Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elektronické bankovníctvo

Bankovníctvo má elektronickú budúcnosť. Bankovníctvu v poslednom období dávajú nové dimenzie moderné informačné a telekomunikačné technológie. Klasické formy bankovníctva - platba v hotovosti, či klient pri priehradke postupne zastarávajú. Sú totiž pomalé a nákladné tak pre klienta, ako i pre banku. Nahradzujú ich nové formy elektronického bankovníctva, ktorých postupné zavádzanie medzi bankové služby zohráva v konkurenčnom prostredí medzi bankami významnú úlohu. Zisťovať výšku úrokov, kurzov devíz alebo ponuku produktov už nemusíte v pobočke, stačí si otvoriť stránku banky na internete a o krátku chvíľu máte prístup ku všetkým požadovaným informáciam. Klient komunikuje s bankou na diaľku s použitím moderných komunikačných médií - počítača, telefónu, modemu, platobnej karty. Charakteristickou črtou týchto služieb je nepretržitý celodenný prístup klienta k svojmu účtu, teda nezávislosť od otváracích hodín banky, pohodlné vykonávanie domáceho a zahraničného platobného styku priamo z domu či pracoviska.

Elektronické bankovníctvo znamená poskytovanie produktov a služieb malých hodnôt drobnej klientele prostredníctvom elektronických ciest. Tieto produkty a služby môžu zahŕňať prijímanie depozitov, požičiavanie, vedenie účtov, finančné poradenstvo, elektronické preplácanie účtov a poskytovanie ďalších elektronických platobných produktov a služieb ako sú elektronické peniaze.

Dva základné aspekty elektronického bankovníctva sú :
● charakter dodávateľských ciest, ktorých prostredníctvom sú aktivity prevádzané
● prostriedky, ktorými klienti získavajú k týmto cestám prístup

Bežné dodávateľské cesty zahŕňajú "uzavreté" a "otvorené" siete. "Uzavreté siete" obmedzujú prístup len na zúčastnené subjekty (finančné inštitúcie, klientov, obchodníkov a sprostredkovateľov služieb) viazaných dohodou o podmienkach členstva. "Otvorené siete" žiadne takéto obmedzenia nemajú.
Najčastejšie používané zariadenia, ktorými prostredníctvom sa elektronické bankové produkty a služby môžu klientom poskytovať, sú predajné terminály, peňažné automaty, telefóny a osobné počítače.

Z hľadiska používaných prostriedkov môžeme medzi elektronické bankovníctvo zahrnúť telefonické bankovníctvo vrátane mobilných telefónov, faxov, internet banking, homebanking, mailbanking, GSM banking, platobné karty, klientské centrá, samoobslužné zóny a pod.

Elektronické peniaze znamenajú "uloženú hodnotu" či predplatený platobný mechanizmus pre výkon platieb prevádzaných prostredníctvom predajných terminálov, priamych transferov medzi dvoma zariadeniami alebo otvorených počítačových sietí ako je internet. Produkty "uloženej hodnoty" zahŕňajú mechanizmus "hardware"
Alebo "card - based" (tiež nazývané elektronické peňaženky) a "software" alebo "network - based" (tiež nazývané digitálna hotovosť). Karty uloženej hodnoty môžu byť jednoúčelové alebo viacúčelové. Jednoúčelové karty (napr. telefónne) slúžia k nákupu jedného typu tovaru alebo služby, viacúčelové karty je možné použiť pre nákupy od rôznych dodávateľov.

Banky sa môžu zúčastňovať elektronických schém ako emitenti, ale môžu zastávať aj iné funkcie ako distribúcia elektronických peňazí vydávaných inými inštitúciami, výplate výnosov z transakcií a elektronickými peniazmi, prevádzka, clearing a platby transakcií s elektronickými peniazmi a vedenie údajov o transakciách.
Na prvom mieste by však nemala byť technológia, ale klient a služby. Jedným z hlavných trendov, ktoré môžeme pozorovať, je rastúci nárok klientov na kvalitu služieb, a to nielen v bankovom sektore, ale aj v obchodnom svete ako celku.
Hlavnými faktormi, ktoré stimulujú vývoj elektronických bankových služieb, sú :
● konkurencia
● globalizácia
● informačná technológia
● sociálna evolúcia a zvyšovanie vzdelanosti populácie

Elektronické bankovníctvo má potenciál pre skvalitnenie bankových služieb, pokiaľ klientom ponúkne správne služby na správnom mieste, pretože služby musia byť cielené. Ďalším efektom elektronických služieb je aj značné zníženie nákladov na transakcie, ktoré sú cez ne sprostredkované.
Vo svete existuje mnoho foriem elektronického bankovníctva, mnohé sa však obtiažne definujú a popisujú, a ja som mal len jednu formu, preto spomeniem iba internet banking.

Rozvoj celosvetovej počítačovej siete prinášajú do vzťahu medzi klientom a bankou novú kvalitu a komfort. Internet banking je vlastne istá obdoba homebankingu, avšak na kvalitatívne vyššej úrovni, pretože pri použití odpadá potreba špeciálneho softweru, ktorý zabezpečoval komunikáciu s bankou, a stačí obyčajný internetový prehliadač (Internet Explorer alebo Netscape Navigator). Avšak prvej návšteve banky sa klient ani tu nevyhne, pretože aj o túto službu musí požiadať banku, ktorá mu poskytne identifikačný kód. Po otvorení webovej stránky v danej banke stačí, ak si klient vyberie voľbu internet banking a po správnej identifikácii má možnosť uskutočňovať pasívne , resp. aj aktívne operácie so svojim účtom v závislosti od jednotlivých podmienok každej banky.
Operácie zadané elektronickou formou sú zvyčajne lacnejšie.
Banky rady zdôrazňujú, že náklady na operáciu prostredníctvom elektronického bankovníctva sú pre ne lacnejšie a ich rozvoj sa odrazí v poklese nákladov v pobočkovej sieti. Najprv však banka musí investovať veľký objem do elektronizácie bankovníctva. Počiatočné náklady sú všade vo svete vysoké, ale ich návratnosť sa prejavuje pomerne rýchlo znižovaním nákladov v pobočkovej sieti.

Klasické bankovníctvo na Slovensku podobne ako vo svete zastaráva a nové služby nachádzajú stále väčšiu obľubu. Podiel elektronicky zadaných transakcií na celkových transakciách je vo VUB 40 % a zavedením aktívnych transakcií cez internet banking sa má ešte zvýšiť: Klienti najväčšej banky Slovenskej sporiteľne, ktorí využívajú niektorý alternatívny kanál, tvoria 10 % jej klientely.
Princíp internet bankingu je analogický ako pri homebankingu, ale klient nepotrebuje špeciálny software. Na prekonanie rizika verejnej siete sa používajú rôzne druhy kryptovania a šifrovania dát. Jedným z možných riešení je elektronický klúč, ktorý v spojení so softwarom ponúka nasledovné bezpečnostné funkcie :
• autentizácia klienta
• autentizácia servera
• šifrovanie komunikácie
• generovanie certifikačných dát
Spektrum služieb ponúkaných prostredníctvom internet bankingu má narastajúcu podobu. Vo vyspelých krajinách ponúkajú banky prostredníctvom internet bankingu aj pôžičky a hypotekárne úvery, obchodovanie na burze, poistenie a mnohé ďalšie služby.

Implementácia internet bankingu

1. Použitie špecializovaného klientského softwaru
Internet slúži len ako komunikačné prostredie, klientská aplikácia musí sama otvoriť komunikačné rozhranie a zaistiť spojenie so softwarom. Na oboch stranách musí byť dohodnutý komunikačný protokol.

2. Použitie štandartného prehliadača WWW stránok
Internet banking funguje prostredníctvom Java appletu. Bezpečnosť je nutné zaistiť štandartnými prostriedkami internetu, napr. Šifrovaním cez SSL.

Medzi slovenskými užívateľmi internetu aj naďalej pretrváva určitá neochota zveriť svoje bankové operácie novému médiu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK. V horizonte šiestich mesiacov plánujú získať prístup k banke cez internet približne 4 % respondentov. Viac ako polovica respondentov nechce používať internet banking. Hlavným dôvodom tohto stavu je podľa GfK absencia internetu v domácnostiach a skutočnosť, že až jednej tretine respondentov vyhovuje doterajšia forma poskytovania bankových služieb. Zo skupiny respondentov, ktorí uvažujú nad využitím služieb internet bankingu, prevláda záujem o kontrolu stavu na účte pred platobnými príkazmi z bežného účtu. Najmenší záujem je o založenie stavebného sporenia a poskytnutie pôžičky.

V prieskume Slovak Internet Monitor nikto z respondentov neuviedol, že elektronický obchod využíva veľmi často. Na druhej strane až 74,2 % z celkovej skupiny respondentov, ktorí používajú internet, sa nikdy nepokúsilo o nákup pomocou elektronického obchodu. V prieskume sa respondenti vyjadrovali aj k otázke reálnosti internetového nákupu kníh a CD nosičov, ktoré patria vo svete k najčastejšie kupovaným tovarom v rámci elektronického obchodu. Výsledky prieskumu potvrdili, že slovenský spotrebiteľ zatiaľ dáva prednosť klasickému obchodu pred elektronickým. V horizonte šiestich mesiacov vidia reálne kúpu cez internet približne 3 % respondentov a približne 4 % ju vidia ako málo pravdepodobnú. Zhruba 46 % respondentov sa zatiaľ nerozhodlo, ktorého poskytovateľa internetového pripojenia by chceli využívať. Pri kritériách výberu poskytovateľa internetového pripojenia k internetu väčšina respondentov preferovala finančné hľadisko, čo môže mať podľa GfK aj dosah na nerozhodnosť pri výbere providera. Len 8,2 % užívateľov by sa podľa prieskumu vopred sústredilo na určitú značku.

Zavádzanie a používanie produktov elektronického bankovníctva v komerčných bankách nie je len módnym hitom, ale potrebou a nevyhnutnosťou súčasnosti. Rýchly, operatívny a nepretržitý kontakt v obchodnej činnosti je základom úspechu. Preto, aby sa čo najskôr zaviedol elektronický systém obchodu do života, je potrebné zvládnuť tento systém v prvom rade v bankách a nadväzne v obchodných činnostiach. Technologický pokrok však naráža aj na psychologický odpor. Strach z nových vecí, neznalosť produktov a obavy z bezpečnosti týchto služieb sú vážnou bariérou. Svoju úlohu zohráva aj počítačová gramotnosť obyvateľstva. Staršia a stredná generácia i v prípade, že má dostupné zariadenia, uprednostňujú konvenčné spôsoby bankovníctva. Obavy o bezpečnosť svojich peňazí na účte vyplývajú podľa bankárov z neznalosti bezpečnostných mechanizmov.

Elektronické bankovníctvo je nástrojom efektívneho riadenia podniku, respektíve spravovania osobných financií. Umožňuje klientovi disponovať s peňažnými prostriedkami na účte prostredníctvom tzv. elektronických distribučných ciest.

Základné aspekty elektronického bankovníctva

Dva základné aspekty elektronického bankovníctva sú:
- charakter dodávateľských ciest, ktorých prostredníctvom sú aktivity
- prevádzané prostriedky, ktorými klienti získavajú k týmto cestám prístup

Bežné dodávateľské cesty zahŕňajú „uzavreté“ a „otvorené“ siete. „Uzavreté siete“ obmedzujú prístup len na zúčastnené subjekty (finančné inštitúcie, klientov, obchodníkov a sprostredkovateľov služieb) viazaných dohodou o podmienkach členstva. „Otvorené siete“ žiadne takéto obmedzenia nemajú. Najčastejšie používané zariadenia, prostredníctvom ktorých sa elektronické bankové produkty a služby môžu klientom poskytovať, sú predajné terminály, peňažné automaty, telefóny a osobné počítače.
Z hľadiska používaných prostriedkov môžeme medzi elektronické bankovníctvo zahrnúť telefonické bankovníctvo vrátane mobilných telefónov, baxov, internet banking, homebanking, platobné karty, klientské centrá, samoobslužné zóny a pod.
Elektronické peniaze

Elektronické peniaze znamenajú „uloženú hodnotu“ či predplatený platobný medhanizmus pre výkon platieb prevádzaných prostredníctvom predajných terminálov, priamych transferov medzi dvoma zariadeniami alebo otvorených počítačových sietí ako je internet. Produkty „uloženej hodnoty“ zahŕňajú medzanizmus „hardware“ alebo „card-based“ (tiež nazývané elektronické peňaženky) a „software“ alebo „network-based“ (tiež nazývané digitálna hotovosť). Karty uloženej hodnoty môžu byť jednoúčelové alebo viacúčelové.
Jednoúčelové karty (napr. telefónne) slúžia k nákupu jedného typu tovaru alebo služby, viacúčelové karty je možné použiť pre rôzne nákupy od rôznych dodávateľov. Banky sa môžu zúčastňovať elektronických schém ako emitenti, ale môžu zastávať aj iné funkcie ako distribúcia elektronických peňazí vydávaných inými inštitúciami, výplate výnosov z transakcií s elektronickými peniazmi, prevádzka, clearing a platby transakcií s elektronickými paniazmi a vedenie údajov o transakciách.

Trendy v oblasti poskytovania služieb elektronického bankovníctva

Jedným z hlavných trendov, ktoré môžeme pozorovať, je rastúci nárok klientov na kvalitu služieb, a to nielen v bankovom sektore, ale aj v obchodnom svete ako celku. Hlavnými faktormi, ktoré stimulujú vývoj elektronických bankových služieb, sú:
- konkurencia,
- globalizácia,
- informačná technológia,
- sociálna evolúcia,
- zvyšovanie vzdelanosti populácie,

Elektronické bankovníctvo má potenciál pre skvalitnenie bankových služieb, pokiaľ klientom ponúkame správne služby na správnom mieste, pretože služby musia byť cielené. Ďalším efektom elektronických služieb je aj značné zníženie nákladov na transakcie, ktoré sú cez ne sprostredkované.
Internet Banking

Rozvoj celosvetovej počítačovej siete prináša do vzťahu medzi klientom a bankou novú kvalitu a komfort. Internet banking je vlastne istá obdoba homebankingu, avšak na kvalitatívne vyššej úrovni, pretože pri použití odpadá potreba špeciálneho softvéru, ktorý zabezpečoval komunikáciu s bankou, a stačí obyčajný internetový prehliadač (internet explorer alebo Netscape Navigator). Avšak prvej návšteve banky sa klient ani tu nevyhne, pretože aj o túto službu musí požiadať banku, ktorá mu poskytne identifikačný kód.
Po otvorení webovej stránky v danej banke stačí, ak si klient vyberie voľbu internet banking a po správnej identifikácii má možnosť uskutočňovať pasívne, resp. aj aktívne operácie so svojim účtom v závislosti od jednotlivých podmienok každej banky.

Princíp internet bankingu.

Na prekonanie rizika verejnej siete sa používajú rôzne druhy kryptovania a šifrovania dát. Jedným z možných riešení je elektronický kľúč, ktorý v spojení so softvérom ponúka nasledovné bezpečnostné funkcie:
- autentizácia klienta
- autentizácia servera
- šifrovanie komunikácie
- generovanie certifikačných dát.

Pred každým prístupom na zmluvné služby Internet bankingu sa klient musí identifikovať a autentifikovať pomocou identifikačného čísla, PIN a hesla. Identifikačné číslo je uvedené v Zmluve o Elektronických a distribučných cestách. PIN a heslo si musí klient prevziať osobne v banke, s ktorou uzatvoril Zmluvu o Elektronických distribučných cestách. Spektrum služieb ponúkaných prostredníctvom internet bankingu má narastajúcu podobu. Vo vyspelých krajinách ponúkajú banky prostredníctvom internet bankingu aj pôžičky a hypotekárne úvery, obchodovanie na burze, poistenie a mnohé ďalšie služby.

Mobil Banking

Mobilbanking (GSM banking) je komunikácia formou krátkych textových správ v sieti GSM prostredníctvom SIM karty s bankovým menu zobrazeným na displeji mobilného telefónu. Mobil banking umožní Vám a disponentom, ktorým to umožníte disponovanie s Vašímy účtami. Prostredníctvom mobil bankingu môžete zadávať platobné príkazy, získavať informácie o zostatku na účte (ich pravidelné automatické zasielanie sa dá objednať) a využívať ďaľšie služby, ktorých rozsah určuje Vaša banka. Musíte však splniť nasledovné predpoklady:1) Mobilný telefón podporujúci SIM Toolkit v sietimobilného operátora 2) SIM kartu s bankovým menuVydá Vám ju autorizovaný predajca operátora mobilnej siete, prípadne aj Vaša banka (o tejto možnosti sa je však potrebné informovať na pobočke). 3) O zriadenie služby požiadajte v pobočke Vašej banky, kde máte vedený účet.
EPay

Je to služba, ktorá umožňuje kupujúcemu platiť za objednaný tovar alebo služby poskytované internetovým obchodníkom prostredníctvom služby internetbankingu Vašej banky. Výhodou produktu ePay je jeho rýchlosť a jednoduchosť. Po vykonaní objednávky sa peniaze z účtu poukazujú na účet obchodníka (uzatvorená zmluva s Vašou bankou), odpadá tak nutnosť zasielania tovaru na dobierku.

Mailbanking

Táto služba využíva verejnú komunikačnú sieť Internet. Jej cieľom je poskytnúť klientovi promptné informácie o operáciách zrealizovaných na jeho účte v elektronickej forme. Služba je využívaná na zasielanie výpisov z Vášho účtu. Využívanie menovaných produktov Vám šetrí čas aj peniaze, kedže transakcie vedené ich prostredníctvom bývajú väčšinou cenovo zvýhodnené oproti klasickému spracovaniu. Jednotlivé produkty sú svojim charakterom určené rôznym druhom klientov a ich možnosti sa líšia. Pred výberom konkrétneho produktu je dôležité uvedomiť si svoje potreby, tak aby ste si mohli zvoliť správny produkt z produktov elektronického bankovníctva.

Elektronické obchodovanie

Technológie pre elektronické obchodovanie zahŕňajú systémy platieb cez internet:
• platobné karty
Systémy umožňujúce bezpečne prenášať informácie o platobných kartách cez internet. Jedná sa tu predovšetkým o nový štandard SET vyvinutý v spolupráci Visa a Mastercard, ktorý sa začína rozširovať. SET definuje protokol pre komunikáciu medzi zákazníkom (kupujúcim), obchodníkom (predávajúcim) a bankou, ktorého hlavné výhody sú utajenie informácií o karte, a to aj pred obchodníkom, a jednoznačná identifikácia zákazníka pomocou certifikátu verejného kľúča, ktorá zabraňuje zneužitiu platobnej karty.

• digitálne peniaze
Digitálne peniaze predstavujú ekvivalent bežných peňazí, nie sú teda priamo hodnotou a je ich možné premieňať za tovar. Digitálne peniaze môžu byť tiež anonymné, keď následne nie je možné zistiť osobu, ktorá ich použila pre platbu. Hlavným problémom digitálnych peňazí je tzv. dvojitá útrata, čiže spôsob, ako zabrániť ich skopírovaniu a opätovnému použitiu. Dostupné systémy to riešia dvojakým spôsobom: buď používajú špeciálne zariadenia - Smart Cards (systémy Mondex, VisaCash) alebo je možné okamžite (on-line) skontrolovať ich platnosť (systémy DigiCash, CyberCash).

• mikroplatby
Mikroplatby sú špeciálnym typom digitálnych peňazí, ktoré sú určené pre veľmi malé čiastky - množstvo halierov alebo dokonca zlomky halierov. Tieto systémy musia byť špeciálne navrhnuté, aby náklady spojené s prevedením platby boli veľmi nízke a umožňovali tak aj nízku hodnotu platby. Mikroplatby sú určené predovšetkým pre poskytovateľov informácií na internete, ktorým umožní efektívnejšie speňažiť svoje služby. Príkladom takéhoto systému je napr. Milicent.

Záver

Banky hrajú v elektronickom obchodovaní úlohu sprostredkovateľa, ktorý buduje infraštruktúru umožňujúcu elektronické platby. Zavádzanie a používanie produktov elektronického bankovníctva v komerčných bankách nie je len módnym hitom, ale potrebou a nevyhnutnosťou súčasnosti. Rýchly, operatívny a nepretržitý kontakt v obchodnej činnosti je základom úspechu. Preto, aby sa čo najskôr zaviedol elektronický systém obchodu do života, je potrebné zvládnuť tento systém v prvom rade v bankách a nadväzne v obchodných činnostiach.

Zdroje:
KVANTITATÍVNE METÓDY A INFORMATIKA, prof.. Jaroslav Husár, CSc. - www.suvaha.sk
AKO ZÍSKAŤ ECDL Windows, dipl. Ing. Vojtech Vatolík, PhD. - www.suvaha.sk
BANKOVNÍCTVO, Ing. Peter Markovič, PhD - www.suvaha.sk

Linky:
ITnews - www.itnews.sk
Infolib - www.infolib.sk
Nadsme - www.nadsme.sk
Disk - www.disk.sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk