referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Levoslav
Nedeľa, 2. októbra 2022
Ekonomika
Dátum pridania: 20.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucy.S.L
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 357
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 9.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 15m 40s
Pomalé čítanie: 23m 30s
 
Ďalej sú to aktivity, ktoré sa zameriavajú na tvorbu ceny (price). Cena závisí od zvolenej cenovej stratégie podniku, napríklad rozhodnutie pre vysoké ceny, poskytovanie rabatov, cenové akcie a pod. Podnik by mal dôsledne premyslieť aj distribučné cesty (place), lebo vo veľkej miere ovplyvňujú úroveň predaja, úroveň nákladov, ako aj spokojnosť zákazníkov. Aktivity a opatrenia zamerané na komunikáciu, čiže komunikačný mix (promotion) môžu byt’ pre firmu veľkým prínosom za predpokladu, že jednotlivé prvky komunikačného mixu sa budú nasadzovať primerane a citlivo. Nástroje masovej komunikácie (reklama, podpora predaja, public relations) treba vyvažovať so starostlivosťou o ich protiklad — osobný predaj.

Z médií sa často dozvedáme o rôznych tragických nehodách, ktorých dôvodom je zlyhanie ľudského faktora. Aj úpadok firiem spôsobia len ľudia, ktorí v nich pracujú. Preto dôležitou činnosťou podniku je personálna činnosť ktorej úlohou je správny výber zamestnancov, starostlivosť o zamestnancov, ich hodnotenie, odmeňovanie a pod. Túto činnosť zabezpečuje v podniku personálny útvar. Podnik si zamestnancov obvykle vyberá na základe výberového konania. S úspešnými záujemcami následne uzavrie pracovný pomer, čiže pracovnoprávny vzťah, ktorý sa vždy zakladá písomne pracovnou zmluvou. Obsah a spôsob uzatvorenia pracovnej zmluvy, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, spôsoby ukončenia pracovného pomeru a pod. presne definuje Zákonník práce.

Podľa ústavnej Listiny základných práv a slobôd má zamestnanec právo na spravodlivú odmenu za prácu. Touto odmenou je mzda alebo plat. V trhovej ekonomike je výška mzdy odrazom vzťahu medzi ponukou a dopytom konkrétneho druhu zamestnania. Mzda má niekoľko foriem (časovú, úkolovú, podielovú, kombinovanú) a zložiek (základnú mzdu, príplatky, prémie, odmeny). Okrem spravodlivej odmeny má zamestnanec právo aj na starostlivosť, ktorú mu zákonom garantuje štát a dobrovoľné jeho zamestnávateľ. Zákonnou starostlivosťou je zdravotná a sociálna starostlivosť. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom starostlivosť na základe svojho sociálneho programu a kolektívnej zmluvy. Podniky však neposkytujú zamestnancom len práva, ale vyžadujú od nich aj zodpovednosť, a to zodpovednosť za škody, manká a straty prostriedkov, ktoré sa im zverili do opatery Ľudia, ktorí sú v práci spokojní a pracujú so záujmom, sú najväčším bohatstvom každého podniku. S týmto vedomím by podniky mali zabezpečovať výkon personálnej činnosti.

Potreba riadiť (viesť, usmerňovať) vyplynula z derby práce a zoskupovania ľudí podľa ich špecializácie. Keďže podniky sú zložité celky, ich činnosť treba nielen organizovať, ale aj riadiť. Riadenie sa teda stalo profesiou, od kvality riadiacich pracovníkov závisí prosperita podnikov, a tým aj cele] spoločnosti. Riadenie — manažment — ako pojem treba chápať v dvoch významoch. V prvom význame chápeme riadenie ako proces a v druhom význame ako profesiu, skupinu ľudí ktorá sa riadením zaoberá. Ak hovoríme o riadení ako o procese, analyzujeme činnosť riadiacich pracovníkov, Číže funkcie riadenia. Funkciami riadenia sú plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Od výkonu týchto činností závisí plynulý chod podniku. Pri skúmaní manažmentu ako útvaru zloženého z riadiacich pracovníkov treba rozlišovať ich postavenie vo firme.

Podľa úrovne nadania rozlišujeme 3 skupiny manažérov — najnižší manažment (majstri), stredný manažment (vedúci jednotlivých útvarov podniku) a vrcholový manažment, tzv. top-manažment (najvyššie postavení riadiaci pracovníci). Každý manažér by mal mať predpoklady na výkon manažérskej práce, a to vrodené predpoklady (inteligencie, empatia a pod.), ako aj predpoklady získané výcvikom a vzdelávaním. Na každom území mosta či obce pôsobia rôzne podniky a inštitúcie, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov. Každý podnik je teda v neustálom vzťahu so svojimi dodávateľmi, odberateľmi, spotrebiteľmi, mestským (obecným) úradom, úradom práce, bankami a pod. Uvedené subjekty označujeme ako okolie podniku.

Najčastejšie vzťahy podniku sú jeho vzťahy k dodávateľom a odberateľom. Od dodávateľov podnik kupuje vstupy pre svoju podnikovú činnosť (suroviny, materiál) a odberateľom zasa predáva svoje výstupy (výrobky, služby). Tieto vzťahy sú založené na kúpno-predajných zmluvách. Podnik (odberateľ) musí podniku (dodávateľovi) za dodávky zaplatiť pričom platobný styk zabezpečujú banky. V ďalších peňažných ústavoch si podniky môžu zhodnocovať svoje peniaze, vziať úver a v poisťovni požiadať o poistnú ochranu atď. Podnik takto vstupuje do vzájomných vzťahov s finančnými inštitúciami. Vzťahy podniku k štátu a obci sa vyznačujú prepojením na ich rozpočty. Do štátneho rozpočtu, ako aj do rozpočtu obce odvádzajú podniky dane, ale zároveň sa z týchto rozpočtov v určitom rozsahu podporujú a financujú. Tento vzťah sa obvykle realizuje prostredníctvom správcu daní (daňového úradu). Prvky okolia podniku, uvedené v tejto kapitole, zďaleka nie sú všetky, pretože okolím podniku nie sú len inštitúcie, ale aj okolie v širšom zmysle slova — ekologické, ekonomické, spoločenské okolie a pod. Preto ak chceme prežiť aj ďalšie tisícročie, podniky musia úzko spolupracovať a zakladať vzťahy aj s inštitúciami, ktorých úlohou je chrániť životné prostredie.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9779 4722 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.