Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Daňová sústava

Daňová sústava

Dane a podnikanie

Daň:
- je povinná platba stanovená zákonom a odvádza ju FO a PO do štátneho rozpočtu v stanovenej výške a v stanovenej lehote. Všetko o daniach sa dočítame v zákone o daniach. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Dane tvoria vyše 80% príjmov do ŠR, zvyšok tvoria príspevky z fondu EU únie a rôzne poplatky:
- správne poplatky (pr. pri vytvorení vodičského preukazu, ...)
- koncesionárske poplatky (TV, rozhlas)
- pokuty, clá, ...


Základné pojmy týkajúce sa daní:

Subjekt dane:
– osoba PO a FO, kt. odvádza daň do ŠR.
1. Daňovník – ten, kto znáša daňové zaťaženie (pr. pri DPH sú to spotrebitelia)
2. Platiteľ dane – môže byť 1 a tá istá osoba (pri dani z nehnuteľností vlastník je daňovník
a platiteľ, pri DPH je daňovník a spotrebiteľ a platiteľom dane je podnikateľ).

Objekt dane:
– je to, z čoho sa daň odvádza (pivo, lieh)

Základ dane:
– je to, z čoho sa vypočíta daňová povinnosť (pr. pri pozemkoch je základom dane rozloha v m2)

Sadzba dane:
– je nástroj pomocou kt. sa zo základu dane vypočíta daňová povinnosť. Môže byť:
1. v percentách (z príjmu DPH 19%)
2. určitá suma na mernú jednotku (300 Sk na 1kg tabaku)

Správca dane:
– je ten, kt. vyberá peniaze (daň), komu je treba odviesť (daňový úrad, mestá, obce)

Štruktúra daňovej sústavy v SR:

DANE:

- priame (adresné)- nepriame (neadresné)
1. daň z príjmov FO, PO1. daň z DPH
2. daň z nehnuteľností 2. spotrebná daň
3. daň z motor. vozidiel

Priame dane – priamo zaťažujú FO alebo PO
Nepriame dane – nepriamo zaťažujú FO alebo PO (nemožno určiť konkrétneho daňovníka), lebo sú to všetci spotrebitelia


PRIAME DANE:

1. Daň z príjmov FO:
-zamestnanci
-samostatné zárobkovo činné osoby (podnikatelia, živnostníci – FO)
-osoby, ktoré majú príjmy z prenájmu
-osoby, ktoré majú príjmy z vkladov (úroky)
-spoločníci v spoločnostiach
-pracujúci člen družstva
-ústavný činitelia
-poslanci EU parlamentu
-z verejných súťaží – nad 5000,- sa platí daň


A. Daň z príjmov zamestnancov:
-základom dane je mesačná mzda, poistné (13,4 %), nezdanená časť.

Hrubá mzda – Poistné (13,4 %) – nezdanená časť = ZD x 0,19 = daň
z príjmu

-zamestnávateľ každý mesiac odvádza za zamestnancov preddavok na DAŇ Z PRÍJMOV. Začiatkom nasledujúceho roka sa robí tzv. ROČNÉ ZÚČTOVANIE → → vypočíta sa ročná daň z príjmu a tá sa porovná s odvedenými preddavkami.
-Výsledkom môže byť:
- preplatok
- nedoplatok
-od roku 2006 si môžu zamestnanci znížiť základ dane za rok 2005 z doplnkového dôchodkového poistenia alebo životné o 12 000,- na rok, alebo o 1000,- mesačne
-zamestnanec, ktorý má deti si môže uplatniť tzv. DAŇOVÝ BONUS 540,- na 1 dieťa


B. Daň z príjmov podnikateľov a živnostníkov – FO:
-základom ich dane z príjmu je hospodársky výsledok za kalendárny rok, ktorý si zistia porovnaním príjmov a výdajov za rok.
-Ak P>V = zisk
-Ak P N = HV zisk


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk