Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnik

Podnik je základná hospodárska jednotka, ktorá vyrába výrobky a poskytuje služby určené na predaj. Je to súhrn hmotných, nehmotných a osobných zložiek podnikania. Hmotné zložky podnikania – kapitálové statky, majetkové práva
Nehmotné zložky podnikania – obchodné meno, povesť, postavenie
Osobné zložky podnikania – štruktúra zamestnania vzdelanie, kvalifikácia. Obchodný zákonník – právne predpisy, ktoré upravujú podnik
Živnostenský zákon – právne predpisy, ktoré upravujú podnikanie
Podnikanie – sústavná činnosť, ktorú podnikateľ vykonáva samostatne pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. Vykonáva všetky tieto činnosti súčasne. Fyzická osoba – je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností., vzniká narodením a zaniká smrťou.
Právnická osoba – každý subjekt, ktorý nie je fyzickou osobou a je nositeľom práv a povinností. Vzniká dňom zápisu do obchodného registra a zaniká vymazaním. Obchodný register – verejný, prístupný zoznam, v ktorom sa nachádzajú základné informácie o podniku. Vedie ho príslušný okresný súd.
Znaky podniku : a) ekonomická samostatnosť – štát zasahuje do chodu podniku iba okrajovo
b) majetková samostatnosť – podnik si sám musí vyrábať dostatok prostriedkov pre svoj chod
c) právna subjektivita – oprávnenie vstupovať do právnych vzťahov s inými subjektami
Cieľ podnikania – realizovať zisk ( príjmy – náklady = zisk)
Náklady – peňažné prostriedky potrebné na výrobu
Práva podniku – vystupovať pod svojim obchodným menom, nadobúdať majetok neobmedzeného rozsahu, zamestnávať neobmedzené množstvo ľudí
Povinnosti podnikov – platiť dane, vedenie účtovníctva, ochrana životného prostredia, zabezpečiť mzdy zamestnancov
Členenie podnikov - PODĽA VLASTNÍCTVA – súkromné
- štátne
- družstevné
PODĽA VEĽKOSTI - malé
- stredné
- veľké
Malé a stredné podniky – vo sfére obchodu, služieb, remesiel. Vystupujú ako dodávatelia veľkým podnikom, sú menej stabilné, sú pružnejšie, majú vyššie náklady na výrobu.
Veľké podniky – sú stabilnejšie, menej pružné, majú nižšie náklady na výrobu.
PODĽA ORGANIZAČNO PRÁVNEJ FORMY
- živnosti
- obchodné spoločnosti
- družstvá
Živnosti – sa delia na ohlasovacie, alebo koncesované
Malé podniky, ktoré pôsobia vo sfére obchodu, služieb, remesiel, podnikateľom je sám majiteľ, ktorý za svoju činnosť ručí neobmedzene.
Obchodné spoločnosti – spojením dvoch , alebo viacerých podnikateľov, ktorí vystupujú pod spoločným menom.

Sú to právnické osoby, ktoré sú zaregistrované v obchodnom registri. V.O.S – ručí neobmedzene, riadi ktorýkoľvek spoločník, základný kapitál nie je stanovený, zisk sa delí priamo úmerne podľa vkladu jednotlivých členov.
S.R.O – ručí obmedzene, riadi ktorýkoľvek spoločník, základný vklad je 200 000, zisk sa delí podľa vkladu jednotlivých členov. KOMANDITNÁ SPOL. – ručí obmedzene aj neobmedzene, riadia komplementári, základný vklad nie je stanovený, väčší podiel na zisku majú komplementári. A.S – ručí majetkom firmy, riadi valné zhromaždenie, alebo predstavenstvo, základná kapitál je 1 000000, zisk sa delí podľa počtu akcií.
DRUŽSTVO – môže založiť 5 fyzických osôb, alebo 2 právnické osoby. Minimálny kapitál je 50 000 a ručí sa majtokom družstva. Tichý spoločník – zúčastňuje sa na práci obchodných spoločností iba svojim kapitálovým vkladom, nie je uvádzaný v obchodnom registri, má právo na podiel na zisku – úmerný jeho vkladu. Má právo kontrolovať činnosť firmy, ale nie riadiť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk