Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Banky

U nás je 2 stupňová banková sústava:
1. centrálna banka
2. komerčné banky
Hlavnou úlohou centrálnej banky:
· určuje menovú politiku štátu,
· vydáva bankovky a mince,
· riedi peňažný obeh,
· koordinuje platobný a zúčtovací styk banky,
· vykonáva dozor nad bankovými činnosťami ostatných bánk.
Ďalšie úlohy banky:
· funkcia pokladnice ŠR,
· zabezpečuje emisiu a umiestnenie štátnych CP,
· riadi devízové hospodárstvo v krajine,
· riadi medzinárodný platobný styk a zahraničné medzinárodné platobné zúčtovanie (pri poskytovaní úveru od medzinárodných menových inštitúcií),
· koordinuje rozvoj informačného systému bánk.
Emisná banka by mala byť nezávislá od vlády.
NBS - bola zriadená zákonom č. 566/92 o NBS ako emisná banka SR. Je právnickou osobou so sídlom v Bratislave a nezapisuje sa do obchodného registra.
NBS pri vydávaní všeobecných právnych predpisov má postavenie ako ministerstvá.
Orgány NBS:
· banková rada NBS - najvyšší riadiaci orgán a skladá sa z guvernérov, víceguvernérov, ktorí sú menovaní a odvolávaní prezidentom SR na návrh vlády po schválení NR SR a ďalších členov, ktorých menuje a odvoláva vláda SR na návrh guvernéra NBS,
· direktórium NBS – výkonný orgán, zodpovedá za výkon rozhodnutí.
Keďže NBS je nositeľom menovej politiky, používa na to menové nástroje a tieto môžeme rozdeliť:
- priame nástroje
- nepriame nástroje
Priame:
● pravidlá likvidity – určujú sa priamym stanovením záväznej štruktúry A a P obchodných bánk a záväzných väzieb medzi A a P týchto bánk,
● úverové kontingenty - najtvrdšie nástroje s priamym dopadom na ponuku peňazí, stanovujú sa vo forme úverových limitov alebo úverových stropov, rozlišujeme relatívne a absolútne úverové kontingenty,
- relatívne - stanovujú max. výšku úveru, ktorú je emisná banka ochotná poskytnúť obchodnej banke,
- absolútne – určujú jednotlivým obchodným bankám max. výšku úveru, ktorú tieto banky môžu poskytnúť klientom,
● povinné vklady - súvisia s tým, že niektorým subjektom môže byť uložená povinnosť ukladať vklady, otvárať bežné účty a uskutočňovať operácie, napr.

zúčtovacie, výhradne cez centrálnu banku,
● odporúčania, výzvy a dohody – týkajú sa vždy priameho vzťahu medzi bankou a obchodnými bankami.

Nepriame:
* diskontná sadzba - úroková sadzba, ktorú platia obchodné banky pri čerpaní úverov od emisnej banky, ovplyvňuje cenu peňazí,
* povinné minimálne rezervy - určitá rezerva, ktorú obchodná banka musí mať uloženú v centrálnej banke,
* operácie na voľnom trhu – ide najmä o nákup alebo predaj štátnych CP (obligácií, a najmä pokladničných poukážok štátu) emisnou bankou, tento nákup zvyšuje úverový potenciál obchodných bánk,
* reeskont zmeniek - predstavuje znovueskontovanie tých zmeniek, ktoré už boli eskontované obchodnými bankami,
* lombard cenných papierov - nákup a predaj CP,
* konverzie a swapy – pri použití konverzií ide o nákup alebo predaj zahraničných mien za domácu menu bez spätných operácií predaja alebo nákupu v budúcnosti, iné je to pri swapoch, emisná banka nakupuje alebo predáva zahr. meny za domácu menu s tým, že v budúcnosti uskutoční spätné operácie, konverzie a swapy ovplyvňujú devízový kurz,
* intervencie devízových kurzov - centrálna banka môže ovplyvniť výšku devízového kurzu.

Komerčné banky:
- podnikové subjekty so sídlom v SR založené ako a. s., ktorých úlohou je poskytovať bankové služby podnikovej sfére a obyvateľstvu a cieľom ich činnosti je dosahovanie zisku
Úlohy komerčných bánk - uspokojovanie potrieb klientov( prijímanie vkladov), poskytovanie úverov, platobný styk a zúčtovanie, poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, obstarávanie, inkasovanie, obchodovanie s devízami, termínové obchody hypotekárne obchody, podpora podnikových aktivít v určitých oblastiach, prípadne pre vybraný okruh klientov( vydávanie CP a obchodovanie s nimi, poradenské služby, stavebné sporenie, finančné maklérstvo, prenájom bezpečnostných schránok, zabezpečenie bankovej likvidity a optimalizácia rizika bankového podnikania, dosahovanie max zisku.
Výška ZI min 500 mil. Sk
Pri činnosti komerčných bánk je dôležité zosúladiť solventnosť, likviditu a rentabilitu banky, poukázať na aktívne a pasívne operácie KB.

Nebankové finančné inštitúcie:
* investičné a penzijné fondy
Penzijné fondy - vo forme a.s., s.r.o., sú dobre zúročené, obyvatelia si peniaze ukladajú už za aktívneho života a počas dôchodku (starobný) sú vyplatené,
* poistné fondy - sú zrážané zo mzdy.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk