Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hodnotenie pracovníkov

Hodnotenie zamestnancov je jednou z najdôležitejších činností systému riadenia ľudských zdrojov. Odkrýva stav pracovného potenciálu podniku, ako aj možnosti jeho lepšieho využitia. Najčastejšie sa využíva pri riadení kariéri, ďalej pri riešení zvýšenia výkov pracovníkov, pre uplatňovaní odmeňovania podľa výkonu, pri rozhodovaní o ukončení pracovného pomeru.

Kritéria hodnotenia:
· pracovné výsledky (množstvo, kvalita, nepodarkovosť práce)
· pracovné správanie (prístup, ochota, dochádzka, alkohol, fajčenie)
· sociálne správanie (úroveň spolupráce, štýl vedenia ľudí, správanie k nadriadeným, spolupracovníkom a zákazníkom)
· znalosti, spôsobilosti, potreby, vlastnosti ( fyzická dispozícia, samostatnosť, podnikavosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť)

Požiadavky a profil pracovníka:
· odborné kritéria (vzdelanie, prax)
· fyzické kritérium (telesná zdatnosť, vzhľad)
· psychické kritérium (spoľahlivosť, schopnosť koncentrácie)
· sociálno – psycholog.kritéria (komunikácia, medziľud.vzťahy)

Zavŕšenie hodnotenia by sa malo konať v hodnotiacom rozhovore. Na účely hodnotenia pracovníkov sa odporúča používať záznamový list, ktorý obsahuje hodnotené kritériá, základné údaje, meno a priezvisko hodnotiteľa, hodnotené obdobie a ďalšie údaje.

Okrem motivácie slúži ako zdroj veľkého množstva užitočných informácií pre ďalšiu personálnu činnosť. Dobre spracovaný systém hodnotenia zamestnancov sa prejaví hlavne v zvýšenom pracovnom výkone, v zlepšení motivácie pracovníkov ku kvalite, v zvýšení spravodlivosti a efektívneho odmeňovania a mnohých ďalších aspektov.

Mzda – zákon o mzde vymedzuje mzdu ako peňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancom za prácu. Delí sa na:
· základná – časová (od hodiny), úkolová, podielová, zmluvná, naturálna, kombinovaná
· doplnková – prémie, osobné hodnotenie, podiely na hospodárskych výsledkoch

Plat – peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancom za prácu. Za plat sa nepovažuje plnenie poskytovane podľa osobitných predpisov v súvislosti so zamestnaním (napr. náhrada mzdy, odstupné, cestovné).
Stupnice platobných taríf obsahujú: - tarifné triedy – osobnosť, vzdelanie - platobné stupne – dĺžka kariéry, prax

Nárokové príplatky: práca nad čas, víkendy, sviatky, nočné, za sťažené podmienky

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk