referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Finančný trh a cenné papiere
Dátum pridania: 20.10.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucifuk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 085
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.7
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 21m 10s
Pomalé čítanie: 31m 45s
 
Podstata cenných papierov
Podstatnú časť fin. nástrojov tvoria CP.
Podstatným znakom CP je záznam o peňažnej pohľadávke/majetkových právach.
CP sú nositeľom právneho nárku, pre kt. vznik, existenciu, prevod a zánik sú nenahraditeľné.
Veriteľ listnného CP nemôže požadovať uspokojenie svojich požiadaviek a dlžník môže odmietnuť plnenie záväzku, ak nie je predložený CP.
Ak bola listina zničená, treba ju umoriť a vystaviť náhradnú listinu.

Podoba cenných papierov
- dematerializovaná - CP sú uložené v pamäti PC a sú zaknihované v stredisku CP (majú len
výpis o vlastníctve)
- listinná - CP sa skladajú z 3 častí: 1. časť = plášť - hlavná listina CP
2. časť´= kupónový hárok - obsahuje 10-20 kupónov
(poukážok) na výnos z CP
3. časť = talón - obnovovací list, kt. slúži na vyudvihnutie
kupónového hárku po vyčerpaní kupónov staré-
ho hárku. Talón nie je CP, len legitimačný
lístok
- imobilizované CP - sú uschované v centrálnom depozitári

Členenie cenných papierov
1. z hľadiska ekonomickej funkcie:
a, CP peňažného trhu - pokladničné poukážky, šeky, depozitné certifikáty
b, CP kapitálového trhu - dlhopisy, podielové listy
2. z hľadiska prevoditeľnosti:
a, CP na doručiteľa - prevádzajú sa jednoduchým odovzdaním
b, CP na rad - prevod sa uskutočňuje na rube CP alebo na listine, kt. je k nemu pripojená
c, CP na meno - je na nich uvedené konkrétne meno a adresa a prevod je možný cesiou (postúpením)/dedičstvom

3. podľa stanovenia spôsobu vyplácania výnosov:
a, pevne úročené - obligácie a vkladové listy
b, premenlivým výnosom - akcie a podielové listy
c, neúročené CP - dispozičné CP - nevyplývajú z nich výnosy, stanovujú len dispozičné
právo
d, vyplácané mesačne, štvrťročne
4. CP podľa eminenta:
a, štátne
b, komunálne - vydáva ich mesto, VÚC, región,..
c, súkromné - vydávajú ich podniky alebo banky

Deriváty
- odvodené CP, sú to zmluvy o budúcich transakciách, kt. sa sami stávajú CP
- odvodenými preto, ltebo svojim vlastníkom zabezpečujú určité práva a majetkové výhody

Syntetické cenné papiere
- spájajú vlastnosti niekoľkých CP
- napr. konvertibilné (vymeniteľné) obligácie - umožňujú výmenu za akcie

Cenné papiere kapitálového trhu
- dlhopisy - CP, s kt. je spojené právo majiteľaa na vyplatenie dlžnej sumy v NH a výnos z nej
k určitému dátumu
- môžu byť: štátne, komunálne, dlhopisy bánk
- náležitosti: 1. Musí obsahovať označenie eminenta (toho kto ho vydal)
2. Musí tam byť názov dlhopisu a čiselné označenie
3. Nominálna hodnota v Sk musí byť najmenej 1000,- Sk
4. Spôsob určenia výnosu - pevná úroková sadzba
- premenlivá úroková sadzba
5. Záväzok eminenta splatiť NH dlhopisu v určenom termíne a určených termínoch vyplácať aj výnosy
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh a cenné papiere SOŠ 2.9674 3468 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.