Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Základné ekonomické pojmy

Ekonómia – pochádza z gréckeho slova (oikos-dom, nomos-riadiť). Jadrom ekonómie je štúdium správania sa podnikov ako výrobcov, domácností a jednotlivcov ako spotrebiteľov.

Definícia ekonómie – spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov i spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny.

Ekonómia sa z hľadiska rozsahu delí na:

-mikroekonómiu – skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov. Objasňuje ako firmy rozhodujú o tom, čo majú vyrábať alebo na základe čoho sa domácnosti i jednotlivci rozhodujú, čo a v akom množstve budú nakupovať na trhu.
-makroekonómiu – jej predmetom je ekonomika ako celok, narába s veličinami, ktoré pomáhajú sumarizovať jednotlivé ekonomické subjekty resp. výsledky ich činnosti.

Pozitívna ekonómia – usiluje sa čo najpresnejšie opísať ekonomickú realitu a objasniť fakty ekonomického života. Pokúša sa vedeckými metódami vysvetliť správanie spotrebiteľov a podnikov, zistiť ako sa navzájom ovplyvňujú, a ako funguje celé hospodárstvo. Analyzuje príčiny inflácie, nezamestnanosti, zaoberá sa tým, ako sa prejavujú rôzne zásahy vlády do ekonomiky.

Normatívna ekonómia – zaoberá sa predovšetkým výsledkami ekonomickej činnosti z hľadiska toho, čo je pre človeka dobré a čo zlé, a možno ju porovnať s etikou. Venuje sa sociálnym, etickým a všeobecne ľudským otázkam v spojení s ekonomikou.

Ekonomika – predstavuje oblasť spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú hospodársku činnosť. Hovoríme preto o ekonomike štátu, ekonomike podniku, priemyslu, poľnohospodárstva a pod.

Otvorená ekonomika – znamená voľný pohyb tovarov a služieb a kapitálu cez hranice jednotlivých krajín. Charakteristická je pre vyspelé ekonomiky.

Uzavretá ekonomika – znamená obmedzovanie zahranično-obchodnej činnosti ochranárskymi zásahmi(clá, dovozné prirážky, kvóty a rôzne iné administratívne zásahy).

Tieňová ekonomika – znamená výrobu, predaj a nákup produktov, ktoré nie sú hospodárskymi subjektmi vykazované v štatistickej evidencii.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk