referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Podniková ekonomika
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivkaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 056
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 24.6
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 41m 0s
Pomalé čítanie: 61m 30s
 
Pracovný proces v predajni

Technologický proces v maloobchode – predstavuje operácie, ktoré je potrebné na tovaroch uskutočňovať od ich vstupu do predajne až po prechod ku kupujúcemu.
Delíme ho:

1. Hlavný technologický proces – ide o predaj tovaru Zahŕňa nasledujúce operácie:

•usporiadanie tovarov v obchodnej miestnosti a ich prezentácia,
•výber a sústreďovanie tovarov na miesto ich vyúčtovania a platenia,
•inkaso a výdaj tovaru.

2. Vedľajší technologický proces – zahŕňa pohyb tovarov od ich vstupu do maloobchodnej jednotky až po ich prípravu na predaj, ako aj činnosti spojené s pohybom obalov. Patria sem operácie:

•príjem, preprava, uskladnenie tovarov a s tým súvisiace prekladacie činnosti
•príprava tovarov na predaj
•vykonávanie služieb, ktoré sa viažu na tovar
•pohyb obalov (ich zber a vracanie výrobcom)

3. Pomocný technologický proces – predstavuje operácie, ktoré sú vyvolané uskutočňovaním hlavného a vedľajšieho technologického procesu.

Pracovný proces v predajni sa skladá: Charakterizovať jednotlivé pracovné procesy ? áno
Pracovný proces
príjem tovaruskladovanie tovarupríprava tovaru na predajvlastný predaj

Predstavuje operácie, ktoré je potrebné na tovaroch uskutočniť od ich vstupu do predajne až po prechod ku kupujúcemu. Vedľajší technologický postup zahŕňa pohyb tovarov až po ich prípravu na predaj, ako aj činnosti spojené s pohybom obalov. Pomocný technologický proces predstavuje operácie, ktoré sú vyvolané uskutočňovaním hlavného a vedľajšieho technologického procesu.

Príjem tovaru
Odber tovaru:

preverenie počtu kusov prepravovaných bez obalov, v ostatných prípadoch počtu obalových jednotiek
preverenie hrubej hmotnosti dodávky
preverenie neporušenosti vonkajších obalov
porovnanie signa (znak, značka) dodávky s dodacím dokladom a s dopravnými dokladmi, čím zistí totožnosť dodávky

V prípade nezrovnalostí sa vyhotový zápis, kt. podpíše zástupca predajne i odovzdávajúci a slúži na reklamovanie zistených nedostatkov
Prebierka tovaru – uskutočňuje sa podľa dodacích dokladov priamo v predajni alebo v sklade. Pri nej sa zisťujú všetky zjavné chyby dodávky.

Skladovanie tovarov – prekonajú sa tým časové a priestorové rozdiely medzi nákupom tovarov a ich dodávkou. Pri skladovaní v maloobchodných skladoch treba dodržiavať rovnaké zásady ako pri skladovaní vo veľkoobchode.

Príprava tovarov na predaj – ide o rôzne operácie: porciovanie, váženie, meranie, balenie, kompletizáciu, montáž, označenie tovarov cenou, prehliadku a preskúšanie tovaru pred jeho vystavením, dopĺňanie tovarov atď. Cieľom týchto operácií je:

urýchliť proces predaja pri tovaroch, ktoré pri dodávke do predajne nemajú požadovanú spotrebiteľskú úpravu, a preto ich treba pred výdajom spotrebiteľovi merať, vážiť , baliť atď.
upraviť tovary pred predajom tak, aby boli v obchodnej miestnosti vystavené, predložené alebo prevedené spotrebiteľovi v takom stave, v akom sa budú používať

Vlastný predaj – je základnou činnosťou predavača: privítanie zákazníka, zistenie jeho želania, predkladanie tovaru a pomoc pri výbere, dodatočná ponuka, vyúčtovanie nákupu, inkaso a výdaj tovaru, rozlúčenie so zákazníkom. „Náš zákazník – náš pán“.

Prvky maloobchodného mixu

1.umiestňovanie predajne - tvorba maloobchodnej siete
2.imidž a atmosféra v predajni
3.určovanie cien

1. umiestňovanie predajne – tvorba maloobchodnej siete

Členenie maloobchodnej siete:

a)podľa doby využitia

•celoročnú
•sezónnu

b)podľa technického uspôsobenia

•stacionárna sieť (predajne umiestnené trvale na jednom mieste)
•ambulantná sieť (predaj tovaru v pohyblivých zariadeniach – prevozné stánky)

c)podľa sortimentu

•potravinárske
•nepotravinárske
•zmiešané

Kde umiestniť predajňu ?- je potrebné uskutočniť prieskum trhu, podnikateľ musí zvážiť nasledujúce faktory:

•zákazníci
•sociálna štruktúra
•nákupné zvyklosti
•ponúkaný sortiment
•predpokladané výsledky a náklady
•forma ponuky
•konkurencia
•otázky súvisiace s dopravou

2. imidž a atmosféra v predajni

Imidž:

1.Ponúkať vždy čo najširší sortiment čerstvého tovaru prvotriednej kvality.
2.Dbať na čistotu tovaru i predajne.
3.Všímať si zastúpenie tovaru v ponúkanom sortimente kriticky, z pohľadu zákazníka.
4.Zaplniť čo najrýchlejšie medzery v ponuke, pohľad na prázdne miesto nepôsobí priaznivo na nákup.
5.Vyzdvihnúť špeciality, ktoré iné predajne neponúkajú.
6.Snažiť sa zohľadniť želania zákazníkov, najmä ak ich zákazníci vyslovili už viackrát.
7.Nezabudnúť na ďalšie odborné vzdelávanie personálu.
8.Predavačke, ktorá sa nevie usmiať a podlieha náladám, nezveriť úsek s obsluhou.
9.Predavačka pri pulte musí byť pripravená na to, že prípadné chyby predajne často vytýkajú zákazníci jej, práve ona zachytí prvý nával ich hnevu.
10.Obsluhujúci personál musí vedieť zlé návyky alebo nálady zákazníkov akceptovať, prípadne si ich nevšímať.

Atmosféra predajne:

•veľkosť predajnej plochy
•členenie predajnej plochy
•intenzita, resp. spôsob osvetlenia
•hudba

3. tvorba cien v obchodných podnikoch

Cena je peňažná suma, kt. sa dohodne pri nákupe a predaji tovaru alebo sa vytvorí na ocenenie tovaru na iné účely.

Faktory ovplyvňujúce výšku cien obchodných podnikov:

•nadobúdacia cena tovaru
•možnosť výberu dodávateľa toho istého alebo zastupiteľného tovaru
•náklady obchodného podniku
•výška zisku obchodný podnikov
•zákonom alebo záväznými predpismi stanovené položky napr. DPH, clo, RF.

Cenové rozpätie (tzv. hrubý zisk) = predajná cena – nadobúdacia cena
Cenové prirážka v % = (cenové rozpätie : nadobúdacia cena) x 100
Cenová marža v % = (cenové rozpätie : predajná cena) x 100
Sú pojmy obsahovo totožné a znamenajú sumu na pokrytie obchodných nákladov a podnikateľský zisk.

Zhrnutie:

1.Maloobchodný predaj je hodnota priamych predajov spotrebiteľom za predajné ceny.
2.Na výsledok hospodárenia obchodných podnikov vplývajú ich náklady, preto je potrebné optimalizovať ich výšku.
3.Dôležitým ukazovateľom hospodárenia je rýchlosť obratu zásob.
4.Ďalšími ukazovateľmi hospodárenia sú ukazovatele pracovného výkonu a ukazovatele plochy.
5.Podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb za hotovosť, sú povinní viesť evidenciu predaja pomocou ERP.
6.Čiarový kód je medzinárodne využívaný systém označovania tovaru.
7.U nás sa používa kód EAN 13 a EAN 18.

Zahraničný obchod

Podstata

Zahraničný obchod predstavuje tú časť obehu tovarov určitej krajiny, kt. prekračuje hranice štátu a spája jej národného hospodárstvo so svetovým hospodárstvom, tzn. výmena tovarov a služieb.

Je odvetvím národného hospodárstva určitého štátu a predstavuje obeh tovarov formou vývozu a dovozu. Jednotlivé krajiny majú rôzne vnútorné a vonkajšie podmienky na zapojenie sa do deľby práce.

Vnútorné podmienky – surovinové a pôdne bohatstvo, klimatické podmienky, priemyselný potenciál, veľkosť vnútorného trhu.
Vonkajšie podmienky – geografická poloha, vyspelosť ekonomík susedných krajín, ich vzťah, záujem o dobré kontakty a hospodársku spoluprácu.

Význam spočíva z pohľadu národnej ekonomiky v niekoľkých oblastiach:

•zahraničný obchod zabezpečuje dovoz tých tovarov, služieb a kapitálu, ktoré nie je možné vyrábať, prípadne získať vo vlastnej krajine,
•krajina sa môže zapojiť širšie do medzinárodnej deľby práce svojou účasťou v medzinárodnom obchode, čo znamená špecializáciu národnej ekonomiky na výroby takej produkcie, pre ktorú má najvýhodnejšie podmienky
•tým, že sa získavajú poznatky o úrovni tovarov a služieb vyrábaných v zahraničí, môže príslušná krajina porovnávať úroveň vlastnej produkcie so zahraničnou, čo má vplyv na výrobu a rozšírenie sortimentu.

Nevýhody

Keď je krajina závislá od trhov určitej oblasti alebo ak dovoz zahraničných tovarov veľmi výrazne konkuruje domácemu trhu a zabraňuje rozvoju domácich odvetví výroby.

Formy zahraničného obchodu

Rozlišujeme:

1.podľa smeru tovaru:

•exportný obchod
•importný obchod
•tranzitný obchod

2.podľa organizácie predaja:

•priamy zahraničný obchod (výrobca exportuje bez domáceho vývozcu, dovozca odoberá tovar priamo od predávajúceho v zahraničí)
•nepriamy zahraničný obchod (keď do exportu a importu sa zapojí sprostredkovateľská firma)

Spôsoby nákupu a predaja v zahraničnom obchode, joint-ventures.

Zhrnutie:

1.Informácie o situácii v medzinárodnom obchode zhromažďujú obchodné komory, u nás Slovenská obchodná a priemyselná komora.
2.Joint-ventures je podnik, ktorý uskutočňuje zahranično-obchodnú činnosť, sídli na našom území a na podnikaní sa podieľa zahraničný účastník.
3.Veľtrh je miesto, kde sa sústreďuje ponuka a dopyt a vedú sa obchodné rokovania na základe vzoriek.
4.Výstavy majú predovšetkým propagačný charakter. Môžu sa spájať aj s predajom.

Obchodná a platobná bilancia

Zhrnutie:

1.Obchodná bilancia vyjadruje vzťah medzi hodnotou vývozu a hodnotou dovozu.
2.Saldo obchodnej bilancie je rozdiel medzi hodnotou vývozu a dovozu.
3.Aktívna obchodná bilancia je vtedy, ak hodnota vývozu je vyššia ako hodnota dovozu.
4.O pasívnej obchodnej bilancii hovoríme vtedy, ak hodnota vývozu je nižšia ako hodnota dovozu.
5.Platobná bilancia je štatistikou všetkých platieb, ktoré prechádzajú cez hranice štátu.
6.Aktívna platobná bilancia je vtedy, keď peňažné príjmy sú vyššie ako výdavky.
7.Pasívna platobná bilancia je vtedy, ak suma peňažných výdavkov je vyššia ako suma peňažných príjmov.

Obchodné zmluvy a obchodné dohody, Vonkajšie ekonomické vzťahy SR

Zhrnutie:

1.Obchodné zmluvy upravujú vzájomné hospodárske vzťahy medzi zmluvnými partnermi.
2.Obchodné zmluvy riešia právne, colné a daňové otázky.
3.Obchodné dohody konkretizujú vzťahy zmluvných strán v oblasti zahraničnoobchodnej výmeny.
4.Tovarové listiny sú súčasťou obchodnej dohody.
5.Na realizáciu vonkajších ekonomických vzťahov SR slúži 6 dohôd o voľnom obchode.

Subjekty zahraničného obchodu

Zhrnutie:

1.Obchodní sprostredkovatelia uskutočňujú svoju činnosť ako obchodný zástupca alebo maklér.
2.Obchodný zástupca pracuje na základe zmluvy o obchodnom zastúpení.
3.Komisionár je samostatný obchodník, ktorý predáva tovar na príkaz komitenta.
4.Obchodný maklér je samostatný obchodník, ktorý sprostredkúva obchody za dohodnutú cenu – dohodné.
5.Podľa druhu obchodu, na ktorý sa obchodní makléri špecializujú, rozlišujeme tovarových, burzových, prepravných, lodných a poisťovacích obchodných maklérov.

Kúpna zmluva

Právne podmienky pre vznik KZ:

súhlasný prejav vôleobchodná spôsobilosťdobrovoľnosť a vážnosť (súhlas obe strany)(18r.)(nemôže byť nikto donútený)
konkrétnosť a zrozumiteľnosťmožnosť obchoduprípustnosť (keď je nereálny, čo nevlastním nemôžem predať)(je splniteľná, napr. čas. termín)

Obsah KZ
Náležitosti KZ
1.meno, resp. obchodný názov firmy predávajúceho
2.meno, resp. obchodný názov firmy kupujúceho
3.predmet KZ
4.množstvo
5.cena

Okrem toho sa v každej KZ musia uvádzať ďalšie nevyhnutné náležitosti, kt. ju upresňujú. Ide najmä o:

a)dodacie podmienky
b)platobné podmienky
c)balenie tovaru
d)spôsob dopravy
e)spôsob záruky
f)ostatné náležitosti

Druh, kvalita a množstvo tovaru

Z hľadiska druhu sa môže pri kúpe a predaji tovaru vyskytovať tovar, ktorý je:
a)zastupiteľný, t.j. že všetky jeho hmotnostné alebo kusové jednotky sú rovnaké a nie je potrebné každý z nich pri kúpe osobitne merať, vážiť alebo vopred prehliadnuť (10 kg balenie cukru)
b)Nezastupiteľný, t.j. taký, ktorý sa kupuje len na základe predchádzajúcej prehliadky alebo podľa presného opisu a vyobrazenia (pozemky, budovy, stavby, predmety z drahých kovov, starožitnosti)

Kvalitu tovaru možno zistiť alebo určiť rôznym spôsobom. Pri nezastupiteľnom tovare je to spravidla prehliadkou alebo presným vyobrazením, či opisom. Pri zastupiteľnom tovare sa kvalita určuje najčastejšie:
-vzorkami
-ochrannými známkami
-typmi, normami alebo obchodnými triedami

Vzorky sú také druhy tovarov, na ktorých základe sa môže určiť, že všetky ostatné tovary daného druhu budú mať rovnakú kvalitu. Môže si ich vyžiadať kupujúci alebo ich posiela predávajúci ešte pred nákupom a vyhotovením celého množstva. V súvislosti so vzorkami predpokladá náš Obchodný zákonník aj kúpu na skúšku. Kúpa na skúšku vzniká pri uzatvorení kúpnej zmluvy s podmienkou, že kupujúci po uplynutí skúšobnej doby tovar schváli. Ak tovar nezodpovedá určenej kvalite, kupujúci má možnosť tovar vrátiť, ale tovar musí vrátiť v takom stave, ako ho prevzal.

Ochrannými známkami sú zvláštne označenia, ktoré slúžia na rozlíšenie od iných výrobkov rovnakého druhu. Môžu byť:
-slovné alebo číselné
-obrázkové
-kombinované
Typy, normy a obchodné triedy predstavujú krátku a jednoznačnú charakteristiku tovaru, napr. typy áut. Normy sú smernice, ktoré zjednocujú pojmy, tvary, vlastnosti a iné charakteristiky určitých tovarov, sú jednotné v celom štáte a často aj medzinárodne. Obchodné triedy vyjadrujú jednoznačne určitú kvalitu tovaru.

Pri určovaní miery množstva tovaru v KZ závisí od toho, v akých mierach sa tovar uvádza. Podľa Obchodného zákonníka možno množstvo v zmluve určiť v akýchkoľvek známych a určitých jednotkám. Môže ísť o:
-dĺžkové miery
-hmotnostné miery
-plošné miery
-objemové miery
-duté miery
-kusové miery
-baliace jednotky
-nemetrické miery – používajú sa najmä v Anglicku

Množstvo tovaru možno v zmluve zjednať presne alebo s určitou toleranciou a to buď plusovou, mínusovou, alebo s toleranciou v oboch smeroch, čo býva najčastejšie. Tolerancia býva spravidla 5% v oboch smeroch.

Pri údaji o množstve a hmotnosti tovarov je dôležité tiež rozlišovať 3 veličiny:
1.hrubá hmotnosť – BRUTTO (BTTO) - hmotnosť tovaru vrátane obalu
2.tara – TARA (TA) – hmotnosť obalu
3.čistá hmotnosť NETTO (NTTO) – hmotnosť tovaru bez obalu

Cena

Kúpna cena je peňažná suma zjednaná pri nákupe a predaji tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu. Kúpne zmluvy s ohľadom na ceny môžu byť:
-zmluvy s pevne stanovenou cenou
-zmluvy s pohyblivou (nezáväznou) cenou

Cenová doložka sa môže dohodnúť v KZ, v ktorej si predávajúci vyhradzuje právo zvýšiť kúpnu cenu tovarov vzhľadom na rast výrobných nákladov pri výrobe tovaru.

Okrem toho môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu cenovú zrážku (skonto) alebo cenovú zľavu (rabat).
Skonto je cenová zrážka, ktorá sa poskytuje pri platení pred dohodnutým termínom.
Rabat je zľava z ceny, ktorá sa poskytuje z rôznych dôvodov bez ohľadu na lehotu platenia. Dôvodom môže byť:
-nákup väčšieho množstva – množstevný rabat
-pravidelnosť – ak je firma stálym zákazníkom môže mu dodávateľ poskytnúť tzv. vernostný rabat
-iné dôvody – napr. rabat pri výpredaji, rabat pri chybách

Pri cenách je dôležité rozlišovať:
-cenu bez DPH
-cenu s DPH
Pri nákupe tovaru v cene vrátanie DPH vzniká pre kupujúceho pohľadávka voči daňovému úradu a pri predaji vzniká pre predávajúceho záväzok voči daňovému úradu.
Dodacie a platobné podmienky
K základným dodacím podmienkam patria:
-miesto dodávky
-čas plnenia dodávky
-riziko a prechod nákladov

Miesto dodávky sa rozumie také miesto, na ktorom musí predávajúci odovzdať kupujúcemu tovar, a to v dohodnutom množstve a kvalite. Týmto miestom môže byť: sklad predávajúceho alebo miesto prvého prepravcu, alebo miesto odberateľa, ak dodávku zabezpečuje dodávateľ vlastnými vozidlami. Ak sa v KZ nestanoví presne miesto plnenia dodávky, tak platí to miesto, na ktorom mal predávajúci v čase uzatvorenia zmluvy svoje obchodné sídlo.

Odovzdanie tovaru sa môže uskutočniť:

-osobne, ak sa tovar skutočne odovzdá kupujúcemu alebo jeho splnomocnenému zástupcovi
-symbolicky, keď sa odovzdajú len doklady, ktoré oprávňujú kupujúceho disponovať s tovarom (dodací list)

Čas plnenia dodávky predstavuje ten časový okamih, keď predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar na dohodnutom mieste plnenia. Termín dodávky tovaru sa môže v zmluve stanoviť na určitý deň alebo lehotu.
Ak sa v zmluve uvedie ako termín dodávky „ihneď“, znamená to napr. pri potravinách a surovinách do 10 dní a pri ostatnom tovare do 5 dní. Výraz „v polovici mesiaca“ znamená, že dodávka má byť od 10. do 20. dňa v mesiaci. „Začiatkom obdobia“ znamená prvých 10 dní tohto obdobia, „koncom obdobia“ znamená posledných 10 dní obdobia.
Ak sa v zmluve termín dodávky neuvádza, je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar bez vyzvania v primeranej lehote s prihliadnutím na charakter tovaru a miesto dodania.

Riziko a prechod nákladov – ak sa prechod rizika a nákladov s tým spojených nedohodne v KZ inak, tak všetky náklady nesie predávajúci až do odovzdania tovaru kupujúcemu na mieste plnenia dodávky.
Nebezpečenstvo poškodenia, straty alebo zničenie tovaru vrátane dopravného rizika teda prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru kupujúcemu, a to:
-buď v sklade predávajúceho
-alebo v mieste určenia
-alebo pri použití verejnej prepravy v dobe odovzdania tovaru prvému prepravcovi,
-alebo podľa osobitnej dohody uvedenej v KZ.
Prechod nákladov sa však môže dohodnúť osobitnou formuláciou v KZ.
Vlastnícke právo na tovar nadobúda kupujúci v okamihu, keď sa mu tovar odovzdal. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa KZ, ak tovar prišiel v požadovanom množstve a kvalite.

Platobné podmienky

Sú určené v zmluve a majú obsahovať:

a)dobu splatnosti, t.j. platobný termín
b)spôsob platenia
c)miesto platenia

Doba splatnosti sa musí vyslovene vo faktúre uviesť. S dobou splatnosti úzko súvisí aj spôsob platenia, kde môže ísť o:
-promptné platenie, t.j. okamžité platenie pri dodávke alebo pri obdržaní faktúry. Okamžitá platba pri prevzatí dodávky sa spravidla realizuje v hotovosti. Tento spôsob má veľké výhody, najmä pre predávajúceho, pretože nenesie takmer žiadne riziko. Pri platení ihneď po prevzatí faktúry nemusí nasledovať hneď hotovostné platenie, pretože faktúru možno uhradiť prevodným príkazom z bankového účtu a to ihneď po jej obdržaní alebo najneskôr do 8 dní.
-platenie neskôr, ale v súlade s dohodnutou lehotou splatnosti. V prípade oneskoreného platenia požaduje predávajúci od kupujúceho úrok z omeškania napr. vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
-platenie vopred t.j. pred uskutočnením dodávky, ak sa zmluvné strany v KZ tak dohodli. Táto forma platenia zvýhodňuje predávajúceho, pretože môže vopred disponovať s peniazmi kujúceho, ktorý dostane tovar až neskôr.

Miesto platenia je každé miesto, na ktorom kupujúci uskutočňuje platbu. V prípade, ak ide o bezhotovostné platby, je to spravidla obchodné sídlo kupujúceho. V prípade hotovostných platieb môže byť miestom platenia aj obchodné sídlo predávajúceho.

Balenie tovaru, spôsob dopravy a ostatné náležitosti KZ
Obaly plnia viaceré funkcie:
-ochraňujú tovar pred vonkajšími účinkami, ako aj proti úbytkom
-zvyšujú prepravnú a skladovú spôsobilosť tovarov
-napomáhajú pri zvyšovaní predaja.
Obaly sú často nevyhnutnou súčasťou tovaru. Náklady na obaly sú najčastejšie priamo zahrnuté v predajnej cene. Ak sa v KZ nedohodlo inak, balenie vždy hradí kupujúci.

Typy obalov:
-návratné
-nenávratné
Pri návratných obaloch je kupujúci oprávnený ich vrátiť predávajúcemu (spravidla v lehote 60 dní od prevzatia dodávky) a vyfakturovať ich v pôvodnej cene.

Spôsob dopravy zabezpečí odberateľ, dodávateľ alebo prostredníctvom verejného prepravcu. Môže byť osobitne upravený v KZ.

Ostatné náležitosti
-všeobecné dodacie a platobné podmienky formulované tak, aby chránili predovšetkým predávajúceho, často sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou KZ. KZ sa v texte priamo odvoláva na znalosť a obojstrannú súhlasnosť s o všetkými uvedenými dodacími a platobnými podmienkami.
-zmluvné pokuty pri oneskorení dodávky predávajúcim i kupujúcim, spôsob náhrady škody
-riešenie prípadných sporov súdnou cestou – odovzdávajú sa na rozhodnutie príslušného súdu v sídle predávajúceho
-a iné špecifické podmienky a otázky týkajúce sa záruky za akosť, spôsobu náhrady škody, reklamácie pri zjavných a skrytých chybách tovaru a pod.
Colná politika a clá
Clo- je poplatok, peňažná dávka, ktorú vyberá štát pri prechode tovaru cez colné územie.

Druhy ciel podľa funkcií a cieľov cla: Druhy ciel vedieť definovať ? áno
1.obchodnopolitické hľadisko:
•autonómne clo→ určované samost. rozh. štátu, všeobecne platné voči všetkým krajinám
•zmluvné clo→ platné voči štátu, s ktorým je uzavretá zmluva
2.podľa účelu:
•fiškálne clo→ jeho poslaním je zabezpečiť príjem do štátneho rozpočtu
•ochranné clo→ jeho úlohu je chrániť domácu výrobu a trh pred zahr. konkurenciou
-prohibičné→ je vysoké, prakticky znemožňuje dovoz tovaru
-antidumpingové→ chráni domácich výrobcov proti dovozu tovaru pri dumpingových cenách
(t.j takých cenách dovážaného tovaru tovaru, kt. sú nižšie ako ceny toho
istého druhu tovaru z domácej produkcie)
-preferenčné→ zvýhodnené colné sadzby sa poskytujú len niektorým krajinám vo vzájomnom
styku (colné preferencie)
-diferenčné→ týka sa určitého tovaru podľa použitého dopravného prostriedku a smeru
-výchovné→ chráni domácu rozvíjajúcu sa novú výrobu, pokiaľ nie je schopná konkurovať
zahraničným tovarom
-kompenzačné→ zmierňuje určité nevýhody domácej produkcie voči dovážanému tovaru
•odvetné clo→ predstavuje protiopatrenia štátu voči tým štátom, kt. sťažili dovoz jeho tovaru
3.podľa smeru pohybu tovaru:
•vývozné clo→ zaťažuje vývoz domáceho tovaru ktorého je na domácom trhu nedostatok
•dovozné clo→ vyberá sa pri dovoze tovaru do krajiny (má najväčšie uplatnenie)
4.podľa spôsobu výpočtu:
•špecifické clo→ je vymerané v peňažnej jednotke na jednotku objemu, rovnako zaťažuje kvalitný
aj nekvalitný tovar
•valorické clo→ určuje sa na základe percenta a počíta sa z ceny tovaru, reaguje na cenu tovaru,
a tým aj na jeho kvalitu
•kombinované clo→ kombinácia špecifického a valorického cla
•kĺzavé clo→ vypočítava sa z ceny tovaru a určuje sa podľa cenového pohybu na vnútornom
trhu

Orgány štátnej správy pre oblasť colníctva:
•Ministerstvo financií SR
•Colné riaditeľstvo SR
•Colné úrady - pohraničné a vnútrozemské
•Colný kriminálny úrad

Colné konanie, colné režimy
Musíme vedieť náležitosti rozhodnutia v colnom konaní, colné vyhlásenie ako sa podáva, vedieť definovať jednotlivé colné režimy ? stačí to, čo máte tu napísané
1.Colné konanie je činnosť, v priebehu ktorej má colný úrad rozhodnúť, či sa tovar prepustí do niektorého z týchto druhov colného režimu:

a)voľný obeh tovaru - prepustí colný úrad zahraničný tovar, kt. bol pod colným dohľadom a má sa tu trvale ponechať, povinnosť zaplatiť dovozné clo a dane
b)tranzit - tovar dopravovaný pod colným dohľadom od colného orgánu odoslania k colnému orgánu určenia
c)uskladnenie v colnom sklade – možno zahraničný tovar skladovať bez toho, aby sa platilo clo alebo iné dane. Povinnosť zaplatiť colný dlh a daň vzniká až po prepustení tovaru do voľného obehu. Colný sklad verejný, al. súkromný.
d)aktívny zušľachťovací styk – dovezený zahraničný tovar prešiel jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami a potom bol vyvezený späť z tuzemska do zahraničia vo forme zušľachtených výrobkov. Nepodlieha dovoznému clu a obchodno-politickým podmienkam.
e)prepracovanie pod colným dohľadom – prepracovanie zahraničného tovaru v tuzemsku tak, že sa zmení sadzbové zaradenie alebo stav tovaru. Po prepustení do voľného obehu sa vymeria clo z colnej hodnoty dovezeného tovaru
f)dočasné použitie
g)pasívny zušľachťovací styk – umožňuje, aby slovenský tovar bol dočasne vyvezený do zahraničia za účelom vykonať spracovateľské operácie a aby zušľachtené výrobky boli prepustené do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla.
h)Vývoz – umožňuje, aby slovenský tovar opustil tuzemsko. Vývoz zahŕňa vybratie vývozných ciel, uplatnenie obchodno-ekonomických opatrení a ďalšie vývozné formality.
2.Colné konanie sa robí na základe colného vyhlásenia, a to v priestoroch colného orgánu, v colnom priestore, mimo colného priestoru alebo za chodu vlaku či počas plavby loďou.
3.Colné vyhlásenie je dokument, ktorým sa navrhuje prepustenie tovaru do príslušného režimu.
4.Deklarant je účastník colného konania, ktorý predkladá tovar na colné konanie.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Podnikova ekonomika 2.9633 1719 slov
Podniková ekonomika SOŠ 2.9677 4851 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.