Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Finančný trh a cenné papiere

Finančný trh, jeho funkcie a členenie
- finančný trh je považovaný za vrchol ostatných trhov. Je trhom univerzálnym, lebo jeho zdroje a prostriedky sú univerzálne využiteľné vo všetkých oblastiach
- vo vyspelých trhových ekonomikách fin. trh odráža prosperitu alebo neúspešnosť hospodárskeho vývoja národnej ekonomiky ako celku
- na finančnom trhu sa sústreďuje ponuka a dopyt po peňažnom kapitále, cenných papieroch, devízach, ale aj drahých kovoch
- sústredenie ponuky a dopytu sa uskutočňuje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorí spájajú rôzne ekonomické subjekty

Podstata finančného trhu
Finančný trh je trhom, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú pohyb krátkodobého, strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi jednotlivými ekonomickými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle.

Systém finančných nástrojov
- prostredníctvom neho sa presúvajú peňažné prostriedky z prebytočného sektora ekonomiky do deficitného sektora
- finančné nástroje tvoria: vklady, úvery, osobitné formy financovania, devízy, poistná ochrana, cenné papiere

Systém finančných inštitúcií
- zabezpečujú vzájomné spojenie všetkých ekonomických subjektov, kt. na finančnom trhu
vystupujú
- bankové inštitúcie - špecializované banky (špecializujú sa len na určité činnosti- stavebné..)
- univerzálne (poskytujú všetky služby)
- investičné banky (poskytujú služby len veľkým investičným spoločnos.)
- poisťovacie spoločnosti - správcovské dôchodkové spoločnosti
- penzíjné fondy
- všeobecné poisťovne
- nebankový finanční sprostredkovatelia - peňažné burzy
- bookerské spoločnosti
- mimoburzové inštitúcie
- ostatné finančné inštitúcie - leasingové spoločnosti
- faktoringové spoločnosti
- forfaitingové spoločnosti
- úverové družstvá

Mechanizmus finančného trhu
- trhové metódy zabezpečujú stretávanie ponuky a dopytu, výsledkom čoho sú rovnovážne ceny finančných nástrojov
a služieb
- regulatívne prvky štátu určujú pravidlá fungovania finan. trhu a zabezpečujú ochranu
investorov

Funkcie finančného trhu
- podstatná úloha finančného trhu v trhovej ekonomike je presun voľných peňažných
prostriedkov z prebytkového sektora do deficitného sektora
- prebytkový sektor - obyvateľstvo, zahraniečie (stávajú sa primárni veritelia)
- deficitný sektor - podniky, priemysel, obchod, školstvo, zdravotníctvo (=dlžníci finančného
trhu)

1. akumulačná funkcia
- zhromaždenie dočasne voľných fin. prostriedkov zo všetkých prebytkových sektorov
- je to úschova kúpnej sily peňazí s tým, že majitelia majú z uložených peňazí určitý príjem,
úrok
2. alokačná funkcia
- efektívna alokácia (rozmiestnenie) do rôznych investícií
- transformácia úspor do investícií s predpokadom ich zhodnotenia
3. cenotvorná funkcia
- tým, že sa na finančnom trhu stretáva ponuka a dopyt sa vytvárajú ceny
4. platobná funkcia
- platby za tovary, služby, výrobné faktory, informácie a podobne...
5. prerozdeľovacia funkcia
- sprostredkováva zmenu vlastníckych práv a zabezpečuje likviditu CP
6. selekčná funkcia
- podporovať rozvoj perspektívnych a životaschopných podnikov a urýchľovať zánik neperspektívnych
7. funkcia ochrany investorov
- zabezpečenie proti riziku prostredníctvom poisťovní, ale aj rôznych iných mechanizmov
8. politická funkcia
- jedným zo subjektov FT je aj štát a FT je jedným z kanálov, pomocou kt. štát realizuje
hospodársku a menovú politiku štátu.

Členenie finančného trhu
1. z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov
a, peňažný - trh krátkodobých úverov
- trh krátkodobých cenných papierov
b, kapitálový - trh strednodobých a dlhodobých úverov
- trh strednodobých a dlhodobých cenných papierov
2. z vecného hľadiska
a, úverový
b, trh cenných papierov
c, trh derivátov
d, devízový trh
e, trh drahých kovov
f, poistný trh

3. a, primárny trh - kde sa predávajú nové CP, kt. sa predávajú prvýkrát
b, sekundárny trh - trh so staršími CP, s kt. sa už obchodovalo
4. a, osobný trh - priame obchodovanie predávajúceho a kupujúceho
b, anonymný trh - cez sprostredkovateľa - bankové
- burzové
- mimoburzové
5. v rámci FT možno vyčleniť nasledujúce trhy, kt. majú vlastnú štruktúru
a, peňažný trh
b, kapitálový trh
c, devízový trh
d, trh drahých kovov
e, trh poistný

Peňažný trh
- obchoduje sa tu vo veľkom s krátkodobými finančnými nástrojmi
- finančné prostriedky, kt. sa získavajú na FT slúžia na krytie prevádzkových potrieb
- podnikatelia tu získavajú prostriedky, napr. na výplatu miezd, na nákup zásob
- banky na PT upravujú svoju likviditu v súlade so zákonnými predpismi
- obyvateľstvo si požičiava na peňažnom trhu prostriedky na nákup spotrebných predmetov
- subjekty peňažného trhu: banky

veľký investor
podniky
medzinárodné a národné inštitúcie
obyvateľstvo
- nástroje peňažného trhu: krátkodobé úvery (splatné do 1 roka)
krátkodobé cenné papiere
pokladničné poukážky štátu a bánk
depozitné vkladové certifikáty
- pre nástroje PT je charakteristický vysoký stupeň likvidity, nízke riziko, ale aj nízke zisky
- cenou na peňažnom trhu je úrok (cena cien)
- podľa úroku sa oceňujú všetky kurzy CP, cena pôdy, hypotekárne úvery aj devízové kurzy
- výška úroku je výsledkom medzi ponukou a dopytom po peňažnom kapitále, ale aj dôsledkom
monetárnej politiky centrálnej banky
- cieľom monetárnej politiky centrálnej baky je zabezpečenie peňažnej rovnováhy, kt. je
základom stability celej ekonomiky
- nominálna úroková miera - úr. miera v % z veľkosti požičaného peňažného kapitálu
- reálna úroková miera - upravená o infláciu a zdanenie
- členenie peňažného trhu:
1. trh krátkodobých úverov: bankové úvery - kontokorentný
- eskontný
- lombardný
- krátkodobá pôžička
obchodné úvery a zmenky
faktoring
2. trh krátkodobých CP: bankovo organizovaný trh (obchod medzi bankami)
neorganizovaný trh
3. peňažný trh sa člení ešte: v užšom chápaní je to len obchodovanie s CP, kt. sa predávajú
a kupujú na voľnom trhu
v širšom chápaní sú v šetky pôžičky uskutočňované cestou bánk

Kapitálový trh
- trhom strednodobého a dlhodobého kapitálu a slúži hlavne na financovanie investícií
- subjekty kapitálového trhu: podniky
banky
poisťovne
penzíjné fondy
investičné spoločnosti
organizácia verejného sektora (školstvo,...)
medzinárodné a nadnárodné inštitúcie
Subjekty kapitálového trhu môžu vystupovať v pozícií:
eminenta - získavajú peňažné prostriedky tým, že vydávajú CP
investora - investujú dočasne voľné prostriedky
- nástroje kapitálového trhu: strednodobé a dlhodobé úvery
strednodobé a dlhodobé CP

forfaiting a leasing
- cenou na kapitálovom trhu sú kurzy CP, ceny predkupných práv a obcií
- členenie kapitálového trhu:
1. podľa spôsobu získavania peňažných prostriedkov
a, trh strednodobých a dlhodobých úverov
b, trh cenných papierov
c, trh osobitných foriem financovania
2. primárny trh - novovydané cenné papiere
sekundárny trh - staršie cenné papiere
3. trh, kde vzniká záväzok (trh obligácií, hypotekárne zálohové listy)
trh, kde vzniká nárok na spoluvlastníctvo majetku spoločnosti (trh akcií, podielových
listov)
4. z časového hľadiska kapitálové trhy členíme:
a, promptné - kupujúci zaplatí a predávajúci dodá CP v deň uzatvorenia obchodu, max.
však do 3 dní
b, terminované trhy - dodacia lehota je 1 - 6 mesiacov od uzatvorenia kontraktu
(futures)
c, opčné trhy - je to obchodovanie s opciami (prednostné právo na kúpu alebo predaj
určitého množstva CP za stanovenú cenu v určitom období)
5. Z teritoriálneho hľadiska:
a, národné
b, medzinárodné
c, zahraničné
Burzy
Peňažné burzy sú vrcholovými inštitúciami kapitálového trhu: Burza je vysoko organizovaný druh trhu.
1. Na burze sa obchoduje so zastupiteľnými tovarmi, ktoré sú istým spôsobom štandadizované
2. Stretáva sa tu väčší počet predávajúcich a kupujúcich a vytvára sa objektína cena
3. Burzové obchody sa konajú pravidelne v určenom čase
4. Burzové obchody sa konajú na určenom mieste
5. Na burze môže obchodovať len vymedzený okruh osôb
Podľa zákona 214/1992 Z. z. o burzách je upravená činnosť burzy. Burza je právnická osoba
oprávnená organizovať na určitom mieste a v určenom čase prostredníctvom oprávnených
osôb dopyt a ponuku CP.

1. Peňažné burzy delíme:
1.1. Burzy cenných papierov - uskutočňujú sa promptné obchody s tradičnými nástrojmi
(akcie, obligácie, hypotek. zálohové listy)
1.2. Terminované burzy - uskutočňujú sa tu terminované obchody
1.3. Opčné burzy - obchoduje sa s opciami
Členenie búrz
1. z hľadiska významu
- národné
- burzy s medzinárodným významom
2. z hľadiska právnej formy
- burzy organizované štátom
- súkromné burzy ako a. s.
3. z hľadiska výpočtovej techniky
- úplne automatizované
- čiastnočne automatizované
- mechanické burzy - kde ide o osobné kontakty
4. z hľadiska predmetu obchodovania
- všeobecné burzy - obchoduje sa s rôznymi CP
- špecializované burzy - zamerané iba na niektorý druh CP

- trhové funkcie burzy:
1. na základe ponuky a dopytu sa vytvára objektívna cena
2. zabezpečuje sa tu likvidita CP
3. indikátorom dôvery a uľahčuje hodpodárskym subjektom investičné rozhodnutia
burza je nezisková organizácia, neplatí dane a ak príjmy preyšujú výdavky, vynakladajú
sa na rozvoj burzy
- systémy burzy:

V rámci burzy fungujú nasledovné podsystémy:
a, podsystém obchodovania
- spôsob, akým sa uzatvárajú obchodné transakcie na burze, kt. sprostredkúvajú makléri,
brookeri a dealeri
- maklér - obchodník s CP, kt. zastupuje kupujúceho/predávajúceho
- brooker/brookeri - uskutočňuje obchody vo vlastnom mene na cudzí účet
- dealer - uskutočňuje obchody vo vlastnom mene na cudzí, ale aj na vlastný účet
- funkciou podsystému obchodovania je zabezpečiť hladký priebeh transakcií s CP
a, kontinentálny systém obchodovania
- založený na koncentrovaní ponuky a dopytu po CP pred začatím obchodovania
- kurzy CP sa uskutočňujú metódou:

Fixingu - stanovenie pevného kurzu, kt. sa vyhlási dopredu
- výhodou tohto systému je transparentnosť (prehľadnosť) kurzu,
uspokojenie veľkej časti ponuky a dopytu, dosiahne sa maximálny obrat,
náklady na uskutočnenie transakcií sú nižšie
a zvyšuje sa aj riziko podvodov a omylov
b, anglosaský systém obchodovania
- v tomto systéme vystupujú ako sprostredkovatelia BROOKERI a DEALERI. Dealeri
vytvárajú trh aktívne sami, a preto sú označovaní ako MARKET MAKERS.
- na trhu, kde vystupujú MM, prijímajú príkazy na nákup a predaj CP od svojich
klientov a súčasne sami podľa situácie na trhu buď kupujú alebo predávajú. Dealer
musí mať dostatok vlastného kapitálu.
- pri tomto spôsobe obchodovania majú CP toho istého druhu, v ten istý deň rôznu cenu
- je to priebežný spôsob stanovovania kurzu CP. Povinnosťou obchodníkov, kt. predávajú a kupujú na cudzí účet je nakúpiť pre svojich klientov čo najlacnejšie a
predať čo najdrahšie

- tento spôsob je málo transparentný a obchodníci musia dodržiavať prísne pravidlá
burzy.
b, podsystém vyrovnávania obchodov
- bezproblémové vyrovnanie záväzkov medzi kupujúcim a predávajúcim a dodanie CP
- hlavná funkcia tohto podsystému je úhrada finančných prostriedkov a prevod
vlastníctva CP, z predávajúceho na kupujúceho
- najvýhodnejším spôsobom vyrovnania obchodu je zaplatenie v hotovosti, kde je aj
najnižšie riziko nevyrovnania záväzkov
- v súčasnoti sa väčšina obchodov vyrovnáva bezhotovostným spôsobom
c, informačný podsystém

- úlohou tohto podsystému je rýchle a spoľahlivé spracovanie potrebných informácií, napr:
1. o finančnej a ekonomickej situácií podniku, kt. CP sú na burze obchodovateľné
2. o kurze CP
3. o prijatí nových CP na burzu
4. o zmenách v podnikoch, kt. CP sú na burze obchodovateľné
5. o vývoji burzových indexov
d, regulačný podsystém
- upravuje fungovanie burzy a aby mohla burza fungovať, musí sa riadiť určitými
pravidlami!
a, musia dodržiavať zákony o burze
b, burzový poriadok
c, zásady realizácie burzových obchodov
d, a v rámci RPs sa upravujú práva a povinnosti návštevníkov a členov burzy
e, kontrolný podsystém
- funkciou tohto podsystému je kontrolovať dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov,
aby bola zabezpečená ochrana investorov a všetkých ostatných účastníkov burzy
- vonkajšiu kontrolu burzy zabezpečuje štát cez štátne orgány

Peňažné burzy na Slovensku
Trhová ekonomika predpokladá fungujúci kapitálový trh a jeho vrcholnou inštitúciou je burza.
Burza cenných papierov Bratislava, a. s. (BCPB)
- vznikla v roku 1990
- založená na členskom princípe.
- členovia - riadni a dočasní
- obchodovať tu môžu len osoby, kt. získali licenciu obchodníka s CP
- obchoduje sa tu s akciami, štátnymi dlhopismi, bankovými a podnikateľskými obligáciami, podielovými listami(na troch trhoch)

1. hlavný trh s kótovanými CP
2. vedľajší trh s kótovanými CP
3. trh s nekótovanými CP
Kótovanie CP - stanovenie úradného kurzu každého CP, kt. sa dostáva na burzu v burzovom liste burzy.
- obchodovanie s CP je založené na princípe elektronického burzového obchodného systému
- podstata je v aktívnom zadávaní ponúk kúpy a predaja do PC každým členom osobitne
- obchody sa uskutočňujú priamo medzi maklérmi bez sprostredkovateľa
- na BA burze využívajú oba systémy obchodovania
- 1. v spôsobe obchodovania anglosaským systémom sa stanujú kruzy kótovaných CP
- 2. v systéme kontinentálneho obchodovania sa obchduje dávkovým spôsobom a stanovujú
sa tu kurzy nekótovaných CP

Investičné spoločnosti
Investičné spoločnosti aj investičné fondy sú formou kolektívneho investnovania
- úlohou IS a IF je spojiť pri podnikaní nasledujúce hľadiská:
1. investovať do CP tak, aby sa kapitál zhodnotil čo najlepšie
2. rozložiť rizikoz individuálneho neúspechu medzi všetkých
3. umožniť eminentom CP tým, že odkúpia klienti ich CP prístup k potrebnému kapitálu
4. zvášenie obratu na sekundárnom trhu a obmena portfólia CP
5. prispôsobiť sa rôzne orientovaným záujmom finančných investorov

1. investičná spoločnosť - a. s. a so súhlasom ministerstva financíí môže vytvárať podielové fondy predajom podielových listov
- takto získané prostriedky použijú na kúpu CP alebo ich uložia v banke na osobitný účet
2. podielový fond - organizačnou zložkou investičnej spoločnosti
- nie je to samostatná právnická osoba
- preto, aby sme jednotlivé podielové fondy vedeli odlíšiť, musí každý
podielový fond obsahovať:
a, obchodné meno investičnej spoločnosti, kt. podielový fond vytvára
b, musí obsahovať slová - podielový fond
c, musí obahovať rozlišujúce označenie
- majetok a peniaze, kt. fond získal alebo získa nie je majetkom IS ani podielového fondu, ale je majetkom podielnikov
- otvorené PF - počet vydaných podielových listov nie je limitovaný a nie je obmedzený ani čas ich predaja
- podielnik má právo na spätný predaj podielového listu investičnej spoločnosti
- uzatvorené PF - počet vydaných podielových listov alebo čas ich predaja sú obmedzené
- podielnik nemá nárok na spätný predaj podielového listu
IS

Investičné fondy
- právnou formou sú a. s.
- zhromaždujú peňažné prostriedky vydávaním akcií
- IF môže nakladať so získanými prostriedkami sám alebo prostredníctvom IS, s kt. uzatvorí
zmluvu
- špecializované - špecializujú sa napr. na určitý druh majetku, napr. nehnuteľnosti
- špecializujú sa na určitý región/určité odvetvie národnej ekonomiky/môžu
to byť akciové fondy
- univerzálne - obchodujú so všetkým
INVESTIČNÉ FONDY INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI
CP, vklady, nehnuteľnosti, Podielové fondy
hnuteľné veci, drahé kovy CP, vklady
možnosť rozhodovania o činnosti IF Majiteľ PF nemôže ovplyvniť riadenie fondu
Podstata cenných papierov
Podstatnú časť fin. nástrojov tvoria CP.
Podstatným znakom CP je záznam o peňažnej pohľadávke/majetkových právach.
CP sú nositeľom právneho nárku, pre kt. vznik, existenciu, prevod a zánik sú nenahraditeľné.
Veriteľ listnného CP nemôže požadovať uspokojenie svojich požiadaviek a dlžník môže odmietnuť plnenie záväzku, ak nie je predložený CP.
Ak bola listina zničená, treba ju umoriť a vystaviť náhradnú listinu.

Podoba cenných papierov
- dematerializovaná - CP sú uložené v pamäti PC a sú zaknihované v stredisku CP (majú len
výpis o vlastníctve)
- listinná - CP sa skladajú z 3 častí: 1. časť = plášť - hlavná listina CP
2. časť´= kupónový hárok - obsahuje 10-20 kupónov
(poukážok) na výnos z CP
3. časť = talón - obnovovací list, kt. slúži na vyudvihnutie
kupónového hárku po vyčerpaní kupónov staré-
ho hárku. Talón nie je CP, len legitimačný
lístok
- imobilizované CP - sú uschované v centrálnom depozitári

Členenie cenných papierov
1. z hľadiska ekonomickej funkcie:
a, CP peňažného trhu - pokladničné poukážky, šeky, depozitné certifikáty
b, CP kapitálového trhu - dlhopisy, podielové listy
2. z hľadiska prevoditeľnosti:
a, CP na doručiteľa - prevádzajú sa jednoduchým odovzdaním
b, CP na rad - prevod sa uskutočňuje na rube CP alebo na listine, kt. je k nemu pripojená
c, CP na meno - je na nich uvedené konkrétne meno a adresa a prevod je možný cesiou (postúpením)/dedičstvom

3. podľa stanovenia spôsobu vyplácania výnosov:
a, pevne úročené - obligácie a vkladové listy
b, premenlivým výnosom - akcie a podielové listy
c, neúročené CP - dispozičné CP - nevyplývajú z nich výnosy, stanovujú len dispozičné
právo
d, vyplácané mesačne, štvrťročne
4. CP podľa eminenta:
a, štátne
b, komunálne - vydáva ich mesto, VÚC, región,..
c, súkromné - vydávajú ich podniky alebo banky

Deriváty
- odvodené CP, sú to zmluvy o budúcich transakciách, kt. sa sami stávajú CP
- odvodenými preto, ltebo svojim vlastníkom zabezpečujú určité práva a majetkové výhody

Syntetické cenné papiere
- spájajú vlastnosti niekoľkých CP
- napr. konvertibilné (vymeniteľné) obligácie - umožňujú výmenu za akcie

Cenné papiere kapitálového trhu
- dlhopisy - CP, s kt. je spojené právo majiteľaa na vyplatenie dlžnej sumy v NH a výnos z nej
k určitému dátumu
- môžu byť: štátne, komunálne, dlhopisy bánk
- náležitosti: 1. Musí obsahovať označenie eminenta (toho kto ho vydal)
2. Musí tam byť názov dlhopisu a čiselné označenie
3. Nominálna hodnota v Sk musí byť najmenej 1000,- Sk
4. Spôsob určenia výnosu - pevná úroková sadzba
- premenlivá úroková sadzba
5. Záväzok eminenta splatiť NH dlhopisu v určenom termíne a určených termínoch vyplácať aj výnosy
6. Musí obsahovať meno majiteľa
7. Dátum vydania
8. Údaj o rozhodnutí ministerstva financií o povolení vydať dlhopisy
- môžu znieť na meno, ale aj na doručiteľa. Dlhopisy na meno sa pravádzajú
rubopisom
- eminent má právo obmedziť alebo zakázať prevod dlhopisov na meno
- konveribilné obligácie - a, vymeniteľné obligácie
- b, prioritné obligácie - ich majiteľ si môže uplatniť predkupné
právo na upísanie nových akcií ak sa zvyšuje ZI
- hypotekárne zálohové listy - dlhopisy, kt. krytie je zabezpečené záložným právom na
nehnuteľnosti
- vydávajú ich len banky a sporiteľne a môžu ich vydávať len za
NH, kt. nepresahuje 60% hodnoty nehnuteľnosti
- vkladové listy - emitujú banky a sporiteľne ako potvrdenie o dlhodobom vklade
- väčšinou majú nízku NH
- môžu mať pevný/premenlivý úrok a úrok sa vyplatí naraz pri splatnosti vkladového listu

- akcie - CP, kt. oprávňuje jeho majiteľa (akcionára): podieľať sa na riadení spoločnosti
podieľať sa na zisku
podieľať sa na likvidačnom zostatku
predkupné právo na nové akcie
majú informačné právo
- akcionár má povinnosť: splatiť v stanovenej lehote celú NH akcií
má povinnosť ručiť za záväzky a. s. do výšky podielu na ZI
- druhy akcií: 1. podľa práv a povinností
a, kmeňové akcie - ich majitelia majú základné práva akcionára, ale pri
výplate dividend prichádzajú na rad až po
vlastníkoch prioritných akcií
b, prioritné akcie - ich majitelia majú rôzne majetkové výhody, prednostne im vyplácajú dividendy, prednostne dostávajú podiel na likvid. zostatku, ale nemajú žiaden význam pri hlasovaní

2. podľa prevoditeľnosti
a, akcie na doručiteľa - môžu byť voľne vymeniteľné, môžu byť
vinkulované (pri prevode akcií
b, akcie na meno na meno je potrebný súhlas predstavenstva a. s.)
c, zamestnanecké akcie - môžu s prevádzať, len medzi zamestnancami a
dôchodcami a. s.)
- základné pojmy (kt. sa vyskytujú pri obchodovaní s akciami)
- menovitá (nominálna) hodnota akcie - vyjadruje podiel na ZI a. s.
- emisný kurz akcie - cena, za kt. sa predávajú akcie na primárnom trhu
Eka = nominálna hodnota akcie
- trhová cena akcie - cena, za kt. sa akcie predávajú na sekundárnom trhu
- dividenda - podiel na zisku a. s. a o jej výške rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva
- tantiémy - podiel na zisku členov predstavenstva a dozornej rady
- podielové listy - CP, kt. oprávňuje majiteľa na zodpovedajúci podiel majetku podielového
fondu a právo podieľať sa na výnose tohto majetku
- podiely - ide o CP, kt. oprávňujú majiteľa na členstvo a podiely na spoločnom majetku a
výnose v obchodnej spoločnosti

Obchodovanie s cennými papiermi
- z časového hľadiska členíme obchody na:
promptné - znamenajú, že predávajúci dodá CP a kupujúci zaplatí v deň uzatvorenia
obchodu, najneskôr však do 3 dní
terminované - predstavujú záväzok kupujúceho alebo predávajúceho kúpiť alebo predať vo
vopred stanovenom termíne isté množstvo CP za stanovenú cenu.
Terminovaný obchod je záväzný pre obe strany.
Opačné obchody - opcia predstavuje právo kúpiť alebo predať určité aktívum k istému termínu
za vopred dohodnuté cenu.
- pri opčných obchodoch je možnosť voľby iba jednej zo zmluvných strán
Formy opcie: 1. Kúpna opcia (call opcia) - kupujúci získa právo nákupu
2. Predajná opcia (put opcia) - predávajúci získa právo predaja
- za právo nákupu alebo predaja sa platí prémia
SWAP - predstavuje dohodu dvoch strán o vzájomných pravidelných platbách
- môžu byť: menové swapy
komoditné swapy
úrokový swap - najčastejší - u ktorého sa vymení pevná úroková miera za
pohyblivú

Teória portfólia
- rieši otázku ako investovať kapitál medzi množstvo ponúkaných finančných nástrojov s
predpokladom čo najvyššieho výnosu a čo najnižšieho rizika
- základné pravidlo investovania do fin. nástrojov hovorí, že treba sledovať výnos, riziko a
likviditu CP, do kt. investujeme
- výnos - sú všetky príjmy, kt. plynú z investície
- výnos z akcie má 2 zložky - dividendu
- kapitálový výnos z stúpajúceho kurzu akcie
- čistý výnos = hrubý výnos - náklady
- riziko - znižuje výnosy a zvyšuje náklady
- prejavuje sa ako zmena alebo odchýlka od očakávaných hodnôt výnosov
- stupeň likvidity - rýchlosť, akou je investor schopný premeniť na hotovosť bez veľkých strát
Všetky uvedené hľadiská spolu úzko súvisia, obvykle sa však v značnej miere potláčajú. Ideálna finančná investícia neexistuje.
- portfólio - každá kombinácia investičných možností, do kt. investor uvažuje investovať svoj
kapitál. V širšom slova zmysle ho môžu tvoriť: peniaze v hotovosti, terminované
krátkodobé a dlhodobé vklady, akcie, obligácie, nehnuteľnosti a drahé kovy.
- cieľom vytváranie je rozptýliť riziko, vyvážiť straty z jedného CP výnosmi z
druhého CP

Druhy portfólia
- investori vytvárajú rôzne druhy portfólia v závislosti od ich vzťahu k riziku:
1. defenzívne portfólio (zabezpečujúce)
- obsahuje CP s fixným výnosom, je tu garantovaná bezpečnosť a výnosy zodpovedajú
úrokovým sadzbám
2. agresívne portfólio (rastové)
- obsahuje viac druhov CP predovšetkým akcií, kt. majú predpoklad mnohostranného
zhodnotenia investovaných prostriedkov
3. štandardné portfólio - investor získa informácie o jednotlivých investičných príležitostiach,
aby mal možnosť rozhodnúť sa.
- pri rovnakých informáciách a v rovnakom čase sa rôzni investori
môžu rozhodnúť rôzne.
Investor, kt. nerád riskuje - uloží peniaze na fixný bezrizikový úrok (napr. do banky)
Investor, kt. sa nebojí rizika - si vyberie projekt, kde očakáva najvyššiu možnú formu výnosu
Skúsený investor - rozdelí svoj kapitál na rovnaké diely a investuje do rôznych aktív, aby znížil riziko straty.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk