Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnik

Podnik – charakteristika, ekonomická samostatnosť a právna subjektivita podniku, povinnosti podniku, rozdelenie podnikov podľa rôznych hľadísk

Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá vyrába výrobky, alebo poskytuje služby určené určené na predaj.

Podnik je charakteristický:

a) ekonomickou samostatnosťou – štát nezasahuje do hospodárstva podniku, podnik si sám rozhoduje o tom, čo bude vyrábať, ako a pre koho. Štát vymedzí podniku len podmienky pre podnikanie, napr. podmienky pre založenie podniku, výšku daní, odvodov do poisťovní. Podnik si hradí všetky náklady spojené s hospodárskou činnosťou z vlastných prijímov.

b) právnou subjektivitou – podnik ju má vtedy ak je spôsobilý vystupovať pod vlastným menom v právnych vzťahoch a pod vlastným menom môže uzatvoriť hospodárske zmluvy s inými subjektami (inými podnikmi, bankami, ..). Podnik ju nadobúda zápisom do Obchodného registra (PO), alebo vystavením živnostenského oprávnenia (FO).

Práva a povinnosti podniku

Práva podniku zaručuje u nás Obchodný zákon a Živnostenský zákon. Podľa spomínaných zákonov má podnik nasledovné práva:

-používať obchodný názov zapísaný v Obchodnom registri
-nadobúdať majetok v neobmedzenom množstve
-zamestnávať neobmedzený počet zamestnancov

Povinnosti podniku podobne ako práva podniku sú dané v Obchodnom a Živnostenskom zák. Podnik má nasledovné povinnosti:

-viesť účtovníctvo - FO jednoduché, PO podvojné
-platiť príspevky do fondov poistenia (zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, fond zamestnanosti)
-odvádzať štátu daň a to FO – daň z prijímov FO a PO – daň z prijímov PO
-chrániť životné a prírodné prostredie

Cieľ podniku – dosiahnutie zisku

Rozdelenie podnikov

Podniky môžeme členiť z viacerých hľadísk:

1. Podľa premetu činnosti

a) podniky zaoberajúce sa ťažbou surovín (ťažobné podniky – napr. bane)
b) výrobné podniky
c) podniky služieb

2. Podľa veľkosti

a) malé podniky – do 25 zamestnancov
b) stredné podniky – do 500 zamestnancov
c) veľké podniky – nad 500 zamestnancov

3. Podľa odberateľov

a) podniky vyrábajúce kapitálové statky (stroje, zariadenia, materiál) – odberateľ je iný podnik
b) podniky vyrábajúce spotrebné statky (jedlo, ošatenie) – odberateľ je spotrebiteľ

4. Podľa príslušnosti k odvetviu

a) priemyselné podniky
b) poľnohospodárske podniky
c) obchodné podniky
d) banky
e) poisťovne
f) dopravné podniky
g) podniky cestovného ruchu

5. Podľa formy vlastníctva

a) štátne podniky
b) súkromné podniky
c) družstevné
d) zmiešané podniky (konbinované)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk