Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

podnikateľský plán

1. Základné údaje

Firma:

Sídlo:

Právna forma podniku: Združenie nemá spôsobilosť na právne úkony, ale zmluvné strany sú v zmysle § 9 občianskeho zákonníka spôsobilé uzatvárať zmluvy, lebo účel združenia je svojou povahou primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zmluvných strán.

Študentská spoločnosť je založená na základe zmluvy o združení fyzických osôb.

2. Zhrnutie projektu

Študentské spoločnosť (š. s.) .........pôsobí na ..........v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia, ktorý stredným školám ponúka a garantuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj praktické skúsenosti, zručnosti a predpoklady pre manažérske činnosti. Spoločnosť bude svoju ponuku výrobkov a služieb orientovať hlavne na trh rovesníkov – spolužiakov, a na najbližšie okolie školy (zamestnanci, rodičia atď.). Najdôležitejším kritériom úspešnosti – ako každej reálnej firmy – zostáva efektívnosť, t. j. dosiahnutie zisku.

3. Opis podniku

Založenie a fungovanie študentskej spoločnosti je plne v kompetencii Združenia študentov aplikovanej ekonómie. Po zaregistrovaní zmluvy sme začali s prípravou podnikateľských aktivít (prieskum trhu) a s prípravou ustanovujúceho valného zhromaždenia, keďže simulujeme činnosť akciovej spoločnosti. Zvolili sme si a vybrali 5-členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy. Svoj vklad do podniku upísalo 100 akcionárov, z toho je 17 zamestnancov.

Manažment š. s. Modrý sen
Prezidentka
Viceprezident marketingu
Viceprezidentka výroby
Viceprezident ľudských zdrojov
Viceprezident financií
Počiatočný kapitál
1. vklady akcionárov - predaj 100 ks akcií po Sk 30,- 3 000,-
2.

pôžička od zamestnancov 3 400,-
Spolu 6 400,-

Spoločnosť bola zložená .............zmluvou o združení fyzických osôb, s cieľom ktorej je vzdelávania činnosť simuláciou podnikateľského prostredia.

4. Premet podnikania

Naša organizácia nevznikla za účelom dosiahnutia zisku, ale bola založená ako simulácia akciovej spoločnosti za účelom vzdelávania a získavania podnikateľskej praxe.

Naša spoločnosť sa zamerala na tvorbu výrobkov:
hlavných
- kabelky
- vankúše
- kocky zo zápaliek
- heakis
vedľajších (doplnkových)
- darčekové predmety
Poskytovanie služieb:
- zálohovanie dát
- tvorba internetových stránok

5. Opis výroby

Výroba kabeliek
Naša spoločnosť sa zamerala na výrobu kabeliek, ktoré sú teraz nevyhnutou súčasťou u mladých ľudí. Kabelky budú v rozmeroch na zošit A4 alebo A5, prípade v rôznych rozmeroch podľa objednávky. Kabelky sú na dlhom ramienku, každá bude atypická. Niektoré budú zdobené flitrami, iné kolkárkami prípadne kvetmi. Predpokladáme vyrobiť 55 kusov pri veľkosti A4 a okolo 40 kusov kabeliek veľkosti A5.
Materiálové zabezpečenie má na starosti výrobné oddelenie. Materiál na výrobu sa nakupuje ako odpadoví materiál za zostatkovú cenu od firmy na výrobu sedacích súprav. Ostatné pomôcky na výrobu sa nakupujú v maloobchodnej sieti.

Výroba vankúšov
Okrem kabeliek plánujeme vyrábať aj vankúše. Plánujeme výrobu rôznych farieb a veľkostí, ale výrobu bude najviac ovplyvňovať akcia, alebo príležitosť pri ktorej budeme uvedené vankúše vyrábať. Predpokladaný počet výroby vankúšov je 100 kusov pri rôznych veľkostiach.
Materiál bude zakúpený ako odpadoví materiál za zostatková cenu od firmy na výrobu sedacích súprav. Kocky zo zápaliek
Tento výrobok je veľmi zaujímavý a netradičný. Nie každý si vie predstaviť pod týmto názvom výrobok, ktorý vyrábame. Dúfame, že tieto kocky upútajú pozornosť a budú lákadlom pre našich zákazníkov. Predpokladáme vyrobiť 70 kusov kociek.
Materiál budeme zakupovať v maloobchodnej sieti. Výroba heakisu
Heakis je ručne štrikovaný z rôznych farebných kombinácii. Plánujem plniť ich drobnými PVC guličkami (prípadne hrachom). Tento výrobok je veľmi obľúbený pre mladých ľudí, na základe čoho sme sa rozhodli vyrábať ho. Tohto výrobku sme si naplánovali vyrobiť 60 kusov.
Materiálové zabezpečenie budeme zakupovať v maloobchodnej sieti.

Darčekové výrobky
Ako darčekové výrobky plánujeme vyrábať hlinené ozdoby, náramky, náhrdelníky prípadne výrobné aktivity budeme uskutočňovať podľa sezóny a pripravovaných akcii.

Zálohovanie dát a tvorba www stránok
Posledné čo budeme ponúkať bude iba na zákazku a to zálohovanie dát a tvorba internetových stránok.

Na výrobe a tvorbe výrobkov sa podieľajú všetci pracovníci spoločne.

K chodu našej spoločnosti je nevyhnutné disponovať so skladom, predajnými priestormi a priestormi výpočtovej techniky.

Spoločnosť sídli a využíva priestory a zariadenia..............:
- miesto pre skladovanie (internát prípadne kancelária triednej profesorky)
- predaj výrobkov (na predajných akciách)
- priestory nami určené na riadenie spoločnosti a výrobu výrobkov sú trieda 3.E a triedy výpočtovej techniky

6. Kalkulácia a rozpočet nákladov

Rozpočet spoločných nákladov (N)

1.

spotreba papiera, kancelárske potreby 600,-
2. školenia, účastnícke poplatky 700,-
3. N na reklamu, propagáciu 970,-
4. odmeny manažmentu 250,-
5. ostatné nepriame N 400,-
6. náklady na vývoj nových výrobkov 300,-
7.náklady na dovoz materiálu 300,-
Spolu 3 520,-

Výpočet režijnej prirážky: 3 520,- * 100
%režijnej prirážky = ( 25,-* 55 ) + (15,-* 40) + (10,-* 100) + (8,-* 70) + ( 16,-* 6)

= 78 %


Kalkulácie na 1ks výrobku:
Položka kalkulačného vzorca Výrobok
Kabelky (A4) Kabelky (A5) Vankúše Kocky zo zápaliek Heakis
Priamy materiál
21,.
12,-
24,-
-
-
- látka
- vlna - - - - 15,-
- rúno - - 4,- - -
- PVC guličky (hrach) - - - - 3,-
- zápalky - - - 6,- -
- nite, silón, ozdoby... 20,- 12,- 10,- - -
Priame mzdy
25,-
15,-
10,-
8,-
16,-
- na výrobu
Ostatné priame N - 10,-
Réžia 78% 18,- 15,- 8,- 6,- 12,-
Úplné vlastné N výkonu 84,- 54,- 56,- 20,- 46,-
Zisk 30% 25,- 16,- 16,- 6,- 14,-
Predajná cena 109,- 70,- 72,- 36,- 60,-

Rozpočet nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku
Názov výrobku Predpokladané N Predpokladané V Hospodársky výsledok
Kabelky (A4) 4 620,- 5 990,- 1 370,-
Kabelky (A5) 2 160,- 2 800,- 640,-
Vankúše 5 600,- 7 200,- 1 600,-
Kocky zo zápaliek 1 400,- 2 520,- 1 120,-
Heakis 2 760,- 3 600,- 840,-
Celkom 16 540,- 22 110,- 5 570,-

+ k hospodárskemu výsledku ešte pripočítame darčekové predmety a ponúkané služby pri ktorých predpokladáme hospodársky výsledok okolo 800,-

7. Distribúcia

Výrobky sa budú predávať: - na akciách formou vlastného stánku
- na akciách organizovaných našou spoločnosťou


Spôsob predaja: vlastný stánok

Uvedenie na trh: propagáciou na základe reklamných letákov

8. Dodávatelia

Materiál potrebný na prevádzku spoločnosti budeme nakupovať v maloobchodnej predajnej sieti a u firmy na výrobu sedacích súprav. Pracovníkmi budú študenti našej školy – členovia študentskej spoločnosti, poprípade externí spolupra-covníci.
Premety budú vyrábané priebežne pred každou plánovanou akciou, alebo na základe zákazky.

Uskladnenie výrobkov bude mať na starosti skladník.

9. Finančný plán

Celkové predpokladané výnosy sú v hodnote 22 110 Sk
Celkové predpokladané prevádzkové náklady sú v hodnote 16 540 Sk

Za obdobie pôsobenia našej spoločnosti je plánovaný hospodársky výsledok vo výške 6 370,- Sk. Hrubý zisk bude zdanený 12 % z čoho predpokladaná výška dane je 764,40 Sk, plánovaný čistý zisk teda je v hodnote
5 605,60 Sk.

Pracovníci spoločnosti budú odmenený jednorázovo po ukončení činnosti spoločnosti. Výška ich odmeny sa bude ovíjať od výšky zisku. Finančné prostriedky po zdanení budú rozdelené medzi členov spoločnosti. Prípadné straty znášajú všetci členovia spoločnosti rovnako.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk