Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonomika

Ekonomikou rozumieme oblasť spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú hospodársku činnosť. Ekonomika znamená v podstate hospodárstvo. Hovoríme o ekonomike štátu t. j. o hospodárstve štátu, alebo o podnikovej ekonomike t. j. o hospodárstve podniku.
Makroekonomika – ide o hospodársku činnosť veľkých celkov napr. štátu – národná ekonomika, celého sveta- svetová ekonomika.
Mikroekonomika – je to hospodárska činnosť napr. podnikov, oddelení podnikov
Podniková ekonomika – hospodárska a výrobná činnosť podniku

ĽUDSKÉ POTREBY
Všetky potreby sú prejavom pocitu nedostatku niečoho čo nám žiada uspokojiť. Existuje veľké množstvo potrieb.

Delíme ich:
A, Podľa naliehavosti uspokojovania môžeme hovoriť o:
- Životne nevyhnutných potrebách -napr. potreba stravovania, odievania, bývania ...
- Kultúrnych a luxusných -napr. potreby návštevy divadla, šperky, luxusné autá ...
Hranice medzi životne nevyhnutnými a luxusnými potrebami závisia od životnej úrovne danej krajiny.

B, Podľa toho či uspokojujeme sám alebo v skupine:
- Individuálne -napr. potreba kúpiť si motorku
- Kolektívne -spoločenské – napr. potreba mesta mať kino

C, Podľa hmotného alebo nehmotného charakteru potrieb:
- Hmotné (materiálne) – napr. potreba odievania
- Nehmotné (nemateriálne) – napr. potreba vzdelania, čítať, priateľstva, lásky, pochvaly a ocenenia

ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ OTÁZKY
Ekonomika je mechanizmus, ktorý rozdeľuje vzácne zdroje medzi jednotlivé potreby. Tento mechanizmus rieši 3 základné ekonomické otázky:
1. Čo vyrábať
2. Ako vyrábať
3. Pre koho vyrábať

1. Čo vyrábať: aké výrobky a služby, v akom množstve a kedy sa majú vyrábať, aby sa uspokojili potreby spoločnosti. V trhovej ekonomike o tom rozhoduje spotrebiteľ a výrobcovia to zisťujú prostredníctvom prieskumu trhu.

2. Ako vyrábať: znamená akým spôsobom sa budú vyrábať rôzne tovary a služby (technické a technologické riešenia). Ako vyrábať určuje konkurencia medzi výrobcami rovnakých tovarov, ktoré hľadajú technologické postupy, čo by im umožnili vyrábať lacnejšie ako vyrábajú iní.

3. Pre koho vyrábať: pre koho sa budú tovary a služby vyrábať (či sú tovary určené aj na export...)
Pre koho vyrábať sa rozhoduje na trhu výrobných činiteľov, kde sa kupujú a predávajú prírodne zdroje, práca a kapitál.
FORMY A PROSTRIEDKY USPOKOJOVANIA POTRIEB
Uspokojovanie potrieb závisí najmä od:
A, dostatku prostriedkov na ich uspokojovanie
B, poradia dôležitosti ich uspokojovania
Väčšinu svojich potrieb ľudia uspokojujú spotrebou (užívaním) statkov a služieb.

STATKY: sú veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka. Môžu byť výsledkom prírodných procesov (napr. vzduch...) alebo sú výsledkomvýroby (napr. chlieb...)

Delíme ich na:
1, Voľné statky: nie sú výsledkom výroby.
2, Ekonomické (vzácne statky): sú výsledkom hospodárskej činnosti:

SLUŽBY: sú statky, ktoré majú nemateriálny (nehmotný) charakter. Sú to také činnosti, ktoré uspokojujú ľudské potreby svojim vlastným priebehom (napr. opravárenské služby, služby lekárov, železníc).

HOSPODÁRSTVO, HOSPODÁRSKE JEDNOTKY
Ekonomické statky a služby sú výsledkom hospodárskej činnosti na určitom úseku hospodárstva. Hospodárstvom rozumieme tú oblasť cieľavedomej činnosti ľudí, ktorej cieľom je: výroba statkov a poskytovanie služieb.
Hospodárskymi jednotkami, ktoré sa zúčastňujú výrobného procesu sú:
1. podniky- ktoré vyrábajú statky a služby
2. domácnosti - obyvateľstvo, ktoré tieto statky spotrebúva.

1. Podnik – taká hospodárska jednotka, ktorej základným cieľom je podnikanie.
2. Domácnosť – ako hospodárska jednotka sa podieľa najmä na spotrebe statkov a služieb. (Zamestnaný človek si za svoju mzdu za prácu nakúpi napr. potraviny, vzdelanie..., ale môže sa rozhodnúť aj pre založenie súkromnej firmy)

VÝROBA– pretvárajú sa v nej (transformujú) výrobné vstupy (napr. suroviny materiál, stroje, ľudská práca) na výrobne výstupy (statky a služby)
Výrobné vstupy:
1. prírodné zdroje (pôda)
2. práca
3. kapitál

Výrobné výstupy:
1. kapitálové statky
2. spotrebné statky

Výrobok – hmotné statky, ktoré sú výsledkom výrobného procesu podniku.
Tovar – všetko to, čo podnik ako hospodárska jednotka predáva spotrebiteľovi. Každý výrobok, ktorý sa dostáva na trh sa stáva tovarom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk