3.4 Formalizované vzťahy s inými pracovníkmi.
Vzťahy so spolupracovníkmi budú pracovné a kolektívne.
4.3.5 Bezprostredný podriadený.
Žiadny.
4.3.6 Zdroje k dispozícii.
Zdroje mu budú poskytované na základe prevádzkyschpnosti zariadení na výrobu chleba a pečiva. Firma mu bude poskytovať aj osobneé ochranné pracovné pomôcky (OOPP) a hygienické potreby.
4.3.7 Povinnosti súvisiace s pracovným miestom.
Zamestnanec je povinný podľa pokynov vykonávať osobne prácu podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu, pracovno bezpečnostný technologický predpis a riadiť sa a dodržiavať vnútrofiremné predpisy a pravidlá.
4.3.8 Právomoci súvisiace s pracovným miestom.
Zamestnanec má právo odmietnuťpracovať ak by tým porušil niektorý z predpisov uvedených v bod 4.3.7.
4.3.9 Pracovné prostredie pracovného miesta.
Klimatizovaná výrobná hala.

4.3.10 Špecifiká pracovného miesta.
Špecifikom pracovného miesta je zvýšená hlučnosť a fyzická námaha.
4.3.11 Celková zodpovednosť.
Zamestnanec zodpovedá za stav strojného zariadenia výrobnej linky, za včasné a kvalitné odstránenie závad a porúch.

4.4 Pracovné požiadavky kladené pracovným miestom na pracovníka.
4.4.1 Požadovaná profesia.
Zámočník - opravár.
4.4.2 Požadovaná kvalifikácia.
a) určená vzdelaním
SOU Strojárske.
b) prax
3 roky v obore.
c) skúsenosti
V obore oprava potravinárskych zariadení.
4.4.3 Špecifické požiadavky.
Dobrý zdravotný stav umožňujúci prácu v potravinárskom priemysle.

4.5 Zistené pozitíva a negatíva pracovného miesta.
Negatívom tohto zamestnanie je práca vo viaczmennej prevádzke. Pracovník pracuje aj počas víkendov a sviatkov. Práca je fyzicky namáhavá.
Pozitívom tejto práce je práca v zabehnutom a dobrom kolektíve spolupracovníkov, dobrá finančné ohodnotenie v prípade dobrých pracovných výsledkov.

4.6 Ideové racionalizačné návrhy.
Zamestnancov väčšinou najviac motivuje ich finančné ohodnotenie. Preto by som dobrým a výkonným pracovníkom poskytoval aj trinásty plat a mesačné prémie. Svojim zamestnancom by som poskytoval aj zľavu pri nákupe chleba a pečiva z produkcie našej firmy. Taktiež by som im poskytoval rekondičné ozdravné pobyty v kúpeľných mestách za účelom fyzického oddýchnutia. Myslím, že by to bola dobrá motivácia zamestnancov ku rýchlej a kvalitnej práci.


5. Životná dráha, osobná kariéra, osobný úspech a práca človeka

Tieto štyri pojmy sú úzko spojené, súvisia navzájom, dopĺňajú sa a mali by koexistovať.
Životná dráha je asi nejvšeobecnejšia časť celej tejto skupiny pojmov. Životná dráha človeka je veľmi osobná vec a takmer každý jednotlivec si ju predstavuje úplne inak.

Ak by sme ale pozerali a porovnali viacero úvah o životnej dráhe, našli by sme viacero spoločných prvkov. Takmer každý jedinec má vo svojej predstave zahrnuté aj body, ktorými sú osobná kariéra, s tým súvisiaci osobný úspech vychádzajúci z práce človeka.
Ak by sme sa venovali osobnej kariére vo všeobecnosti, museli by sme sa zaoberať aj tým, aký je náš hodnotový rebríček, pretože kariéra si vyžaduje aj určité obete a zanedbanie niektorých menej preferovaných životných hodnôt.
Každý človek by si mal uvedomiť, čo je pre neho dôležité a čo nie. Poznáme aj ľudí, ktorým sa slovom kariérista nadáva. Týmto dehonestujúcim pomenovaním označujeme ľudí, ktorým za obeť kariéry padli hodnoty, ktoré by padnúť nemali. Sú to hodnoty ako napríklad rodina, priatelia, dobré medziľudské vzťahy a podobne. Stáva sa, že kariéristi zabúdajú na jeden základný fakt a to na to, že sú len ľudia a nie stroje, alebo zvieratá.
Pri budovaní kariéry musí byť človek priebojný, ale nie zas bezohľadný.
Ďalší pojem, ktorým sa budem zaoberať je osobný úspech človeka.
Už v slove osobný je povedané, že je to každého osobná vec a osobný pohľad na životné hodnoty a život sám. To čo sa jednému človeku môže javiť ako úspech sa druhému môže javiť ako bežná záležitosť, alebo dokonca neúspech. Veľmi jasne je to vidieť pri zmene, alebo strate zamestnania. Tento fakt má obvikle (ale nie vždy) dve aspekty integrované v jednom.
Človek ktorý stratil zamestnanie to berie vždy v prvom momente ako osobný neúspech, ale často (ak má záujem pracovať) si nájde lepšiu prácu a osobný úspech sa mu zmení o stoosemdesiat stupňov. To čo predčasom považoval za neúspech sa mu zrazu vyvinie ako úspešný krok.
Práca človeka - faktom je, že každý človek na svete sa narodí s neopakovateľným a jedinečným talentom pre rôznu užitočnú prácu, alebo miesto pod slnkom. Znamená to, že každý človek má možnosť nájsť si prácu, s ktorou bude spokojný a šťastný, ale ide o to nájsť ju a to je obvikle nejťažšie a nie vždy a každému sa to podarí.
6. Záver.
V tomto semestrálnom zadaní som sa zameriaval na výber a vyhodnotenie údajov pri prijímaní nového zamestnanca do zamestnania. V závere prvej časti zadania som tyaktiež navrhoval možné ideové racionalizačné návrhy za účelo motivácie zamestnancov a tým pádom k zlepšeniu ich práce.
V druhej časti semestrálneho zadania som vypracoval úvahu na tému Životná dráha, osobná kariéra, osobný úspech a práca človeka. Túto tému som vypracoval vo forme úvahy.

Zdroje:
G.WILLCOCKS a S.MORRIS - Budovanie úspešných pracovných skupín, Open Windows 1996, Bratislava -
J.STÍBLO - Personálny management, 1993, Praha -
M.ARMSTRONG - Personální management, 1.vydanie Praha, Grada 1999 -
J.FERJENČÍK - Riadeni ľudských zdrojov, 1.vydanie Bratislava, Ekonóm 1999 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk