Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikova ekonomika

3 zdroje etickeho chovania:- historia ucenia cirkvi
- spolocenske vedy
- prakticka cinnost ludi
model vych. z teorie uzitku-moralne je take rozhodnutie, kde prinasa co najv. blaho pre co najv. pocet ludi
model zlateho pravidla- krest.-zidovska tradicia,kt. si vyzaduje chovat sa k ludom tak ako si prajeme, aby sa ludia chovali k nam
model kantovsky- kazdy cl.ma svoje zakl. prava,kt. musia byt respektovane.vsetky opatrenia treba s cl. konzultovat.jednanie je moralne vtedy, ak minimalizuje porusenie prav ostatnych zaujmovych skupin
model vlastneho zaujmu- egoisti sa snazia maximalizovat voj vlastny prospech takym sposobom, aby co njmenej poskodili ostatnych zucastnenych.jednanie je moralne,spravne, ak zvysuje prospech jednotlivca sposobom, kt. neposkodzuje druhych.
podnik-subor hmotnych ako aj osobnych a nehmotnych zloziek podnikania.K podniku patria veci, prava a ine majetkove hodnoty, kt. patria podnikatelovi a sluzia na prevadzkovanie podniku

Charakteristika podniku:
1. Kombinacia vyr. faktorov- umoznuje uskutocnovat podn. cinnost na zakl, kt. sa vyrabaju vyrobky a sluzby, ktore sluzia na dosiahnutie podn. zisku
2. hospodarnost – snazi sa uskutocnovat 3 sposobmi:-
- maximalizuje vystupy pri danych vstupoch
- minimalizuje vstupy pri danych vystupoch
- optimalizuje vztah medzi vstupmi a vystupmi
3. financna rovnovaha vyjadruje schopnost podniku uhradzat
svoje fin.zavazky veritelom
4. princip rentability-je vyjadreny coraz vacsim zhodnocovanim vy. faktorov prostr. rastu podn. zisku s
porovnanim s vlozenym kapitalom do podnikania
5. pravna samostatnost( relativna )-umoznuje podniku
vstupovat do pravnych vztahov s ostatnymi podn. subjektmi

CLENENIE podniku podla uplatenenia hosp. systemu
podnik v trhovej ekonomike-princip sukromneho vlastnictva-majitel vl. kapitalu si vyhradzuje pravo priamo a nepriamo sa zucastnovat na riadeni podniku
princip autonomie- sloboda podnikania.podnik je nezavisly, svoje vyr. a odbytove plany si vypracuva na zakl. trhovych vztahovbez st.zasahov
princip ziskovosti- tendencia k maximalizacii zisku vo vztahu k podniku v centr.riadenom hospodarstve
podnik v centralne riadenom hospodarstve-princip spolocenskeho vlastnictva-spol. vlastnictvo vstupuje namiesto sukr. vlastnictva a vznika tak spolocensky narok na spolurozhodovanie o nom
- princip nadriadeneho organu- verejne podniky riadia organy statu. podnik nemoze svoj plan vytvarat na zakl. poziadaviek trhu, zakl. jeho cinnosti je narodohospod. plan-princip planoviteho riadenia-spravanie podniku je zalozene na plneni st. planu
Funkcie podniku-
podnikatelska-sustavne a cielavedome vyuzivanie podn. kapitalu a tvor. potencialu na max. zisku
ekonomicka-obsahuje financnu, zasobovaciu a odbytovu funkciu.POslanim je vyjadrit hmotnoenergeticke procesy, vycislit fin. vysledok
biologicko-ekologicka funkcia-zabezpecit tvorbu a ochranu ziv. prostr., vyroba kval. potravin
organizacna-relativne stala cinnost smerujuca k dosiahnutiu maxim. stupna organiz. usporiadania podniku
technicka-zabezpecenie vyroby prac. silami a hmotnym majetkom, z hladiska ich kvality a kvalifikacie
socialna-zabezpecit soc. efektivnost vyroby, zabezpecit zamestnanost pracovnikov a vytvarat podmienky na uplatnenie ich rozumovych scopnosti
vyrobna hlavna napln cinnosti podniku-realizuje podn, zamer prostr., produkovania produktov, kt. podnik uspokojuje potreby zakaznikov

Produkcny proces:
ludskapracovnepracovne
pracaprostriedkypredmety
E L E M E N T A R N E F A K T O RY

PRODUKCIADISPOZITIVNE
(kombinacny proces)FAKTORY

PRODUKTY riadenie-vedenie ludi
(vyrobky, sluzby)planovanie
organizovanie
kontrola

Hierarchicka struktura podn. vyr. faktorov
podn. vyrobne faktory:
dispozitivne:-planovanie, organizacia, kontrola a informacie
doplnkove-osobitne faktory vstupujuce do podniku vo vztahu k jeho okoliu- dane, pokuty, sponzorstvo
elementarne:-spotrebuvane faktory :-kt. tvoria podstatu produktu :- suroviny, polotovary, vyr. sluzby- ktore nie su podstatou produktu:-nastroje rychlo sa opotrebujuce, podn, sluzby
Potencialne faktory:- Aktivne-STROJ, praca ludi, nastroje a software pasivne:-budovy,pozemky,aparatury

Typologia podniku:
1. Podla charakteru konecneho vystupu:
- vyrobne podniky
- podniky prvovyroby
- podniky druhovyroby
- nevyrobne podniky
- obchodne podniky
- bankove podniky
- dopravne podniky
- podniky poskytujuce ine sluzby

Triedenie do sektorov nar. hospodarstva:.primarny sektor(polnohosp., lesnictvo a tazobny priemysel)
sekundarny sektor spracovatelske vyr. odbory
tercialny sektor-sektor sluzieb(nakl. doprava, spoje, byt.hospodarstvo, sluzby cest. ruchu, komunalne sluzby)
2. podla odvetvia hospodarstva
3. podla technicko organizacnej charakteristiky
- typ vyroby podniku(hromadna, seriova, kusova)
- specializacia vyroby a podniku(predmetova a technologicka
- prevazujuci vyr. faktor:-pracovne narocne podniky
- kapitalovo narocne podn.
- materialovo narocne
- energeticky narocne
4. podla velkosti: male( do 24 zamestnancov)
stredne ( do 499 zamestnancov)
velke ( 500 a viac zamestnancov)
male a stredne podniky-maju menej ako
250zamestn.,rocny obrat menej ako40milEUR,
maly podnik-menej ako 50zamestnancov,rocny obrat nie je vyssi ako 7 mil EUR
nezavisle podniky-zakl imanie al. hlas. prava vo vyske 25%
al. viac nevlastni jeden podnik alebo spolocne niekolko podnikov
5. podla vlastnictva: sukromne, verejne,hosp.zmiesane podn.
verejne( zasobovanie elektr., plynom, vodou, dopravne hospodarstvo, poistovacie hospodarstvo, informacne a komunikacne hospodarstvo)
6. podla pravnej normy:
- samostatny podnikatel
- obchodne spolocnosti:-osobne a kapitalove
- druzstva

Formulacia cielov:
vlastnici:rozvoj podniku, rast majetku, podiely na zisku, imidz podniku
vrcholovi manazerirozvoj podniku, imidz podniku, ucast na zisku, vysoka techn, uroven, postavenie a prestiz
ostatni zamestnanci:mzda, prac.podmienky,soc.istoty,ucast na zsiku,pracovny postup
stat:danove prijmy, produkcia verejnych statkov, sponzorstvo, ekologicke spravanie sa, etika v podnikani
obec:dane a poplatky, verejne statky, sponzorstvo,zamestnanost
zakaznici:objem a kvalita vyrobkov a skuzieb, ceny,doprava
dodavatelia:stabilne podmienky predaja, objem dodavok,terminy, ceny
veritelia:likvidita podniku,splatky uveru,
konkurenti:obrat podniku a ceny

Hmotny majetok odpisovany: samostatne hnutelne veci, vstupna cena vyssia ako 30.000 Sk A prevadzkovo techn. funkcia dlhsia ako rok
budovy a ine stavby:- okrem prevadzkovych banskych diel a drobnych stavieb na lesnej pode
pestovatelske celky trvalych porastov- s dobou plodnosti dlhsou ako 3 roky
zvierata
iny majetok:- otvarky novych lomov, pieskovni, hlinisk, skladok odpadov, technicke rekultivacie, techn. hodnotenie nehnuteôlnej kult. pamiatky a techn, zhodnotenie prenajateho majetu, techn, zhodnotenie plne odpisaneho hmotneho majetku
Nehmotny majetok: prava priemyselneho vlastnictva, autorske prava, prava pribune autorskemu pravu( softwer), ktorych vstupna je vyssia ako 50.000 sk A prevadzkova techn. funkcia dlhsia ako 1 rok

Ocenovanie:
1. obstaravacou cenou – hmotny majetok s vynimkou hm.
majetku vytvoreneho vlastnou cinnostou, zasoby, podiely na zakl. imani ( cenne papiere, derivaty), pohladavky pri odplatnom nadobudnduti ( pohladavky nadobudnute vkladom do zakl. imania) , nehmotny majetok s vynimkou , kt. nie je vytv. vlastnou cinnostou, zavazky pri ich prevzati
2. vlastnymi nakladmi: - hmotny majetok vytv. vlastnou cinnostou, zasoby vytv. vl. cinnostou, nehm. majetok vytv. vôlastnou cinnostou, prichovky a prirastky zvierat
3. menovitou hodnotou:- Penazne prostriedky a ceniny, pohladavky a zavazky pri ich zniku
4. reprodukcnou obstar, cenou:-majetok v pripade bezodplatneho nadobudnutia (vynimka- okrem prostriedkov ocenenych menovitou hodnotou)
ocenenie nehm. majetku vytvoreneho vl. cinnostou ( ak su naklady vyssie ako reprodukcna obstar. cena)
prichovky a prirastky zvierat vtedy ak nie je mozne zistit vl. naklady
majetok preradeny z os. vlastn. do podnikania ( bez menov. hodnot)
nehm. a hm. majetok novozisteny pri inventarizacii a v uctovnictve nezachytenych
Obstaravacia cena je cena, za kt. sa majetok obstaral a naklady suvisiace s jeho obstraranim
Vlastne naklady- pri zasobach vytv. vlastnou cinnostou su to priame naklady vynalozene na vyrobu, prip. cast nepriamych nakladov
Menovita hodnota- cena pen. prostr. a cenin, alebo suma pohladavok a zavazkov
Reprodukcna obstar. cena-cena majetku v case, ked sa o nom uctuje
Vlastny kapital:
zakladny -akcie:(kmenove, prioritne a zamestnanecke)
ostatne cenne papiere
fondy : - ziskove
kapitalove ( emisne azio, ost. kapit. fondy)
zisk/strata :- bezneho obd. ,alebo predch. obdobia

Zakl. logika modelu dlhodobeho planovania cash flow:
prevadzkova cinnost: -
trzby,
miera zisku v %, (zisk/t X 100%)
zisk pred urokmi a zdanenim
uroky kalkulacne
zisk pred zdanenim
sadzba dane z prijmov v %
dan z prijmov
zisk po zdaneni
odpisy kalkulacne
penazne toky z prev. cinnosti
investicna cinnost
invest, naklady na projekty
invest. vydaje a vynalozene skor na projekty
prijmy z dezinvesticii
fin. investicie
zvysenie prac. kapitalu
predpokladane inv. naklady na aprojekty
penazne toky z invest. cinnosti
financna činnosť
vyplata dividend
dlhodobe zavazky a uvery
prijmy z emisii a akcii
penazne toky z fin. cinnosti

ciele podniku:
financne : prezit a vyhnut sa bankrotu
byt ziskovym
marketingove: zvysit trhovy podiel
stat sa veducim trhu
vyrobne : zlepsit efektivnost vyroby
znizit prev. nakalady

Hlavne oblasti fin. riadenia podniku:
zabezpecit kapital pre zalozenie ci rozvoj podniku volba optimalnej fin. struktury financovanie a roiadenie obezneho majetku investovanie podn. kapitalu do fixneho majetku rozdelovanie podn. zisku  fin. analyza cinnosti podniku fin. planovanie tvorby a uzitia int. a ext. zdrojov
Stupne fin. planovania
analyza okolia analyza podnikania
ciele podn. politiky
plany vyr. charakt.plany odbyt. charakt.
(planovanie zasob, vyroby,(planovanie odbytu)
investicii, prac, sil)

naklady vynosy
vydane platby prijate platby
planovanie hosp. vysl.
(zisku, rentability a uspechu firmy)
CASH FLOW

planovanie potrieb( planovaniefin.
kapitalovej, fin. potreby) planovanie

plan zabezpecenia ( krytie kapit., fin. potrieb)

vykonavacie planovane(techn. realizacia financ)

Druhy financovania
Clenime podla:
casoveho priebehu podnikania
podla poctu fin. pripadov
podla dlhodobosti ziskaneho kapitalu
podla vlastnickych vztahov
podla toho, akou formou boli fin. prostr.ziskane

Majetok:-
- stale aktiva (invest. majetok a fin. investicie)
- obezne aktiva (zasoby, pohladavky, fin. majetok)
Kapital:
- vlastne imanie( vratane hosp. vysl. za bezne obd)
dlhodobe zavazky
kratkodobe zavazky

Clenenie fin. zdrojov:
podla casu
trvale(zisk,odpisy,vklady vlastnikov, fin. pomoc)
dlhodobe(dlhodobe a stredn. uvery a zavazky)
kratkodobe( kratkodobe uvery a zavazky)
podla zdroja
interne( zisk, odpisy)
externe ( vklady vlastnikov, fin. pomoc, dlhod. a stredn. uvery a zavazky a kratkodobe uvery a zavazky )
podla vlastnika
vlastne ( zisk, odpisy, vklady vlastnikov)
cudzie ( fin. pomoc, dlhod. a stredn. uvery a zavazky a kratkodobe uvery a zavazky)

Financovanie z odpisov
odpis- cast hodnoty hosp. prostr., o ktoru sa znizi obstar. cena
Odpisy :
- uctovne( vyjadruju skut. mieru opotrebenia hosp. prostr)
danove ( zakon o Dp c. 286/92)

stranky odpisov:
nakladova( prenasanie hodnoty do ceny vyrobku tovaru al. sluzby)
financna( vynalozenie penazi na zakupenie inv. majetku)

rentabilita investicie:podiel zisku z danej investicie ku vynalozenym nakladom na obstaranie investicneho majetku

zisk
rentabilita= _______ x 100 ( %)

naklady
vynosnost investicie : podiel pen. toku ku vynalozenym invest. vydavkom
Cash flow
V = ------------------------- X 100 (%)
E (invest. vydavky)

Sucasna hodnota investicii( present value) PV
CF1+ CF2+....CFn
PV = -------------------------------
(1+i)+(1+i)+....(1+i)

Cista sucasna hodnota investicii(net present value) NPV

NPV= CF +--------------

Buduca hodnota investicii ( future value)FV

FV= -CF x ( 1+i) – CF1 x (1+i)

Cista buduca hodnota investicii( net future value) NFV

NFV= CF – FV

clenenie nakladov :
druhove ( spotrebovane nakupy, sluzby, odpisy,naklady na vynalozenu pracu a fin. naklady)
ucelove (
clenenie podla vztahu k objemu cinnosti
clenenie z hladiska rozhodovania

Bod zvratu – mrtvy al. nulovy bod, je to obejm vyroby, pri kt. sa objem vynosov, trzieb rovna objemu nakladov
celk. vynosy(V)= celk. naklady(N) (SK)

vypocet bodu zvratu pri rovnorodej vyrobe:

Q(BOD ZVRATU) = celk. fixne nklady v Sk( NF)
-------------------------------------
cena vyrobku v SK ©- jednotl. variabilne
naklady v SK(NV)

vypocet bodu zvratu pri rôznorodej vyrobe:

Q= NF v SK
------------
1- NV
Druhy kalkulacii:
predbezna kalkulacia:- operativna
- planova
- prepoctova
vysledna kalkulacia: - priama
- rozdielova

Tuzemske ceny a ceny v zahr.-obch. cinnosti
Tuzemske ceny:-ceny tovarov, kt. sa predavaju na tuzemskom trhu, neobsahuju clo, ani dovozne prirazky
Ceny v zahr.-obch. cinnosti – su ceny, kt. su predmetom vyvozu a dovozu

Naklady fin. zdrojov-vydaje, kt.podnik musi zaplatit na ziskanie roznych foriem fin. zdrojov, je to min. vynosnost, kt. podnik musi dosiahnut pri roznych formach fin. zdrojov
Rozlisujeme:
naklady jednotl. druhov fin. zdrojov z hladiska vplyvu na cisty zisk
priemerne naklady fin. zdrojov
hranicne naklady fin. zdrojov

Financne zdroje clenime:
vlastne zdroje( akciovy kapital) – naklady na kmenove akcie, naklady na nerozdeleny zisk, naklady na prioritne akcie
cudzie zdroje (dlh)- naklady na dlhopisy, obligacie a naklady na uver

Riziko a financovanie
rizika:
- ekonomicke
- technicke
- vyrobne
- politicke
- financne

Dividendova politika
obsahuje pravidla pre rozdelenie zisku po zdaneni na dividendy a nerozdeleny zisk a ocakavany vyvoj podielu v buducnosti

zakladne suvislosti: -
v akej forme vyplacat dividendy
aku divid. strategiu spolocnost uplatni vzhladom k vyvoju
ako vyplata dividend ovplyvni trhovu cenu akcii
ktore faktory maju vplyv na rozdelenie zisku po zdaneni

dividendova strategia firmy je ovplyvnovana legislativnymi a danovymi podmienkami, pristupom spolocnosti k externym zdrojom, stabilitou hosp. vysledkov, invest. prilezitostami firmy, ocakavanou mierou inflacie a taktiez preferenciami investorov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk