referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Akciová spoločnosť
Dátum pridania: 04.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 621
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
S týmito akciami sa nespája právo hlasovania na valnom zhromaždení.

Podiel na zisku, ktorý pripadá na jednu akciu a vypláca sa raz ročne, sa nazýva dividenda. Jej výška závisí od dosiahnutého zisku a od výšky vloženého kapitálu.

Založenie akcievej spoločnosti
Ak spoločnosť založí jeden zakladateľ - právnická osoba - musí podpísať zakladateľskú listinu, ktorá sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice a musí sa priložiť doklad o zložení imania. Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uravtú zakladateľskú zmluvu. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň 1 000 000 Sk.

Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených najmenej 30% z peňažných vkladov. Návrh na zápis do obchodného registra podáva jpredstavenstvo (je štatutárnym orgánom) spoločnosti a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Každá akciová spoločnosť musí povinne vypracovať stanovy, ktoré upravujú práva a povinnosti akcionárov.

Akciová spoločnosť môže vzniknúť:
1.   upisovaním akcií - predstavujú záväzok upisovateľa splatiť hodnotu upísaných akcií alebo v tejto hodnote priniesť nepeňažný vklad.
2.   založenie spoločnosti bez upisovania akcíí - keď sa zakladatelia dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie spoločnosti.

Orgány akciovej spoločnosti
Valné zhromaždenie - najvyšší rogán (zhromaždenie všetkých akcionárov) - koná sa najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných
akcionárov.

Predstavenstvo - je štatutárnym orgánom, ktoré riadi cinnosť spoločnosti a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých zálažitostiach spoločnosti, vedie účtovníctvo a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rohdelenie zisku, ako aj správu o stave majetku. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Musí mať minimálne troch členov, ktorí si volia svojho predsedu.
Dozorná rada - je kontrolným orgánom spoločnosti a dohliada na činnosť predstavenstva a celej spoločnosti. Dozorná rada musí mať najmenej troch členov a volia sa na dobu určenú stanovami, ktorá nesmie byť dlhšia ako 5 rokov. Členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva ani osoba poverená konať v
mene spoločnosti. Členovia dozornej rady môžu nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti.

Spoločnosť musí pri svojej čínnosti utvárať rezervný fond vo výške 10% základného imania a doplniť do 20% zákl. imania.
Tantiémy - sú to odmeny, ktoré dostávajú členovia predstavenstva a dozornej rady. Ich výšku schvaľuje valné zhromaždenie.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Akciová spoločnosť SOŠ 2.9271 421 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.