Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cena

- je nositeľom trhovej informácie, hodnoty tovarov a služieb vyjadrené v peniazoch, cena každého tovaru sa skladá z 2 častí: 1) výrobné náklady a 2) zisk
- je výmenná hodnota (v trhovej ekonomike je skoro vždy vyjadrená v peňažných jednotkách) dohodnutá pri kúpe a predaji tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim. Všeobecnejšie povedané je to suma, ktorej sa niekto musí vzdať, aby mohol získať nejaký statok alebo službu.


Ceny môžu byť:
• voľné - vytvárané na základe ponuky a dopytu
• limitné - vytvárané na základe ponuky a dopytu, ale majú stanovenú maximálnu a minimálnu hranicu, hranice stanovuje cenový úrad
• pevné - pevne stanovené cenovým úradom


Ďalšie delenie:
• absolútna cena - ceny vyjadrená množstvom peňažných cien
• relatívna cena - cena vyjadrená množstvom jednotiek nejakého (iného) statku alebo služby (napr. cena 1 stola = 2 stoličky)


• nominálna cena (bežná cena) - cena zistená na danom mieste a v danom okamihu, je faktická cena v určitom období, t.j. cena skutočnej realizácie výrobkov alebo služieb v danom období (na rozdiel od stálej ceny).
• stála cena - bežná cena prepočítaná vo vzťahu k určitému východziemu časovému bodu (t.j. očistená o infláciu; cieľom je možnosť porovnávať ceny tovarov v priebehu času). Umožňuje porovnávanie ekonomických veličín v dlhšom období.
• reálna cena - bežná cena pripadajúca na jednu jednotku nejakého statku, služby alebo príjmu, ktoré vezmeme ako merítko.


• konkurenčná cena - cena, za ktorú predáva konkurenčná firma. Hovoriť o konkurenčných podmienkach možno len vtedy, keď na trhu pôsobí ponuka a dopyt a cenu nediktujú monopoly.
• oligopolná cena
• monopolná cena - je dôsledkom monopolného postavenia výrobcu alebo spotrebiteľa na trhu.


• vnútropodniková cena
• maloobchodná cena
• veľkoobchodná cena
• dovozná cena
• vývozná cena

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk