Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

1.Súhrnná charakteristika
LCD PRO, s. r. o., je spoločnosť založená 14. 1. 2002 v Bratislave. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj LCD monitorov a televízorov zároveň. Zakladateľom spoločnosti je pán Dušan Jančík ml. Majetok spoločnosti tvorí vklad zakladateľa v objeme 200 000,- Sk. Hlavným zámerom spoločnosti v roku 2003 je uviesť na trh nový výrobok – 19“ LCD monitor ProLite C480T. V roku 2003 očakáva spoločnosť celkové príjmy 50 000 000,- Sk a zisk po zdanení
4 500 000,- Sk. Spoločnosť sa snaží získať úver v objeme 5 000 000,- Sk. Tieto prostriedky sa použijú na krytie obežných aktív. V roku 2004 spoločnosť očakáva zvýšenie celkových príjmov o 30 %.

2.Charakteristika podniku
LCD PRO, s. r. o., bola založená v roku 2002 v súlade s platným Obchodným zákonníkom ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V prvom roku svojej existencie spoločnosť začala s licenčnou výrobou LCD monitorov. V roku 2003, v druhom roku existencie, je jej hlavným zámerom uviesť na domáci trh SR nový výrobok - 19“ LCD monitor ProLite C480T a súčasne preniknúť so svojimi výrobkami na trhy susedných krajín strednej Európy a na trhy krajín východnej Európy. Spoločnosť má 45 zamestnancov, z toho 28 výrobných robotníkov a 12 pracovníkov zásobovania, predaja a servisu. Celkové aktíva v hodnote 20 000 000,- Sk sú kryté z väčšej časti cudzími zdrojmi, z väčšej časti úverom.

3.Ciele podniku
V roku 2002 dosiahla spoločnosť tržby z predaja vlastných výrobkov v objeme 35 000 000,- Sk. Cieľom pre rok 2003 je znásobiť tržby z predaja vlastných výrobkov, a to na 50 000 000,- Sk. Popri výrobe pôvodných LCD monitorov je zámerom spoločnosti uviesť na trh nový výrobok. Snahou podniku je preniknúť so svojimi výrobkami na zahraničné trhy. Prednosťou spoločnosti v porovnaní s konkurenciou sú nízke režijné náklady, čo umožňuje predaj výrobkov za nižšie ceny. Z hľadiska zákazníkov dôležitou prednosťou je, že poskytuje kvalitný a rýchly záručný a pozáručný servis. Existujúce výrobné kapacity a aktívna marketingová politika vytvárajú predpoklady na zvyšovanie objemu výroby a predaja výrobkov i v ďalších rokoch. V rokoch 1998 spoločnosť predpokladá zvýšenie tržieb z predaja o ďalších 30 %. Hlavným problémom spoločnosti je získať ďalšie zdroje na krytie požadovaného rastu obežných aktív, najmä v položke zásoby.

4.Trhy a konkurencia
Trh LCD monitorov je mladým a dynamicky sa vyvíjajúcim trhom v SR i v okolitých stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách transformujúcich sa ekonomík – ČR, Rakúska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Okrem dopytu verejných organizácií začína rásť aj dopyt individuálnych zákazníkov z domácností. Na domácom trhu pôsobí niekoľko najmä zahraničných konkurentov, z nich najväčším je firma LCD Master, s. r. o. LCD PRO, s. r. o., chce do roku 2006 získať pri svojich hlavných výrobkoch minimálne 20 % podiel na trhu a približne 15 % podiel na trhoch ČR, Rakúska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. V konkurencii zahraničných výrobcov sa chce presadiť kvalitou výrobkov, primeranosťou cien a pružnosťou servisu.

5.Marketing
Z marketingových činností sa LCD PRO, s. r. o., venuje predovšetkým prieskumu trhu a získavaniu informácií o záujmoch zákazníkov, vývoji ich potrieb a stupni ich uspokojovania konkurenčnými firmami. Jej hlavným cieľovým trhom je domáci trh, na ktorom chce získať výrazné postavenie. V najbližších rokoch medzi jej cieľové trhy patria trhy ČR, Rakúska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Medzi perspektívne trhy zaraďuje trhy severnej Ázie. Prevažnú časť svojho predaja zabezpečuje prostredníctvom priameho predaja vlastnou distribučnou sieťou. Zvyšnú časť svojho predaja zabezpečuje sieť obchodných domov a predajní s LCD monitormi a televízormi. Dôsledné uplatňovanie kontrol riadenia nákladov umožňuje uplatniť aktívnu cenovú politiku, pri ktorej výrobky firmy dosahujú ceny spravidla o 3 až 8 % nižšie ako ceny hlavných konkurentov. Aktívna cenová politika a pružnosť servisu sa vhodne využívajú pri reklame firmy a jej výrobkov, na ktorú LCD PRO, s. r. o., vynakladá v prvých rokoch svojej činnosti výrazný podiel z marketingových nákladov.
6.Výroba
Výrobný proces v LCD PRO, s. r. o., má charakter montážneho procesu. Používané materiály a polotovary firma nakupuje prevažne od domácich dodávateľov. Výrobný proces je organizovaný tak, aby sa minimalizovala dĺžka výrobného procesu, a tým aj zásoby nedokončenej výroby. Plynulosť výroby vyžaduje mať k dispozícii dostatok výrobných zásob, čo pri raste obratu a predaja znamená nárast požiadaviek na krytie rastu zásob z cudzích finančných zdrojov. Uplatnenie logistiky v riadení má zabezpečiť prepojiteľnosť plánu predaja na plán výroby a následne na plán zásobovania, a tým minimalizovať celkové zásoby. Medzi rozhodujúce prvky v riadení výroby patrí riadenie kvality. Z ekonomického pohľadu sa kladie dôraz na uplatňovanie kontrolingu ako metódy riadenia nákladov a zisku.

7.Organizácia a manažment
LCD PRO, s. r. o., sa vnútorne organizačne člení na dve výrobné prevádzky, a to výrobu LCD monitorov (18 pracovníkov) a výrobu LCD televízorov (10 pracovníkov). Z funkčných útvarov má najviac pracovníkov (12) obchodný úsek, ktorý zabezpečuje zásobovanie, predaj a servis. Ekonomický úsek má 3 pracovníkov. Právne služby a technický rozvoj zabezpečujú externí spolupracovníci. Personálna agenda je sústredená na sekretariáte riaditeľa spoločnosti, pričom riaditeľ osobne kontroluje realizáciu programov vzdelávania a hodnotenia pracovníkov. Priemerný vek zamestnancov spoločnosti je 31 rokov.

8.Finančné hospodárenie
Finančné hospodárstvo spoločnosti komplexne dokumentujú základné účtovné výkazy, a to výkaz ziskov a strát, finančná bilancia a výkaz toku hotovosti. Z týchto dokumentov vyplýva, že LCD PRO, s. r. o., v uplynulom roku dosiahla objem tržieb za vlastné výrobky a služby 40 000 000,- Sk a čistý zisk po zdanení 3 500 000,- Sk. celkových nákladov 30 000 000,- Sk tvorila spotreba materiálu 45 %, osobné náklady 15 %, odpisy 12 % a finančné náklady 20 %. Zvyšok tvoria náklady na službu, spotrebu energie a ostatné náklady. V roku 2003 plánuje LCD PRO, s. r. o., zvýšiť tržby o 30 %, a to na 4 500 000,- Sk. V štruktúre nákladov sa v pláne na rok 2003 predpokladá znížiť materiálovú náročnosť výkonov a náklady na služby. V prípade nákladov na spotrebu energie plán zohľadňuje očakávané zvýšenie cien energie. Pre rok 2004 LCD PRO, s. r. o., plánuje ďalšie zvyšovanie tržieb na vlastné výrobky a služby, a to o 20 %v porovnaní s rokom 2003. Rast tržieb z predaja sa predpokladá najmä rastom exportu na zahraničné trhy.

Ziskovosť tržieb by mala zostať na úrovni roku 2003. V štruktúre nákladov sa predpokladá nárast nákladov na marketing a technický rozvoj, čo súvisí s prenikaním spoločnosti na zahraničné trhy a plánom inovácie výrobkov. Vo finančnej bilancii roku 2002 tvoria z celkových aktív 20 000 000,- Sk. Z obežných aktív sú najväčšou položkou zásoby v objeme 10 000 000,- Sk. Aktíva celkom sú kryté základným imaním v objeme 200 000,- Sk, nerozdeleným ziskom a cudzími zdrojmi. Plánovaný rast výroby a predaja v roku 2003 vyžaduje výrazné zvýšenie aktív v položke zásoby, a to na 2 násobok objemu z roku 2002. Plán ďalej predpokladá nárast pohľadávok v hodnote 10 000 000,- Sk. Nárast aktív o 7 000 000,- Sk bude podľa plánu na rok 2004 vyžadovať zvýšenie úverov spoločnosti o túto hodnotu. Rast plánu predaja v roku 2004 o 30 % v porovnaní s rokom 2003 bude vyžadovať ďalšie mierne zvýšenie obežných aktív. Tento rast aktív však bude krytý rastom vlastného imania v položke nerozdelený zisk.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk