Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Plánovanie

Plánovanie základom je plán a v podniku existuje sústava plánov, ktoré nesmie odporovať. Plány môžeme rozdeľovať s viacerých hľadísk ale najdôležitejšie je časové hľadisko to sa delí:
a)krátkodobé- sú na obdobie do 1 roka, sú presné, konkrétne, spresním dátumom vykonania, je konkretizovaná zodpovednosť osôb, ktoré sú zodpovedne za tieto plány-
b)strednodobé- sú na obdobie od 1-3 rokov, podobne sa tu rozpracovávajú na dlhodobé plány.
c)dlhodobé- je to obdobie 5-10 rokov, používa sa na strategické rozhodovanie je náročné, zaoberá sa ním top manažment.

Organizovanie

Je potrebné na to, aby boli zabezpečené všetky činnosti, vykonávaní, aby každý vedel čo má robiť a aby všetky činnosti na seba nadväzovali.
V rámci organizovania sa tvorí:
a)organizačný poriadok, organizačné predpisy (právomoci)
b)organizačná štruktúra podniku OŠP.

Typy organizačných OŠP-
- široké (majú malý počet stupňov riadenie s množstvom podriadených útvarov)
Jeden manažér kontroluje prácu viacerých podriadených.
- vysoké (má veľa stupňov riadenia, ale na každej úrovni pôsobí malý
počet manažérov)

Koordinovanie

Ide o zosúladenie potrieb a možnosti podniku. Potreby sa odzrkadľujú v plánoch, ktoré sa porovnávajú zo skutočnosťou ako sú plnené. Na základe týchto informácií respektíve odchýlok plánovaného vzťahu musím prijať nápravné opatrenia.
Koordinovanie- má nepretržitý priebeh a dôsledne koordinovanie je pre podnik veľmi dôležité.
Vedenie: manažér sa ľudom správa podľa toho čo si o nich myslí.

Štýly riadenia:
- autokratický- o ľuďoch si myslí negatívne veci (lenivý, nezodpovedný) a podľa toho sa k ním správa. Vynucuje si autoritu pozoruje ich, sleduje chyby a trestá, využíva iba hmotnú motiváciu.
- liberálni- o ľuďoch si myslí, že sa im chce pracovať (pokiaľ vykonávajú zmyslo plnú prácu), že sú zodpovedný, tvorivý, šikovný všetko spravia bez problémov. Berie ich ako rovnocenných partnerov. Dáva im zmysloplynnú prácu, ktorá je samostatná a skontroluje si výsledok využíva hmotnú i nehmotnú motiváciu (pochvala, uznanie)
- demokratický štýl- je taký, kde manažér ponechá pracovníkom veľa voľnosti v oblasti pracovnej i rozhodovacej. Pracovníci to často zneužívajú. Kontrolami týchto pracovníkov nie je postačujúca a tak sa na pracovisku vzniká chaoz.
- flexibilita štýlu- je to prispôsobilosť alebo schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, v určitej situácií je vhodné žiť vhodný štýl riadenia. Manažér by mal uplatňovať liberálni štýl ak to dovoľuje situácia. Ak je riziko, že sa ciele neplnia musí manažér uplatňovať autokratický štýl riadenia. Liberálny štýl je pre nezodpovedných ľudí, ktorým s dá veriť. Autokratický štýl- je pre nezodpovedných ľudí na, ktorých sa musí dozorovať. Manažér sa nikdy nesmie pohybovať v krajných hraniciach autokratického a liberálneho štýlu.

Komunikácia

Komunikácia- základom komunikácie je efektívna komunikácia. Nastáva vtedy ak sú odoslané informácie zhodne s prijatými.
Komunikátor- je ten, kto správy vysiela.
Akceptor- je ten, kto správy prijíma, pričom môže správy (informácie) zachytiť správne alebo ich nepochopiť – vlastne ich zachytí nesprávne.
Podávanie informácie (ruchy)- sú vplyvy, ktoré zapríčiňujú, že nie všetko čo je myslené sa aj rovnako povie.
Dezódovanie informácie (ruchy)- každý si dané informácie vykladá po svojom a spôsobuje nesprávne pochopenie ako to bolo myslené.

Schéma komunikácie

-komunikátor alebo vysielač informácií (kódovanie inf.)
-akceptor alebo prijímač informácií (dekódovanie inf.)

Druhy komunikácie:
-verbálna
-neverbálna

Verbálna (slovná)- 25% z nášho prejavu je slovná komunikácia čiže to sú slová, ktorými sa komunikuje, prenáša obsah.

Neverbálna komunikácia- 75% z nášho prejavu, všetko ostatné čiže to, kde vyjadrujeme emócie (pocity)
-paralingristika- je spôsob akým sa hovorí (tempo, rýchlosť, intenzita, zafarbenie hlasu)
Reč tela-
- mimika- pohyby tváre
- gestikulácia- spôsob dotvárania reči
- naptika- dotyky
- proxemika- miera vzdialenosti od druhých
- kinetika- pohyby tela
Aj je verbálna a neverbálna komunikácia v nesúlade, človek viac verí neverbálnej. Neverbálnu komunikáciu vnímame podvedomie. Ľahšie sa klame slovami ako telom.

Pri efektívnej komunikácií musí vysielač robiť:
- zrozumiteľne rozprávať
- musí prispôsobiť reč poslucháčovi
- musí byť v súlade verbálna a neverbálna
- používať krátke a výstižné vety
- nie veľa informácií naraz
- informácie musí zopakovať
Pri efektívnej komunikácií musí prijímač:
- mal by byť sústredený
- neskákať do reči a nedopĺňať
- mal by si vyjasňovať veci, a pýtať sa

Kontrola

Všetky procesy v podniku treba kontrolovať a pozostáva plánovaný a požadovaný vzťah). Kontrola je zber informácií ako podnik do teraz prosperuje a ako ďalej. Kontrola má poznávaciu funkciu a je nevyhnutná.

Druhy kontroly:
- externá (kontrola z vonku)
- interná (kontrola znútra)
Externá- vykonávajú ľudia, ktorí nie sú v podniku zamestnaní. Vykonávajú auditori (účtovní auditori, personálni, kvality, daňové)
Interná- je vykonávaná vlastníkmi zamestnancami podniku.
- predbežná- je preventívna kontrol, ktorá súvisí určitým časovým predstihom
- priebežná- je kontrola počas nejakej činnosti
- výsledná- vykonáva sa po nejakej činnosti
- komplexná- je zameraná na všetky činnosti
- čiastková- je zameraná na určitú činnosť

Tímová práca:
- tím- je skupina ľudí, ktorí nesledujú osobné záujmy ale celej skupiny. Je tam veľmi otvorená komunikácia, funguje tam spätná väzba za účelom zlepšovania, vítaná iniciatíva. zlepšenie jedného sa berie ako zlepšenie celého tímu, vznikajúce konflikty sa riešia konštruktívne.
- skupina- sú ľudia, ktorí spolu nedokážu efektívne spolupracovať. Zlá komunikácia, nieje medzi nimi blízky vzťah. Zo skupiny sa časom stáva tím ale z niektorých skupín sa tím nestane čo závisí od vedúceho tímu. Základom dobrej práce tímu je otvorená komunikácia a riešenie problémov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk