Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Akciová spoločnosť

Je spoločnosť, ktorej základný kapitál je rozdelený na určitý počet akcií (podielov). Vlastnia ich jednotliví akcionári. Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak minimálne 2 fyzické osoby. Pri zakladaní akciovej spoločnosti sa predávajú akcie, čím sa získa kapitál od veľkeho počtu ľudí - akcionárov. Ľudia tým, že si kúpia akcie, poskytujú spoločnosti kapitál. Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, preto spoločníci - akcionári nie sú povinní osobne sa podieľať na podnikateľskej činnosti.

Akcia - je to cenný papier, ktorý je dokladom o kapitálovej účasti v spoločnosti. Z vlastníctva akcií vyplývajú práva akcionárov. Akcionári majú právo
podieľať sa an riadení spoločnosti (hlasovať, volir), podieľať sa na zisku a v pripade zániku na likvidačnom zostatku. Na akcii je okrem údajov o akciovej spoločnosti vytlačená aj ich menovitá (nominálna hodnota) napr. 1 000,-Sk.

Kurz akcie - je trhová cena, za ktorú sa akcia kupuje a predáva na trhu a môze byť vyššia alebo nižšia, prípadne rovná menovitej hodnote. Závisí od výšky dividendy a úrokovej miery.

Kurz akcie dividenda x 100
úroková miera

Druhy akcií podľa znenia:
1.  Akcie na meno: patia tej osobe, ktorej meno je v zozname akcionárov, majiteľ ju môže predať, ale údaje o predaji a mene nového majiteľa treba
zapísať na zadnú stranu akcie, ako aj do zoznamu akcionárov.

2.   Akcie na doručiteľa: môžu sa vydať len ako zaknihované. Sú prevoditeľne odovzdaním a práva s nimi spojené má držiteľ. 

Druhy akcií podľa poskytovaných práv:
1.   Kmeňové - sú akcie, z ktorých vlastníctva vyplývajú akcionárom základné práva
2.   Zvýhodnené - poskytujú vlastníkom určité výhody a to:
      a,  Zamestnanecké
- sú prevoditeľné len medzi zamestnancami a dôchodcami spoločnosti a sú cenovo zvýhodnené
      b,  Prioritné
- ich majitelia majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividendu.
S týmito akciami sa nespája právo hlasovania na valnom zhromaždení.

Podiel na zisku, ktorý pripadá na jednu akciu a vypláca sa raz ročne, sa nazýva dividenda. Jej výška závisí od dosiahnutého zisku a od výšky vloženého kapitálu.

Založenie akcievej spoločnosti
Ak spoločnosť založí jeden zakladateľ - právnická osoba - musí podpísať zakladateľskú listinu, ktorá sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice a musí sa priložiť doklad o zložení imania. Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uravtú zakladateľskú zmluvu. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň 1 000 000 Sk.

Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených najmenej 30% z peňažných vkladov. Návrh na zápis do obchodného registra podáva jpredstavenstvo (je štatutárnym orgánom) spoločnosti a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Každá akciová spoločnosť musí povinne vypracovať stanovy, ktoré upravujú práva a povinnosti akcionárov.

Akciová spoločnosť môže vzniknúť:
1.   upisovaním akcií - predstavujú záväzok upisovateľa splatiť hodnotu upísaných akcií alebo v tejto hodnote priniesť nepeňažný vklad.
2.   založenie spoločnosti bez upisovania akcíí - keď sa zakladatelia dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie spoločnosti.

Orgány akciovej spoločnosti
Valné zhromaždenie - najvyšší rogán (zhromaždenie všetkých akcionárov) - koná sa najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa týkajú činnosti akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných
akcionárov.

Predstavenstvo - je štatutárnym orgánom, ktoré riadi cinnosť spoločnosti a koná v jeho mene. Rozhoduje o všetkých zálažitostiach spoločnosti, vedie účtovníctvo a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú uzávierku a návrh na rohdelenie zisku, ako aj správu o stave majetku. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Musí mať minimálne troch členov, ktorí si volia svojho predsedu.
Dozorná rada - je kontrolným orgánom spoločnosti a dohliada na činnosť predstavenstva a celej spoločnosti. Dozorná rada musí mať najmenej troch členov a volia sa na dobu určenú stanovami, ktorá nesmie byť dlhšia ako 5 rokov. Členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva ani osoba poverená konať v
mene spoločnosti. Členovia dozornej rady môžu nahliadať do všetkých dokladov spoločnosti.

Spoločnosť musí pri svojej čínnosti utvárať rezervný fond vo výške 10% základného imania a doplniť do 20% zákl. imania.
Tantiémy - sú to odmeny, ktoré dostávajú členovia predstavenstva a dozornej rady. Ich výšku schvaľuje valné zhromaždenie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk