Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Odmeňovanie zamestnancov

Plat je odmena za prácu, ktorá zohľadňuje jej fyzickú, či duševnú náročnosť, potrebné vzdelanie, či odbornú prípravu a prax. Plat žiadnej kategórie zamestnancov by nemal byť sociálnou dávkou na prežitie, ale odmenou, ktorá zabezpečuje dôstojnú životnú úroveň zamestnancovi a členom jeho domácnosti.

Mzda - cena práce, odmena za vykonanú prácu
 predstavuje spotrebu živej práce
 výška závisí od množstva a kvality práce
 výška závisí od dopytu a ponuky

Funkcie mzdy
1. ekonomická
a) národohospodárska = makroekonomická - mzda je inflačný faktor. Preto sa musí sledovať vzťah medzi rastom produktivity práce a rastom miezd. Produktivita práce by mala rásť rýchlejšie ako mzdy. Tým sa zabezpečuje tovarovo-peňažná rovnováha. Štát zasahuje do mzdovej oblasti len v organizáciách, ktoré riadi (rozpočtové, príspevkové) = štátna regulácia miezd
b) podnikovohospodárska = mikroekonomická
I. nákladová - mzdové náklady - znižovanie
II. motivačná = stimulačná - podnecuje pracovníkov k vyššiemu výkonu
2. sociálna - zabezpečiť pracovníkom určitú životnú úroveň

Forma mzdy
 peňažná
 naturálna
 kombinovaná

Zákon o mzde
 netýka sa rozpočtových a príspevkových organizácií
 upravuje peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnan - covi za prácu
 zamestnávateľ musí platiť min. mzdu
 príplatky
a) práca nadčas - náhradné voľno alebo25 % (z priemernej mzdy za predchádzajúci štvrťrok)
b) práca vo sviatok - náhradné voľno alebo 50 %
c) za prácu v sťažených pracovných podmienkach
 mzda sa vypláca mesačne pozadu, v pracovnom čase a na pracovisku
 zrážky zo mzdy - DzP, fondy, súdom určené a ďalšie (so súhl. pracovníka - sporenie, poistné, pôžičky,...)
Mzdová tarifa
 hodinový zárobok robotníka v určitom tarifnom stupni (usporiadanie miezd mzdových taríf do prvého až po dvanásty stupeň)
 mesačný plat THP v určitom tarifnom stupni zaradenie práce podľa namáhavosti, zložitosti, náročnosti práce

Formy miezd
1.

základné
a) časová mzda = počet odpracovaných hodín * mzdová tarifa (používa sa tam, kde sa práca nedá normovať, teda stanoviť výkon sa 1 hodinu)
b) úkolová mzda
 stanovenie výkonovej normy (výkonová norma času 20 min/ks, výkonová norma množstva 3 ks/h)
 počet vyrobených kusov
 mzdová tarifa
Sadzba za 1 ks = mzdová tarifa / výkonová norma množstva
Sadzba za 1 ks = mzdová tarifa / 60 * výkonová norma času
Úkolová mzda = sadzba za 1 ks * počet vyrobených ks
c) podielová mzda - pracovníci odmeňovaný % z dosiahnutých tržieb, nevyskytuje sa v čistých prípadoch, ale v kombinácii s časovou alebo úkolovou mzdou
2. doplnkové
a) prémie - vyplácajú sa za splnenie prémiového ukazovateľa, ich vyplácanie upravuje prémiový poriadok (počet výrobkov, kvalita, úspora pohonných hmôt, plnenie plánu)
b) odmeny - vyplácané za mimoriadne pracovné výsledky
c) príplatky ku mzde - za rôzne činnosti (práca vo sviatok, nadčasy, sťažené pracovné podmienky, práca vo výškach, za poludňajšie a nočné zmeny, ...)
d) náhrada mzdy - dovolenky, prestoje
e) podiely na hospodárskom výsledku = 13. plat - ak podnik dobre hospodári, vypláca podiel na zisku

Štruktúra mzdy:

základná mzda
+ prémie, odmeny, osobné ohodnotenie
+ príplatky, náhrady
+ podiely na hospodárskom výsledku

hrubá mzda
- 12 % do fondov
- daň z príjmov

čistá mzda
- preddavok
- zrážky
+ rodinné prídavky
+ dávky nemocenského poistenia.

Zdroje:
Sedlák.M:Manažment, Bratislava, Elita 1998 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk