Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva
Čl. 1
Zmluvné strany
1. Predávajúci INTERAGRO, a.s. Národná 28, 010 01 Žilina
IČO: 12345678
Bankové spojenie: 006534987/0100
Slovenská sporiteľňa
Zastúpená Mgr. Petrom Bielikom, predsedom predstavenstva

2. Kupujúci Jozef Krátky, maliarstvo a natieračstvo, Bernolákova 3, 010 01 Žilina IČO: 7654321
Bankové spojenie: VÚB Žilina 00-123789/0200

Čl. 2
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorého množstvo a druh je špecifikovaný v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu
3. Vlastnícke právo tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho už zaplatením kúpnej ceny

Čl. 3
Cena
Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona o cenách takto:
Podrobná špecifikácia jednotlivých druhov tovaru spolu s určením ceny za jednotlivé položky je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

Čl. 4
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s dobou splnenia do konca roku 2001
2. Dodávka jednotlivých položiek tovaru podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy bude zrealizovaná takto:
A, Prvá dodávka tovaru podľa špecifikácie bude realizovaná do 30.6.2001
B, Ostatné položky podľa špecifikácie v prílohe č. 1 tejto zmluvy do 15.12.2001

Čl. 5
Dodacie podmienky
1. Predávajúci dodá tovar podľa č. 2 tejto zmluvy v termínoch podľa čl. 4 tejto zmluvy vo svojom vklade, v sídle spoločnosti INTERAGRO, a.s. Národná 28m Žilina
2. Predávajúci je povinný umožniť naloženie tovaru kupujúcemu podľa čl. 1
3. Kupujúci je povinný oznámiť najmenej 3 dni vopred predpokladanú dobu naloženia tovaru
4. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar podľa čl. 2 tejto zmluvy bude zabalený v pripravený na naloženie na paletách v deň, ktorý určí kupujúci podľa čl. 4 zmluvy.

Zdroje:
Poradca- zmluvy, podania žaloby -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk