Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alkoholizmus

Alkoholizmus je to návyk na liehové nápoje, medzi ktoré rátame pivo, víno a destiláty. Alkohol oddávna používali ľudia ba dokonca aj zvieratá na dosiahnutie stavu opitosti. Dnes je najrozšírenejšou drogou, ktorá sa užíva v rozličnej forme. Pôsobí skôr na nervovú sústavu než na iné orgány a vyvoláva pestrú stupnicu duševných príznakov otravy.

Už po malých dávkach možno pozorovať jeho povzbudzujúci účinok, zväčšuje sebavedomie, povznáša náladu, zbystruje duševnú činnosť. No pri presnejšom pozorovaní badať skôr oslabenie sebakrytyckosti, súdnosti a pozornosti, zádrapčivosť, podráždenosť, neskôr pri ďalšom pití oslabenie psychickej činnosti, poruchy reči a chôdze, bledosť, spavosť, ba aj stratu vedomia. Takúto akútnu otravu voláme jednoduchá opilosť. Nepokladá sa za chorobný stav a človek je pritom za svoje činy zodpovedný.

Zdržiavanie sa pitia liehových nápojov voláme abstinencia. Najčastejšie sa alkohol spotrebúva bez opíjania, obyčajne pri jedle alebo spoločnosti. Sústavné používanie alkoholu s častým pravidelným alebo nepravidelným opíjaním voláme pijanstvo, už je úvodné štádium alkoholizmu, pri ktorom postihnutý stráca kontrolu nad svojim návykom a oddáva sa nadmiernemu pitiu, bez ohľadu na škodlivosť.

Chronický alkoholik postupne stráca kvality svojej osobnosti. Zanedbáva prácu, začína byť nedbanlivý a bezohľadný. Klame, necháva sa ovládnuť drogou, bez ktorej sa nezaobíde ani vtedy, keď telesne ochorie. Postupne slabne jeho výkonnosť a upadajú rozumové schopnosti, telesne chradne.

V spoločnosti môže byť spočiatku obľúbený pre svoju družnosť a veselosť. Vzápätí však častejšie vynecháva prácu, kamaráti musia zaskočiť, a obľúbenosť sa stráca. Najprv sa rozhorčuje nad krivdou, ak ho nadriadený napomenú a priatelia mu dobro srdečne dohovárajú. Rozhorčenie zapíja ,ale už sám. Následky sa zjavia znovu a po nich strata zamestnania. Alkohol sa čoraz väčšmi izoluje, a viac pije, zabudol. Prichádzajú telesné poruchy, slabne vôľa spamätať sa. Kruh sa uzatvára a postihnutý sa už sám, bez liečby nevie vzdať svojho ťaživého návyku.

Ak má záujem o liečbu v protialkoholických poradniach a oddeleniach, sú dobré vyhliadky na zlepšenie jeho stavu. Liečenie sa už nezužuje iba na podávanie prípravkov, ale pôsobí aj psychoterapia, liečebný poriadok, vytvára sa vhodné rodinne a sociálne prostredie. Dôležitá je úplná abstinencia. V našej spoločnosti sa uplatňuje boj proti alkoholizmu prostredníctvom širokej prevencie a zohľadňujú sa všetky jeho stránky, teda nie iba zdravotná, ale aj psychologická, spoločenská, pedagogická, právna a ekonomická.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk