Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dlžobný úpis

Dlžobný úpis

Podpísaný Martin Stano, bytom Humenné, Štúrova 89, vyhlasujem, že som od Karola Martina, bytom Humenné 98 prevzal v hotovosti 100 000,- Sk (slovom sto tisíc slovenských korún), ktoré uznávam za svoju dlžobu.
Zaväzujem sa túto sumu vrátiť najneskôr do 1. marca 2006.
Ako dôkaz pripájam úradne overený podpis.

Humenné 12. júna 2005 Martin Stano

Príloha
Overovacia doložka štátneho notárstva (alebo národného výboru)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk