Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Európsky manažment

Súčasné rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky, organizácie, inštitúcie pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencie schopnosti. Rozhodujúcim faktorom je kvalita produktov alebo služieb. Znamená to zavádzať do praxe nové metódy riadenia, užitočné, no nie samoúčelné zmeny. Cieľom je zvýšenie efektívnosti, výkonnosti a kvality. V kontexte moderných nástrojov a metód riadenia sa často stretávame s pojmami ako strategické riadenie, TQM, manažment znalostí, riadenie ľudských zdrojov, učiaca sa organizácia, business intelligence, balance scorecard...
Kvalita a jej riadenie
Kvalita európskeho produktu alebo služby je súlad s požiadavkami. Jej zabezpečovanie je riadený proces, zahŕňa ľudí, systém výroby, resp. služieb, a podporné nástroje i metódy, takže je možné ju merať. Systém kvality zahŕňa všetko, čo ovplyvňuje kvalitu výrobku alebo služby. Je súčasťou systémov riadenia a prostriedkom na zavedenie systematického pístupu k riadeniu. Je aplikovateľný na výrobné, predajné, vzdelávacie, finančné inštitúcie a organizácie, podniky služieb či orgány štátnej správy. Jeho zavedenie nevedie automaticky k zlepšeniu pracovných procesov a nerieši problémy, ktoré organizácia, inštitúcia, podnik má. Je to proces dlhodobý, v konečnom dôsledku by mal viesť k zníženiu nákladov, zredukovaniu rizík, zvýšeniu produktivity práce, zabezpečeniu spoľahlivosti výroby (poskytovania služieb), jasnému určeniu zodpovednosti. Systém kvality sa pravidelne preveruje interným a externým auditom. Dôležitá je jeho dokumentácia, ktorej základom je príručka kvality a riadiace normy (súbor dokumentov popisujúci všetky činnosti ) a vykonávacie dokumenty (pracovné inštrukcie, predpisy). Organizácia, podnik, inštitúcia musí mať o sebe a svojom smerovaní jasnú predstavu, stanovené ciele, princípy a hodnoty a spôsob, akým chce tieto ciele dosiahnuť. Zmeny, ktoré zavedenie systému kvality so sebou prináša, sa vždy týkajú ľudí. Ich implementácia nie je jednoduchá. Dôležitú úlohu zohráva firemná kultúra. Je potrebné vytvoriť vhodné podmienky, ľudí primerane motivovať, vytvoriť tvorivú klímu, podporovať tímovú prácu, komunikáciu. Riadenie alebo manažérstvo kvality je činnosť zameraná na zákazníka, či už je to externý zákazník, zamestnanec, vlastník alebo spoločnosť, každý z nich má iné požiadavky. Je to súbor činností, na ktorých sa podieľajú všetky zložky organizácie či podniku.

V roku 1979 bola v rámci ISO (International Organisation for Standardisation – vznikla v roku 1946 v Ženeve) vytvorená pracovná skupina Quality Management and Assurance. V roku 1987 vydala medzinárodné normy radu ISO 9000, slúžiace ako podklad na budovanie a zabezpečovanie európskych systémov kvality v podnikoch. Ich cieľom bolo zaviesť porovnateľnú certifikáciu systému kvality v súvislosti so zodpovednosťou za výrobok. Týmto sa podporila technická harmonizácia predpisov a medzinárodný obchod. S prechodom na voľný obeh tovaru a pracovnej sily v rámci EÚ bolo potrebné zaviesť kritérium na ochranu spotrebiteľa, ktorým je v súčasnosti kvalita výrobku, resp. služby. Normy radu ISO 9000 sú dobrovoľné medzinárodné normy. Týkajú sa manažérstva kvality, systémov kvality a ich prvkov. Normy radu ISO 14000 (Environmentálne manažérstvo kvality) sa týkajú environmentálneho správania sa podnikov, organizácií a operatívneho riadenia vplyvov činnosti, výroby, služieb na životné prostredie.
V súčasnosti sa aplikujú tzv. integrované systémy manažérstva kvality, ktoré zahŕňajú tak systémy kvality, systémy environmentálneho manažérstva kvality, ako i ochrany zdravia pri práci. Ak organizácia, podnik spĺňa tieto normy, môže požiadať o certifikáciu svojho systému kvality. Komplexné manažérstvo kvality je prístup manažmentu organizácie, podniku na kvalitu. Je to procesne orientované riadenie, charakteristický je posun v manažérskych postupoch od prísne hierarchického riadenia k tímovej práci. Jeho základom je ISO 9000. TQM je založené na účasti a zainteresovanosti všetkých pracovníkov. Hlavným cieľom je spokojný zákazník, hovorí sa dokonca o jeho úplnej spokojnosti, nie iba splnení jeho požiadaviek. Zmyslom je dosiahnuť dlhodobý úspech v podnikaní, k čomu je potrebné využiť znalosti a skúsenosti každého pracovníka. Kladie teda na všetkých zamestnancov veľké nároky (potreba neustáleho zdokonaľovania vlastnej práce, rozširovanie vlastných vedomostí a zručností).
Národné a medzinárodné aktivity v oblasti riadenia kvality
Slovenská spoločnosť pre kvalitu vznikla v roku 1991. Okrem iných aktivít vydáva časopis Kvalita, organizuje Európsky týždeň kvality a Svetový deň kvality, organizuje súťaž o Národnú cenu SR za kvalitu, buduje a napĺňa vládou schválený Národný program kvality do roku 2003. V rámci tohto programu vyvíja činnosť 9 pracovných skupín, napríklad školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, absentujú napr. oblasti ako kultúra, verejná správa… postupne však iste prenikne do všetkých oblastí života. Národná cena SR za kvalitu sa udeľuje od roku 1994 v kategóriách: veľké, malé a stredné podniky, výrobky a služby.

Ojedinelé sú výsledky v oblasti riadenia kvality a zavádzania systémov kvality i mimo výrobnej sféry a sféry služieb – napr. v oblasti verejnej správy. Víťazné podniky sa môžu uchádzať o získanie Európskej ceny za kvalitu. Európska cena za kvalitu (European Quality Award) sa udeľuje od roku 1992. Jednou z podmienok na jej získanie je vypracovanie modelu TQM, čo znamená nesústrediť sa iba na výsledky, ale sleduje sa i práca manažmentu, sústavné zlepšovanie činnosti, inovácie, spokojnosť všetkých zainteresovaných účastníkov, mimoriadna pozornosť sa venuje zákazníkovi. V októbri 1998 bola na konferencii v Paríži prijatá Európska charta kvality (European Quality Convention). V rámci Európy vyvíja činnosť i nezisková organizácia EFQM (European Foundation for Quality Management). Bola založená v Bruseli roku 1998 prezidentmi 14 európskych spoločností na pomoc európskemu obchodu s cieľom vyrábať lepšie výrobky a poskytovať kvalitnejšie služby prostredníctvom efektívnych metód riadenia. Skúsenosti s riadením kvality vo firemnom informačnom pracovisku
V našej materskej spoločnosti Slovnaft sa venuje systému riadenia kvality systematická pozornosť. V rokoch 1995, 1998, 2000, 2001 získal Slovnaft, resp. jeho dcérske a. s., Národnú cenu SR za kvalitu. Od roku 1995 je držiteľom medzinárodného certifikátu ISO 9001, ktorý pokrýva celý systém riadenia kvality v celej spoločnosti. Harmonizácia činností s týmto certifikátom bola potvrdená externými audítormi v júni 2000 s platnosťou do júna 2003. Ako jedna z prvých rafinérií v Európe sme získali v roku 1997 certifikát EMS (Environmental management system) podľa medzinárodnej normy ISO 14001. V júni 2001 bol certifikát obnovený s platnosťou do júna 2003. V čase, keď rastú nároky na informačnú podporu podnikania, stáva sa vhodné využitie informácií a znalostí konkurenčnou výhodou a ovplyvňuje stratégiu budovania či už firemného informačného pracoviska alebo knižnice.

Zdroje:
Európsky fond pre manažment kvality. http://www.efqm.org -
Slovenská spoločnosť pre kvalitu. http://www.sskiinfo.sk. -
STYK, P. – MATEIDES, A. – KUČERA, M.: Od kontroly cez ISO 9000 k TQM. Bratislava : EPOS 1998. 319 s. -
Stredisko informácií Slovnaft, a. s., -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk