Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vnútorný obchod

Vnútorný obchod sa vo svojich formách prispôsobuje členitosti trhu, ktorý obstaráva.

O veľkoobchode hovoríme tam, kde sa sprostredkuje vo veľkom. Veľkoobchod je distribučný orgán, ktorý nie je v pravidelnom styku so spotrebiteľom, ale je vždy v priamom styku s výrobcom alebo dovozcom.

Obchod, ktorý obsluhuje spotrebiteľov, je maloobchod. Tento distribučný orgán obchoduje s malým množstvom kryjúcim spotrebu jednotlivcov a obstaráva tovar spravidla u veľkoobchodníka alebo priamo u výrobcu. Maloobchod je len distribučný orgán, ktorý je v priamom styku so spotrebiteľom. Zisťuje druh potrieb, ich veľkosť a intenzitu. Od správnosti zaznamenávania a odovzdávania takýchto informácií závisí dispozícia veľkoobchodníka alebo výrobcu. Obchod v malom sa rozprestiera obyčajne na pomerne malom území. Môže byť dvojaký.

Ide o obchod so zmiešaným tovarom, ktorý sprostredkúva všetky druhy tovaru pre konzumenta potrebné na normálny, každodenný život. Je najrozšírenejší tam, kde je málo počestný okruh spotrebiteľov. Táto málopočetnosť spotrebiteľov bráni vzniku druhého typu – špecializovaného obchodu v malom. Tento typ sa vyznačuje tým, že sa obchoduje s jedným druhom tovaru. Rozlišujeme obchody so železiarskym tovarom, papiernícke obchody a podobne. Tieto špecializované obchody môžu vzniknúť len vo väčších mestských aglomeráciách, lebo počítajú s takým počtom spotrebiteľov, ktorý zaručí výnosnosť tohto druhu obchodovania.

Okrem obchodov jednotlivcov rozoznávame družstevné obchody. Takéto členenie vyplýva z rozdielnosti podnikateľskej formy. Obchod získal rôzne formy s rozvojom hospodárstva. Za sprostredkovanie distribučnej funkcie dostáva obchodník odmenu. Brutto odmena sa vyjadruje prirážkou k nákupnej cene. Cena tovaru sa pre konzumenta zvyšuje o túto prirážku. Národohospodársky sa táto prirážka považuje za výrobný náklad. Brutto odmena sa skladá zo skutočných výdavkov a zo zisku, čiže podnikateľskej odmeny obchodníka. Národohospodárskou funkciou vnútorného obchodu je rozdeliť zásobu statkov na jednotliví domácnosti po celom území. Funkčne obstaráva uspokojovanie dopytu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk