Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vkladné knižky

Vkladná knižka
Cenný papier dokumentujúci vznik vkladového vzťahu medzi vkladateľom a peňažným ústavom.
Vkladná knižka má svoj názov a svoje číslo. Číslo vkladnej knižky je súčasne číslom vkladového účtu, na ktorom je vklad zaznamenaný v evidencii peňažného ústavu. Do vkladnej knižky robí peňažný ústav záznamy o pohyboch vkladu.

Vkladné knižky môžu byť:
a) vystavené na meno
b) vystavené na doručiteľa

Vkladná knižka vystavená na doručiteľa
Môže z nej vyberať v banke každý, kto ju tam predloží.
Vkladná knižka vystavená na meno
V názve vkladnej knižky je meno a priezvisko majiteľa, dátum narodenia a bydlisko. Peniaze z nej môže vyberať, len majiteľa alebo jeho zákonný zástupca. Pri je vystavovaní musí vkladateľ preukázať svoju totožnosť.
Vklad na vkladnej knižke môže byť viazaný – vinkulovaný(vinkulácia vkladu znamená, že výber je možný len vtedy, ak je splnená daná podmienka.

Vklad môže byť viazaný na:
a) heslo – majiteľ vkladu pri založení knižky oznámi banke heslo, ktoré sa zaznamená na vkladový účet. Do vkladnej knižky sa tak uvedie poznámka „Heslo“ a banka vyplatí peniaze, len ak výberca oznámi správne heslo.
b) privolanie tretej osoby – tento spôsob vinkulácie sa používa napr. na viazanie členského podielu pre zakúpenie bytu, na kauciu za odsúdeného
c) udalosť – skutočnosť o ktorej je isté, že nastane

Druhy vkladných knižiek:
a) obyčajné
- vkladné knižky bez výpovednej lehoty so základnou úrokovou mierou 2%

b) termínované
- vkladné knižky s výpovednou lehotou:
- 3 mesiace s úrokovou mierou 3%
- 6 mesiacov s úrokovou mierou 5%
- 12 mesiacov s úrokovou mierou 7%
- 24 mesiacov s úrokovou mierou 8%

c) výherné
d) vkladné knižky prémiového sporenia
e) devízové vkladné knižky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk