Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Marketingová stratégia

MARKETINGOVÉ PLÁNOVANIE


Marketingové plány môžu zahŕňať plány produktov, značiek alebo trhov, ktoré by mali obsahovať:

1. stručný prehľad - krátke zhrnutie hlavných cieľov a odporúčaní
2. aktuálna marketingová situácia - charakterizuje cieľový trh a pozíciu
firmy na tomto trhu; zahŕňa charakteristiku trhu, prehľad o produkte, informácie o konkurencii a distribúcii
3. riziká a príležitosti - manažér by sa mal zaoberať hlavnými možnými rizikami a príležitosťami; cieľom je zohľadnenie hlavných smerov vývoja, ktoré môžu ovplyvniť firmu
maketingová príležitosť reprezentuje atraktívny priestor pre marketingové aktivity, v ktorom má firma možnosť získať konkurenčnú výhodu
4. ciele a problémy -stanovenie úloh v podobe cieľov, ktoré chce firma dosiahnuť, by malo prísť po preskúmaní rizík a príležitostí spolu s úvahou o vplyvoch, ktoré budú na tieto ciele pôsobiť
5. marketingové stratégie (plán hry) - usporiadaný marketingový postup, o ktorom sa predpokladá, že jeho pomocou dosiahnu podnikateľské jednotky svoje marketingové ciele; zahŕňa špecifické stratégie pre cieľové trhy, marketingový mix a úroveň marketingových výdavkov
6. vykonávacie programy by mali vznikať určitou premenou marketingových stratégií
7. rozpočty predstavujú v podstate bilanciu strát a ziskov; schválený rozpočet sa stáva východiskom pre nákup materiálu, harmonogram výroby, plánovanie počtu pracovníkov a marketingové operácie
8. kontrola - vyhodnocovanie hlavných cieľov a úloh
implementácia predstavuje proces uvádzania marketingových plánov do praxe, aby sa dosiahlo splnenie strategických marketingových cieľov
príčiny neúspešnej implementácie - izolované plánovanie, rozpor medzi dlhodobými a krátkodobými cieľmi, prirodzený odpor k zmenám, nedostatok špecifických plánov
proces implementácie:

A. vykonávací program stanovuje, čo treba uskutočniť, kto to vykoná a ako sa budú koordinovať rozhodnutia a činnosti aby sa dosiahli marketingové ciele firmy
B. organizačná štruktúra (decentralizovaná; centralizovaná) rozdeľuje celkovú činnosť firmy na presne definované práce, ktoré priraďuje jednotlivým pracovníkom alebo oddeleniam, čím sa zvyšuje efektívnosť
C. systém rozhodovania a odmeňovania zahŕňa výkonné procesy, ktoré súvisia s plánovaním, so zberom informácií, zostavovaním rozpočtu, s náborom a prípravou pracovníkov ako aj s ich osobným hodnotením a odmeňovaním
D. personálne zdroje
E.

atmosféra riadenia a kultúra firmy - spôsob, akým manažéri spolupracujú s ostatnými vo firme/systém hodnôt a názorov, ktoré zastávajú pracovníci firmy
usporiadanie marketingového oddelenia:

a) funkčná organizácia - hlavnou výhodou je jednoduchosť riadenia
b) teritoriálna organizácia
c) organizácia manažmentu podľa produktov
d) organizácia manažmentu podľa trhov
marketingová kontrola je proces zisťovania a hodnotenia výsledkov realizácie marketingových stratégií a proces uplatňovania opatrení na zabezpečenie splnenia marketingových cieľovI. kontrola ročného plánu - obsahuje 4 nástroje:
II. analýzu predaja, analýzu trhového podielu, analýzu nákladov na predaj, skúmanie postojov zákazníka
III. kontrola ziskovosti
IV. kontrola stratégie - marketingový audit - je to súhrnné systematické, nezávislé a periodické preskúmanie prostredia, cieľov, stratégií a činností firmy na zistenie jej problémov a príležitostí

KOMPOZITNÁ STRATÉGIA

Kompozitná, zložená stratégia sa týka celkovej stratégie pre organizáciu (napr. celú firmu). Zaoberá sa tým, čo je celkové podnikanie danej organizácie (integračná koncepcia,), aké sú jej celkové ciele (žiadúce výsledky), a ako dosiahne svoje ciele (strategický rámec). Skladá sa z následných kompletných stratégií pre organizačné podjednotky. Firma – skupina – divízia – základná jednotka podnikania - element

Každá úroveň organizácie má zvyčajne odlišnú stratégiu, najmä s ohľadom na strategické ciele a na to, ako budete merať svoj úspech
Strategický rámec sa zameriava na to, ako firma dosiahne svoje ciele riadením:
strategií pre základné podnikanie firmy,
strategií pre rozvoj nového podnikania,
strategiií pre rozvoj a rozmiestnenie modelov.

Strategický rámec je „veľkým obrazom“ firemnej stratégie, kde kompromisy a priority sú vytvorené rôznymi , ale navzájom nesúvisiacimi záujmami základného podnikania, rozvoja podnikania a riadenia zdrojov. Priority môžu byť vyžadované spomedzi príležitostí alternatívneho rozvoja podnikania a stratégiami existujúcich základných jednotiek podnikania. Strategický rámec tiež musí zlúčiť zdroje požadované pre implementáciu stratégie elementu a aktivity rozvoja podnikania.
Platne organizacne normy
KONCEPCIA A STRATEGIA KVALITY A ENVIRONMENTALNEHO MANAZERSTVA V ZP a.s. Podbrezova:- zakladne principy, zavaznost a oboznamovanie sa s koncepciou a strategiou kvality a environmentalnehomanazerstva,- zavazky vrcholoveho vedenia,- povinnosti a zodpovednost organizacnych utvarov ZP a.s.S M E R N I C ES-264/99 Priprava a vzdelavanie zamestnancov ZP a.s. Podbrezova:- zistovanie potrieb pripravy zamestnancov,- plan a realizacia pripravy zamestnancov,- vedenie dokumentacie,- hodnotenie vzdelavania.S-272/99 Navratne obaly:- prijem, uctovanie, vydaj, poskodenie navratnych obalov,- druhy navratnych obalov,- navratne obaly zo zahranicia,- likvidacia faktur za navratne obaly.S-387/99 Drahe kovy a predmety z drahych kovov:- definovanie zakladnych pojmov, evidencia a nadobudanie,- chemicke laboratorium, ostatne utvary ZP a.s.,- likvidacia predmetov z drahych kovov,- hmotna zodpovednost, inventarizacia.S-390/99 Vyplacanie miezd zamestnancom ZP a.s. Podbrezova:- vyplacanie miezd,- vyplata mimoriadnej zalohy na mzdu,- odovzdavanie vyplatnych listkov do mzdovej uctarne.S-400/99 Predajna ZP a.s.

Podbrezova:- majetok, sortiment, zasobovanie, predajna doba,- predaj plno a neplnohodnoteho hutneho materialu,- predaj kovoveho uzitkoveho odpadu,- predaj pouzitelneho materialu ziskaneho pri opravach, burackach, rekonstrukciach a pod.,- predaj vyradeneho investicneho majetku,- predaj prebytocnych, nepotrebnych zasob,- predaj vyrobkov ineho ako hutnickeho charakteru,- poskytovanie sluzieb spojenych s predajom sortimentu predajne ZP a.s.,- vystavenie osvedceni o vykonanych skuskach na vyrobky predavane prostrednictvom predajne ZP a.s.,- obeh dokladov a zuctovanie predaja.S-409/99 Poskytovanie a organizovanie rekondicnych pobytov zamestnancov ZP a.s.:- rekondicne pobyty,- povinnosti veducich prevadzok a odbornych utvarov,- povinnosti ucastnika rekondicneho pobytu.S-435/99 Cinnost prevadzky Vt 2:- zodpovednost vedenia prevadzky,- zamestnanci pre overovanie (kontrolu) kvality,- system kontroly kvality,- charakteristika stredisk, informacne toky, zoznam profesii,- overovanie kontrolnych, skusobnych a meracich zariadeni, - nezhodne vyrobky, NaPO,- evidencia a identifikacia materialu,- priprava a skolenie zamestnancov.S-447/99 Vnutropodnikove uctovnictvo v ZP a.s.:- uctovny rozvrh, hospodarske a nakladove strediska,- vnutropodnikove uctovne doklady,- vydajky, prevodky, automaticke spracovanie prevodiek,- vnutropodnikove druhy dokladov,- uctovna uzavierka vo vnutropodnikovom uctovnictve,- rozbory hospodarenia.S-453/99 Zavedenie systemu hodnotenia zamestnancov - HODZAM v personalnej praci ZP a.s. Podbrezova: - vyuzivanie hodnotenia a jeho ciele,- postup, koncepcia, system, model, vyuzitie a principy hodnotenia,- kategorie hodnotenych zamestnancov,- kriteria hodnotenia,- zaznam z hodnotenia, navrhy a opatrenia.S-484/99 Ochrana statneho a sluzobneho tajomstva v ZP a.s. Podbrezova:- zabezpecenie ochrany utajovanych skutocnosti v Poo,- ochrana pisomnosti obsahujucich utajovane skutocnosti a evidencnych pomocok, zasady ich vyradovania,- manipulacia a doprava pisomnych a inych materialov obsahujucich utajovane skutocnosti,- ochrana statneho tajomstva na useku vyskumu, vyvoja, projekcie a vyroby,- vedenie evidencie.S-485/99 SEM - planovanie:- postupovy diagram pre urcovanie environmentalnych aspektov vplyvov cinnosti, vyrobkov a sluzieb a tvorbu REAV,komentar,- planovanie dlho a kratkodobych environmentalnych cielov a uloh, tvorba, realizacia programov SEM, postupovydiagram, komentar,- hodnotenie zavaznosti environmentalnych vplyvov a poradia dolezitosti,- dokumentacia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk