Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dovolenka

Súvislá doba odpočinku zamestnanca, ktorá patrí zamestnancovi za kalendárny rok, v kt. PP trval
poznáme tieto dovolenky:
A- dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť
B- dovolenka za odpracované dni
C- dodatková dovolenka
D- ďalšia dovolenka

A- Základná výmera = 4 týždne
Zamestnanec, ktorý dovŕši v kalendárnom roku 15 rokov trvania PP po 18. roku života má nárok na 5 týždňov dovolenky
nárok na čerpanie dovolenky vzniká po odpracovaní 60 dní v kalendárnom roku

B- Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, lebo neodpracoval u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni. Za každých 22 odpracovaných dní má nárok na 1/12 riadnej dovolenky (4 alebo 5 týždňov)

C- Nárok na ňu majú zamestnanci pracujúci v obzvlášť ťažkých životunebezpečných podmienkach: práce pod zemou, razenie tunelov, zdravotnícky pracovníci pri práci s infekčnými materiálmi, ošetrujúcich chorých na AIDS, TBC, pracovníci pracujúci nepretržite aspoň 1 rok v tropických oblastiach, pracovníci pracujúci s chemickými, karcinogénnymi látkami...
Dodatková dovolenka sa čerpá prednostne, nemožno za ňu poskytnúť náhradu

D- poskytuje sa zamestnancom s nerovnomerne rozvrhnutým prac. časom, a tým, ktorých práca podstatne závisí od poveternostných vplyvov, ich dĺžka je max. 1 týždeň

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk