Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ekonómia a ekonomika

Ekonómia- veda, ktorá stojí na rozhraní spoločenských a prírodných vied (má svoje vlastné definície, obory atď.)
Ekonomika- každodenná hospodárska prax, ktorá rieši denné problémy v hospodárstve

3 základné ekonomické otázky:

- Čo vyrábať
- Ako to vyrábať
- Pre koho to vyrábať

Potreba- uvedomený alebo neuvedomený nedostatok

- Primárna, sekundárna, terciárna alebo kvarciárna
- Individuálna alebo kolektívna

Statok- všetko užitočné čo uspokojuje ľudské potreby

- podľa dostupnosti: voľný alebo viazaný (obmedzený)
- podľa formy: hmotný alebo nehmotný
- podľa účelu: výrobný alebo nevýrobný
- podľa vlastníctva: súkromný alebo verejný

Výroba:

- predpoklad uspokojenia rôznych potrieb
- premena výrobných statkov na služby a výrobky

Služba:

- nehmotný ekonomický statok
- Spotrebúva sa v momente poskytnutia

Tovar- výrobok alebo služba získaná prostredníctvom trhu
Barter- výmena tovaru za tovar
Reprodukcia- nepretržité obnovovanie predpokladov a výsledkov výroby

Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie

Trh- miesto výmeny tovarov a služieb za určitú cenu, nastáva tu kontakt medzi kupujúcim a predávajúcim

- čiastkový (ponúka 1 druh tovaru)
- agregátny (ponúka rôzne druhy tovaru)
- výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál)
- tovarov a služieb
- finančný

podľa územného hľadiska:

- miestny
- národný
- medzinárodný

subjekty trhu:

- fyzické osoby (domácnosti)
- právnické osoby (firmy)
- štáty (odstraňujú negatíva trhu prostredníctvom ekonomických zákonov, stimulujú pozitíva)

Trhový mechanizmus

Procesy trhového mechanizmu:

- proces dopytu
- proces ponuky
- proces ceny

Dopyt- množstvo tovaru, aké sú spotrebitelia schopný a ochotný za určitú cenu kúpiť

Kúpa závisí od faktorov:

- ceny
- množstva
- kúpyschopnosti obyvateľstva
- trendom vo voľnom čase

cena stúpa - dopyt klesá

Ponuka- všetky tovary a služby, ktoré prichádzajú na trh, aby sa za určitú cenu predali

ponuka závisí od:

- ceny
- dopytu
- nákladov spojených na výrobu

Trhová cena:

- aktuálna cena vznikajúca zo vzťahu ponuky a dopytu
- odráža aktuálnu situáciu na trhu

Rovnovážna cena:

- dopyt a ponuka sú v rovnováhe
- cena vyhovuje aj predávajúcemu aj kupujúcemu
- v praxi neexistuje

Proces tvorby ceny:

- prebieha prostredníctvom trhového mechanizmu
- je regulátorom obehu tovarov a regulátorom výroby

Trh a konkurencia

Konkurencia- stret záujmov, kedy každý, ktorí je účastník trhu, chce dosiahnuť zisk

konkurencia na strane ponuky:

- necenová (reklama, dizajn, kvalita)
- cenová

konkurencia na strane dopytu- každý sa stará o seba, ak chce čo najlacnejšie nakúpiť

konkurencia podľa podmienok, aké majú výrobcovia:

- dokonalá- všetci by mali mať úplne rovnaké podmienky (v praxi neexistuje)
- nedokonalá- zahrňuje monopolné prvky (realita)

monopoly- veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré bojujú cenovými aj necenovými prostriedkami (Henkel, Johnson & Johnson)Výrobné faktory

Práca ako ľudský kapitál


Pracovná sila- súhrn fyzických a psychických schopností človeka a jeho schopnosť pracovať
Práca- čas, ktorý ľudia vynakladajú v procese výroby výrobkov a služieb
Práca závisí od kvality práce

Kvalitu ovplyvňuje:

- vzdelanie
- kvalifikácia
- prax
- osobný postoj a záujem

- práca je výrobný faktor

Trh práce- existujú zvláštnosti tohto trhu, vyplývajúce z charakteru práce

Dopyt po práci- určujú ho firmy, podniky
-dokonalejšie technológie- dopyt po práci nižší náročnejší na kvalifikáciu

Nezamestnanosť

Práceschopné obyvateľstvo tvora zamestnaní a nezamestnaní obyvatelia

• Dobrovoľná nezamestnanosť:

- frikčná
- štrukturálna- nesúlad medzi ponukou a dopytom práce, zmena štrukturálneho hospodárstva
- cyklická (sezónna)

• Nedobrovoľná nezamestnanosť- pracovné sily sú v absolútnej prevahe nad počtom pracovných miest

Podstata a formy mzdy

Mzda- cena práce

- časová- práca - čas
- úkolová- priemerný počet výrobkov - čas
- nominálna- suma všetkých peňazí, ktoré pracovník dostane (hrubá mzda)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk