referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 20.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucifuk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
Burzy
Peňažné burzy sú vrcholovými inštitúciami kapitálového trhu: Burza je vysoko organizovaný druh trhu.
1. Na burze sa obchoduje so zastupiteľnými tovarmi, ktoré sú istým spôsobom štandadizované
2. Stretáva sa tu väčší počet predávajúcich a kupujúcich a vytvára sa objektína cena
3. Burzové obchody sa konajú pravidelne v určenom čase
4. Burzové obchody sa konajú na určenom mieste
5. Na burze môže obchodovať len vymedzený okruh osôb
Podľa zákona 214/1992 Z. z. o burzách je upravená činnosť burzy. Burza je právnická osoba
oprávnená organizovať na určitom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených
osôb dopyt a ponuku CP.

1. Peňažné burzy delíme:
1.1. Burzy cenných papierov - uskutočňujú sa promptné obchody s tradičnými nástrojmi
(akcie, obligácie, hypotek. zálohové listy)
1.2. Terminované burzy - uskutočňujú sa tu terminované obchody
1.3. Opčné burzy - obchoduje sa s opciami
Členenie búrz
1. z hľadiska významu
- národné
- burzy s medzinárodným významom
2. z hľadiska právnej formy
- burzy organizované štátom
- súkromné burzy ako a. s.
3. z hľadiska výpočtovej techniky
- úplne automatizované
- čiastnočne automatizované
- mechanické burzy - kde ide o osobné kontakty
4. z hľadiska predmetu obchodovania
- všeobecné burzy - obchoduje sa s rôznymi CP
- špecializované burzy - zamerané iba na niektorý druh CP

- trhové funkcie burzy:
1. na základe ponuky a dopytu sa vytvára objektívna cena
2. zabezpečuje sa tu likvidita CP
3. indikátorom dôvery a uľahčuje hodpodárskym subjektom investičné rozhodnutia
burza je nezisková organizácia, neplatí dane a ak príjmy preyšujú výdavky, vynakladajú
sa na rozvoj burzy
- systémy burzy:

V rámci burzy fungujú nasledovné podsystémy:
a, podsystém obchodovania
- spôsob, akým sa uzatvárajú obchodné transakcie na burze, kt. sprostredkúvajú makléri,
brookeri a dealeri
- maklér - obchodník s CP, kt. zastupuje kupujúceho/predávajúceho
- brooker/brookeri - uskutočňuje obchody vo vlastnom mene na cudzí účet
- dealer - uskutočňuje obchody vo vlastnom mene na cudzí, ale aj na vlastný účet
- funkciou podsystému obchodovania je zabezpečiť hladký priebeh transakcií s CP
a, kontinentálny systém obchodovania
- založený na koncentrovaní ponuky a dopytu po CP pred začatím obchodovania
- kurzy CP sa uskutočňujú metódou:

Fixingu - stanovenie pevného kurzu, kt. sa vyhlási dopredu
- výhodou tohto systému je transparentnosť (prehľadnosť) kurzu,
uspokojenie veľkej časti ponuky a dopytu, dosiahne sa maximálny obrat,
náklady na uskutočnenie transakcií sú nižšie
a zvyšuje sa aj riziko podvodov a omylov
b, anglosaský systém obchodovania
- v tomto systéme vystupujú ako sprostredkovatelia BROOKERI a DEALERI. Dealeri
vytvárajú trh aktívne sami, a preto sú označovaní ako MARKET MAKERS.
- na trhu, kde vystupujú MM, prijímajú príkazy na nákup a predaj CP od svojich
klientov a súčasne sami podľa situácie na trhu buď kupujú alebo predávajú. Dealer
musí mať dostatok vlastného kapitálu.
- pri tomto spôsobe obchodovania majú CP toho istého druhu, v ten istý deň rôznu cenu
- je to priebežný spôsob stanovovania kurzu CP. Povinnosťou obchodníkov, kt. predávajú a kupujú na cudzí účet je nakúpiť pre svojich klientov čo najlacnejšie a
predať čo najdrahšie

- tento spôsob je málo transparentný a obchodníci musia dodržiavať prísne pravidlá
burzy.
b, podsystém vyrovnávania obchodov
- bezproblémové vyrovnanie záväzkov medzi kupujúcim a predávajúcim a dodanie CP
- hlavná funkcia tohto podsystému je úhrada finančných prostriedkov a prevod
vlastníctva CP, z predávajúceho na kupujúceho
- najvýhodnejším spôsobom vyrovnania obchodu je zaplatenie v hotovosti, kde je aj
najnižšie riziko nevyrovnania záväzkov
- v súčasnoti sa väčšina obchodov vyrovnáva bezhotovostným spôsobom
c, informačný podsystém

- úlohou tohto podsystému je rýchle a spoľahlivé spracovanie potrebných informácií, napr:
1. o finančnej a ekonomickej situácií podniku, kt. CP sú na burze obchodovateľné
2. o kurze CP
3. o prijatí nových CP na burzu
4. o zmenách v podnikoch, kt. CP sú na burze obchodovateľné
5. o vývoji burzových indexov
d, regulačný podsystém
- upravuje fungovanie burzy a aby mohla burza fungovať, musí sa riadiť určitými
pravidlami!
a, musia dodržiavať zákony o burze
b, burzový poriadok
c, zásady realizácie burzových obchodov
d, a v rámci RPs sa upravujú práva a povinnosti návštevníkov a členov burzy
e, kontrolný podsystém
- funkciou tohto podsystému je kontrolovať dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov,
aby bola zabezpečená ochrana investorov a všetkých ostatných účastníkov burzy
- vonkajšiu kontrolu burzy zabezpečuje štát cez štátne orgány

Peňažné burzy na Slovensku
Trhová ekonomika predpokladá fungujúci kapitálový trh a jeho vrcholnou inštitúciou je burza.
Burza cenných papierov Bratislava, a. s. (BCPB)
- vznikla v roku 1990
- založená na členskom princípe.
- členovia - riadni a dočasní
- obchodovať tu môžu len osoby, kt. získali licenciu obchodníka s CP
- obchoduje sa tu s akciami, štátnymi dlhopismi, bankovými a podnikateľskými obligáciami, podielovými listami(na troch trhoch)

1. hlavný trh s kótovanými CP
2. vedľajší trh s kótovanými CP
3. trh s nekótovanými CP
Kótovanie CP - stanovenie úradného kurzu každého CP, kt. sa dostáva na burzu v burzovom liste burzy.
- obchodovanie s CP je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému
- podstata je v aktívnom zadávaní ponúk kúpy a predaja do PC každým členom osobitne
- obchody sa uskutočňujú priamo medzi maklérmi bez sprostredkovateľa
- na BA burze využívajú oba systémy obchodovania
- 1. v spôsobe obchodovania anglosaským systémom sa stanujú kruzy kótovaných CP
- 2. v systéme kontinentálneho obchodovania sa obchduje dávkovým spôsobom a stanovujú
sa tu kurzy nekótovaných CP

Investičné spoločnosti
Investičné spoločnosti aj investičné fondy sú formou kolektívneho investnovania
- úlohou IS a IF je spojiť pri podnikaní nasledujúce hľadiská:
1. investovať do CP tak, aby sa kapitál zhodnotil čo najlepšie
2. rozložiť rizikoz individuálneho neúspechu medzi všetkých
3. umožniť eminentom CP tým, že odkúpia klienti ich CP prístup k potrebnému kapitálu
4. zvášenie obratu na sekundárnom trhu a obmena portfólia CP
5. prispôsobiť sa rôzne orientovaným záujmom finančných investorov

1. investičná spoločnosť - a. s. a so súhlasom ministerstva financíí môže vytvárať podielové fondy predajom podielových listov
- takto získané prostriedky použijú na kúpu CP alebo ich uložia v banke na osobitný účet
2. podielový fond - organizačnou zložkou investičnej spoločnosti
- nie je to samostatná právnická osoba
- preto, aby sme jednotlivé podielové fondy vedeli odlíšiť, musí každý
podielový fond obsahovať:
a, obchodné meno investičnej spoločnosti, kt. podielový fond vytvára
b, musí obsahovať slová - podielový fond
c, musí obahovať rozlišujúce označenie
- majetok a peniaze, kt. fond získal alebo získa nie je majetkom IS ani podielového fondu, ale je majetkom podielnikov
- otvorené PF - počet vydaných podielových listov nie je limitovaný a nie je obmedzený ani čas ich predaja
- podielnik má právo na spätný predaj podielového listu investičnej spoločnosti
- uzatvorené PF - počet vydaných podielových listov alebo čas ich predaja sú obmedzené
- podielnik nemá nárok na spätný predaj podielového listu
IS

Investičné fondy
- právnou formou sú a. s.
- zhromaždujú peňažné prostriedky vydávaním akcií
- IF môže nakladať so získanými prostriedkami sám alebo prostredníctvom IS, s kt. uzatvorí
zmluvu
- špecializované - špecializujú sa napr. na určitý druh majetku, napr. nehnuteľnosti
- špecializujú sa na určitý región/určité odvetvie národnej ekonomiky/môžu
to byť akciové fondy
- univerzálne - obchodujú so všetkým
INVESTIČNÉ FONDY INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI
CP, vklady, nehnuteľnosti, Podielové fondy
hnuteľné veci, drahé kovy CP, vklady
možnosť rozhodovania o činnosti IF Majiteľ PF nemôže ovplyvniť riadenie fondu
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9674 3468 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.