Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štatistika pracovného času

Úlohou štatistiky pracovného času je skúmať využitie pracovného času. Pracovný čas možno merať:
- v odpracovaných hodinách, t. j. vyjadruje čistý čas práce po odpočítaní evidenčne podchytených prestávok,
- v odpracovaných dňoch, t. j. zahŕňa aj prestávky a stratové časy, ktoré sa vyskytli v priebehu pracovného dňa,
- v odpracovaných mesiacoch (štvrťrokoch, rokoch), t. j. zahŕňa aj celodennú neprítomnosť v práci
V štatistike sa používajú najmä prvé dva spôsoby merania pracovného času.

FOND PRACOVNÉHO ČASU

Využívanie pracovného času sa zisťuje porovnaním odpracovaného času s časom, ktorý bol v sledovanom období k dispozícii, t. j. s tzv. fondom pracovného času.
Štatistika rozlišuje kalendárny fond pracovného času, nominálny fond pracovného času a použiteľný fond pracovného času.
Skutočný pracovný čas sa delí na odpracovaný a neodpracovaný čas. Odpracovaný čas sa člení podľa jednotlivých zmien a neodpracovaný čas podľa príčin, pre ktoré pracovný čas odpadol.
Spôsob výpočtu použiteľného fondu pracovného času si ukážeme na príklade a. s. výrobného podniku s plánovaným priemerným evidenčným počtom 100 pracovníkov pre rok , ktorý má 365 dní, 7 zákonom uznaných sviatkov, v podniku je zavedený 42,5 hodinový 5-dňový pracovný týždeň, pracovníci čerpali spolu za rok 1 500 dní riadnej dovolenky, odpracovali 5000 h. práce nadčas.
Pri výpočte použiteľného fondu pracovného času sa vychádza z kalendárneho fondu pracovného času, ktorý vypočítame podľa

Počet pracovníkov x kalendárny počet dní v roku,
v našom príklade 100 x 365 = 36 500 dní,

Ak kalendárny fond pracovného času vynásobíme 8,5 h práce za deň, dostaneme kalendárny fond pracovného času v hodinách .
Dni pracovného pokoja a riadna dovolenka sú určené zákonom a nijaký podnik na nich nemôže nič meniť. Preto sa o ne zmenšuje celkový fond, daný evidenčným počtom pracovníkov.
Výpočet použiteľného fondu pracovného času si umiestnime do tabuľky.
Výpočet použiteľného fondu pracovného času

Zdroje pracovného času Dni Hodiny
I. Kalendárny fond pracovného času
- soboty, nedele a sviatky (52+52+7)
II. Nominálny fond pracovného času
- riadna dovolenka
+ nadčasová práca36 500
-11 100
25 400
-1 500310 250
-94 350
215 900
-12 750
+5 000
III. Použiteľný fond pracovného času23 900208 150

Časové využitie použiteľného fondu pracovného času sa vyjadrí po uplynutí príslušného obdobia zostavením pravej strany bilancie na základe údajov priamej evidencie.

POMERNÉ UKAZOVATELE PRACOVNÉHO ČASU

Z bilancie pracovného času možno odvodiť viac pomerných ukazovateľov pracovného času.
Najčastejšie používaným druhom extenzitných ukazovateľov je ukazovateľ využitia pracovného času, ktorý sa počíta:

Ukazovateľ využitia prac. času = skutočne odpracovaný čas x 100
použiteľný fond prac. času

S ukazovateľom využitia pracovného času súvisí koeficient zmennosti.

Koeficient zmennosti = počet robotníkov vo všetkých zmenách x 100
počet robotníkov v hlavnej zmene

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk