Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Roly manažéra

Funkcie riadenia a roly manažéra sa navzájom čiastočne prekrývajú. Preto nie je možné, ale ani žiaduce, jednoznačne ich oddelovať. Manažér realizuje funkcie riadenia tak, že súčasne hrá určitú rolu v tomto procese. Napríklad vedúci pracovník môže v priebehu pracovného dňa diskutovať s riaditeľom marketingu o predaji nového výrobku, spersonálnym riaditeľom rozhodovať o reorganizácii odbytového oddelenia, s výrobným riaditeľom analyzovať stúpajúcu nakladovosť atď. tieto činnosti možno nazvať ako plánovanie, organizovanie a kontrola. Skutočnosť, že sa tieto činnosti realizovali, bola vynútená situáciou uplatniť jednu alebo viacero rolí. Funkcie riadenia odpovedajú na otázku: „čo robí manažér“, manažérska rola odpovedá na otázku „ ako tieto činnosti manažér vykonáva“.
Z mnohých štúdii, ktoré sa zaoberali výskumom, čo manažéri vlastne robia a ako využívajú pracovný čas, je najznámejšia empirická štúdia kanadského odborníka Henryho Mintzberga. Mintzberg analyzoval prácu manažérov v piatich stredných a veľkých organizáciách výrobného i nevýrobného charakteru a základné myšlienky publikoval v práci Povaha manažérskej práce. Autor tvrdí, a stotožňuje sa s tým i dnes, že manažérske činnosti sa dajú zahrnúť do 10 rolí, ktoré rozčlenil z hľadiska ich obsahu do troch skupín:
1.INTERPERSONÁLNE ROLY

Skupina interpersonálnych rolí vyplýva priamo z formálnej právomoci, ktorá je manažerovi delegovaná. Manažér pomocou nich buduje sieť interpersonálnych kontaktov v rámci vlastnej organizácie, ako aj mimo nej. Charakter interpersonálnych rolí sa mení podľa poslania, ktoré manažér plní. Do skupiny interpersonálnych rolí patria tie, ktoré reprezentujú prácu s ľuďmi. Sú to:
manažér ako reprezentant ( FIGUREHEAD )
manažér ako vodca ( LEADER )
manažér ako koordinátor ( LIAISON )

Manažér ako reprezentant je oficiálny predstaviteľ organizácie v dvoch oblastiach. Prvou sú tie aktivity, na ktorých sa vyžaduje jeho účasť z legislatívno-právnych dôvodov. Príkladom môže byť podpis oficiálneho kontraktu s inou organizáciou. Druhá oblasť aktivít nevyžaduje účasť manažéra z predchádzajúceho dôvodu, ale je podmienená napríklad spoločenským protokolom.

Typickým príkladom sú: účasť na spoločenskom podujatí, ktoré sa organizuje na počesť dôležitého zákazníka, alebo účasť na ceremoniáli pri príležitosti preberania ocenenia organizácie a pod.
Manažér ako vodca zodpovedá za usmerňovanie a koordináciu činností podriadených pracovníkov v záujme dosiahnutia cieľov organizácie. Súčasťou tejto manažérskej roly sú viaceré oblasti personálnych činností, ako sú napríklad výber pracovníkov, rozmiestňovanie, odmeňovanie. Ťažisko vodcovskej roly spočíva v komunikácii a motivovaní pracovníkov. Je to veľmi významná rola.
Rola manažéra ako koordinátora zahrňuje činnosti manažéra vo vzťahu k externému prostrediu, to jest k zákazníkom, dodávateľom, vládnym inštitúciám atď. ide o kontakty mimo vertikálnej reťaze príkazov svojim podriadeným. Zjednodušene povedané, manažér ako koordinátor má vytvoriť sieť kontaktov s inštitúciami z externého prostredia, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť úspešné fungovanie organizácie.

2.INFORMAČNÉ ROLY

Efektívna manažérska práca vyžaduje kvalitné informácie na rozhodovanie. Preto je v organizácii potrebné zabezpečiť systém toku informácií. Zjednodušene povedané, manažér v tomto systéme predstavuje nervové centrum toku informácií. Skupina informačných rolí manažéra vyjadruje informačný aspekt manažérskej práce. Patria sem tieto roly:
manažér ako pozorovateľ ( MONITOR )
manažér ako informátor ( DISSEMINÁTOR )
manažér ako hovorca )

Manažér ako pozorovateľ vyhľadáva, zhromažďuje a uschováva informácie. Musí neprestajne sledovať vnútorné, ako aj vonkajšie prostredie organizácie, aby mohol identifikovať zmeny, odkryť problémy a príležitosti. Pritom využíva ústne, písomné ale aj vizuálne zdroje informácií. Manažér musí tieto informácie zhodnotiť a rozhodnúť o tom, ktoré informácie, kedy a akým spôsobom môže optimálne využiť pri rozhodovaní.
Manažér v role informátora pôsobí ako rozširovateľ informácií. Jeho úlohou je poskytovať podriadeným také informácie, ktoré nie sú schopní sami získať inak. Je to integrálna súčasť manažérskej práce, ktorá zahrňuje výmenu informácií medzi manažérom a jeho podriadenými, nadriadenými, ako aj ostatnými manažérmi na tom istom stupni manažmentu. Manažér im poskytuje informácie aj vtedy, ak navzájom nemajú rýchly a jednoduchý kontakt.
Manažér ako hovorca sa sústreďuje na výmenu informácií medzi organizáciou a externým prostredím. Manažér ako oficiálny predstaviteľ organizácie poskytuje informácie a stanoviská organizácie pre masovokomunikačné prostriedky, zákazníkov, nadriadené orgány a pod.

3.ROZHODOVACIE ROLY

Rozvoj interpersonálnych vzťahov a práca s informáciami nie je konečný cieľ manažérskej činnosti. Tieto roly sú základným predpokladom na jeho ďalšiu činnosť, to jest rozhodovanie.

Skupina rozhodovacích rolí predstavuje jednu z najdôležitejších činností každého manažéra. Do tejto skupiny patria nasledovné roly:
manažér ako podnikateľ ( ENTREPRENEUR )
manažér ako riešiteľ sporov ( DISTURBANCE HANDLER )
manažér ako alokátor zdrojov ( RESOURCE ALLOCATOR )
manažér ako vyjednávač, rokovateľ ( NEGOTIATOR )

Rola manažéra ako podnikateľa spočíva hlavne v rozhodovaní o získavaní a využívaní podnikateľských príležitostí. Je spojená s realizáciou zmien, ktoré sú nevyhnutné v každej organizácii v záujme jej dlhodobého fungovania v meniacom sa vonkajšom prostredí. To znamená, že každý manažér má pracovať tak, aby dokázal reagovať na zmeny. V prípade ich zložitosti a náročnosti je potrebné vypracovať nový projekt.
Rola manažéra ako riešiteľa sporov spočíva v riešení problémov, ktoré v organizácii bežne vznikajú. Manažér zvyčajne nemá priamu zodpovednosť za ich vznik a spôsob riešenia. Podkladom môže byť riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s novým zákonom, štrajkom, bankrotom atď.
Manažér ako alokátor zdrojov. Súčasťou práce manažéra je rozhodovať o spôsobe rozdelenia zdrojov, ktoré má organizácia k dispozícií. Nedostatok a význam jednotlivých zdrojov, či už finančných, ľudských, technologických atď., podčiarkuje dôležitosť tejto rozhodovacej úlohy manažéra. Preto sa touto činnosťou zaoberajú všetky funkcie riadenia, to jest plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie a kontrola. Problémy rozdeľovania zdrojov sú odlišné podľa úrovne organizácie. Na vrcholnej úrovni manažmentu, kde sa riešia strategické otázky organizácie, alokácia zdrojov závisí od jej dlhodobej orientácie. Na strednej úrovni manažmentu sa riešia problémy kratšieho časového dosahu, napr môže ísť o problém výstavby alebo rekonštrukcie výrobného objektu a pod. alokácia zdrojov je dôležitá aj na operačnej úrovni manažmentu, napr pri riešení technických problémov výroby.
Manažér ako vyjednávač. V každej organizácii vzniká celý rad konfliktov a ich príčiny sú veľmi rôznorodé. Úlohou manažéra je riešiť tieto konflikty, pretože v opačnom prípade sa konflikt prehĺbi a môže ohroziť splnenie cieľov organizácie. Manažér má vystupovať v mene organizácie a rokovať s inými organizáciami alebo môže plniť túto úlohu vnútri organizácie ako reprezentant niektorého útvaru a rokovať s inými útvarmi.
V snahe riešiť konflikty, manažér sa stretáva, diskutuje, rokuje a vyjednáva so všetkými účastníkmi s cieľom dosiahnuť vzájomnú dohodu. Preto vyjednávanie a rokovanie sú integrálnou súčasťou práce každého manažéra.

Zdroje:
Majtán a kolektív – Manažment -
TNUNI – Manažment -
www.zoznam.sk -
www.referaty.sk -
www.seznam.cz -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk