Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Kupujúci / Predávajúci
Meno Priezvisko / Meno Priezvisko
Ulica / Ulica
PSČ Mesto/Obec / PSČ Mesto/Obec
Rodne číslo / Rodne čislo

Článok 1
Kúpna zmluva bola uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka a zákona č. 600/92 Zb. zákonov medzi kupujúcim a predávajúcim a je zapísaná v katastri nehnuteľnosti pod evid. číslom 040083.

Článok 2
Predmetom zmluvy je kúpa napr. 5-izbového rodinného domu na parcele č. 445 v katastri mesta XXX.

Článok 3
Ide o kúpu rod. domu v hodnote 750 000,-- Sk slovom Sedemstopäťdesiattisíc slovenských korún. Kupujúci sa dohodol s predávajúcim na platbe prostred. prevodu z bank. účtu.

Článok 4
K nehnuteľnosti boli priložené doklady: list vlastníctva, stavebné povolenie, geodetický plán.....

Článok 5
Predávajúci vydáva čestné prehlásenie o chybách na nehnuteľnosti.

Článok 6
Zmluva bola vyhotovená za účasti notára a zaregistrovaná. S podmienkami zmluvy súhlasí kupujúci aj predávajúci. Zmluva nadobúda platnosť, účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Článok 7
Prevod a registrácia nehnuteľnosti bude vykonaná do 5 týždňov po uhradený kupujúcim.

Článok 8
Registrácia a trovy spojené s vyhotovením zmluvy po dohode zaplatí kupujúci.

Článok 9
Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, a rozdelená medzi kupujúceho, predávajúceho a notára, z ktorých každý obdrží po 2 ks.

Mesto + Dátum

podpis / podpis
……………… / ……………… Meno+Priezv. pred. / Meno+Priezv. kup.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk