Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

Podnikateľský plán


Obchodné meno: XXXX

Vlastník: XXXX

Dátum vzniku: XX. XX. XXXX

Adresa firmy: XXXXXXXXX

Rozloha: X m2

Tel. číslo: X
Fax: X
E-mail:X
Internet:http://

Počiatočný kapitál: X,- Sk

Predmet činnosti: X


Zhrnutie

Hlavnou činnosťou firmy je poskytovať kvalitné a flexibilné služby v oblasti vývoja a tvorby internetových aplikácií a prezentácií. Síce sme na trhu nový, ale našou výhodou oproti konkurencii je inovatívny tím mladých ľudí s vysokou odbornosťou a kreativitou vo svojom obore. Samozrejmosťou je aj dodatočný servis a možnosť konzultovať problémy zákaznikov či už cez elektronickú poštu, fax alebo telefón.


Podnikateľský cieľ:

Mojím hlavným cieľom bude poskytovať čo najkvalitnejšie služby, servis, získavať nových zákazníkov, vytvoriť si a udržať stálu klientelu.

Medzi ďalšie kľučové ciele patrí :
•dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku pre zabezpečenie existencie a ďalšieho rozvoja firmy
•dosiahnúť a udržať si čo najväčší trhový podiel
•prinášať nové nápady, riešenia, vylepšenia
•minimalizovať náklady a maximilizovať zisk


Právna forma:

Ide o podnik jednotlivca. Ja, ako vlastník a jediný majiteľ firmy budem vykonávať aj úlohu manažéra. V budúcnosti predpokladám transformáciu z podniku jednotlivca na kapitálovú spoločnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou na spoločnosť s ručeným obmedzeným.


Marketingový plán

Marketing predstavuje oveľa viac ako len predaj výrobkov. Budem sa ním zameriavať na zisťovanie skutočných potrieb zákazníkov a ich uspokojovanie ako i na poznanie trhu. Mojou hlavnou prioritou je, aby firma v prvom rade uspokojovala dopyt a prinášala zisk.
Popis trhu:

Kedže v Novákoch nemám konkurenciu, mojou prioritou je získať tu a v okolí väčšinový podiel na trhu, a kedže ide o služby, ktoré nie sú určené pre domácnosti a nie je nevyhnutný bezprostredný kontakt so zákazníkom, mojími cieľovými skupinami sú malé a stredné firmy z celého Slovenska.


Konkurencia:

Konkurencia v tomto odvetví je pomerne veľká, preto sa presadia len tí, ktorí ponúknu kvalitné služby za prijateľné ceny. A to je cesta, ktorou si chcem vybudovať dobré meno a stálych záznikov. Mojimi najväčšími konkurentmi sú:

Názov spoločnosti           odhadovaný % podiel na trhu

• iu42, s. r. o.                                    35
•ONEE MEDIA, s.r.o.                           25
•IRIS Software, s. r. o.                       15
•InterWay                                         10
•webRing                                            8
•ostatné spolu                                     7


Zákazníci:

Ako bolo už vyššie uvedené, mojou cieľovou skupinou sú malé a stredné firmy, ktoré sa potrebujú prezentovať na internete alebo potrebujú zaviesť do svojej firmy efektívny a užívateľsky nenáročný počítačový systém na správu svojich internetových stránok. Dopyt po týchto službách je pomerne vysoký, pretože firmy si uvedomujú, že prezentovať sa v súčastnosti na internete je nevyhnutnosťou kvôli rastúcemu počtu ľudí s možnosťou prístupu na internet. Je to pre ne jedna z najdostupnejších a najefektívnejších foriem reklamy.


Stratégia:

Zákaznikov budem získavať prostredníctvom:
•cielenej internetovej reklamy
•aktívnej cenovej politiky
•provízneho systému


Finančný plán

Investičné výdavky:

Nákup softvéru: 125 000 Sk
Nákup počítačovej techniky: 200 000 Sk
Inventár: 100 000 Sk

Výška investičných výdavkov: 425 000 Sk


Mesačné prevádzkové náklady:

Vodné a stočné: 1000 Sk
Elektrická energia: 4000 Sk
Mzdové náklady: 82 500 Sk
Kancelárske potreby: 2500 Sk
Nájomné: 12 000 Sk
Telekomunikačné poplatky: 5000 Sk

Výška mesačných prevádzkových nákladov: 107 000 Sk


Mesačné ostatné náklady:

Cestovné náklady: 5000 Sk
Splátka úveru: 10 000 Sk
Náklady na reprezentáciu: 3000 Sk

Výška ostatných nákladov: 18 000 Sk
Tieto investičné výdavky a náklady budú hradené:

a)z vlastných zdrojov = 350 000 Sk (vlastné úspory)
b)z cudzích zdrojov = 300 000 Sk (úver od banky)


Náklady/ Plánovaný výkaz ziskov a strát/ Výnosy

Vodné a stočné/ 12 000,- / Z predaja služieb   870 000,-
El. energia/ 48 000,- / Z predaja výrobkov 1 110 000,-
Mzdové náklady / 990 000,-
Kanc. potreby / 30 000,-
Tel. poplatky / 60 000,-
Cest. náklady / 60 000,-
Splátka úveru / 120 000,-
Nájomné / 144 000,-
Rep. náklady / 36 000,-
Odpisy / 61 625,-
Účtovný zisk / 418 375,-

 N1 980 000,- V1 980 000,-AktívaSúvaha k 23. 03. 2006Pasíva
Stále aktíva:Vlastné zdroje krytia:
Softvér125 000,-Vlastné imanie350 000,-
Inventár100 000,-Cudzie zdroje krytia:
Počítačová technika200 000,-Bankový úver300 000,-
Obežné aktíva:
Pokladnica15 500,-
Bankový účet210 000,-
Ceniny4500,-
 A650 000,- P650 000,-


Kalkulácia nákladov ponúkaných služieb a výrobkov

Vývoj redakčného systému:

Priame mzdy 226 500,-
+ Výrobná réžia 94 500,-
= Vlastné náklady výroby 321 000,-
+ Správna réžia 54 000,-
= Vlastné náklady výkonu 375 000,-
+ Odbytová réžia 25 000,-
= Úplné náklady výkonu 400 000,-


Z toho sa odvíjajú tri balíky redakčného systému:

Názov balíka / Cena / Odhadovaná predajnosť/ks
Balík Mini – základné funkcie / 7000,- / 30
Balík Štandart – štandardné funkcie / 12 000,- / 45
Balík Profi – pokročilé funkcie pre náročných / 18 000,- / 20

Spolu / 1 110 000,- / 95


Aby sa mi vrátili náklady na vývoj redakčného systému, potrebujem predať:
10 licencií balíka Mini, 20 licencií balíka Štandart a 5 balíkov Profi.

S tým suvisí inštalácia redakčného systému. Odhadovaný počet nainštalových redakčných systémov je 95 a cena za nainštalovanie a dodatočný servis je 5000,-. Tržby z inštalovania redakčného systému potom predstavujú 475 000,- Sk.
Tvorba internetových stránok:

Náklady sa nedajú presne odhadnúť, pretože sú pri každom projekte odlišné. Závisia od zložitosti, prácnosti a rozsahu prác. Na výber sú 3 varianty:

Názov služby / Cena / Odhadovaný počet zrealizovaných projetkov
web BASIC / od 5000,- / 15
web  / od 10 000,- / 20
web  / od 20 000,-/ 6
Spolu / 395 000 / 41


Výrobný plán

Vybavenie kancélárie:

Vývoj aplikácií a tvorba internetových stránok bude prebiehať na zákupenej počítačovej technike. Každý zamestanenec bude mať vlastný počítač s potrebným programovým vybavením a pripojením na internet. Okrem toho v kancelárií bude k dispozicií pre každého z nich:

•laserová tlačiareň
•skener
•fax
•digitálny fotoaparát
•telefón


Zamestnanci:

Počet: 6
•2 programátori
•1 programátor (polovičný úväzok)
•1 grafik
•1 grafik (polovičný úväzok)
•1 administratívny pracovník (polovičný úväzok)


Programové vybavenie:

•operačný systém (Windows XP)
•kancelársky balík (Office XP)
•grafické editori (Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash)
•html editor (Macromedia Dreamweaver)
•ostatné (nie je potrebné zakupovať licenciu – freeware)


Organizačná štruktúra

Silné a slabé stránky firmy

Silné stránky:
•malý počet zamestnancov
•vysoká kvalita a efektiva práce
•flexibilita
•rýchle prispôsobenie sa dopytu


Slabé stránky:
•značná zadĺženosť
•málo skúseností
•služby zákazníkom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk