Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Podnikateľský plán

Podnikateľský plán

Pri zakladaní podniku, prípadne rozširovaní už existujúceho podniku či rozbiehaní nových podnikateľských aktivít v podniku je potrebné zodpovedať veľa otázok, ktoré súvisia s tým, aké výrobky, služby chce podnik poskytovať, akej kvality, aký bude potrebovať kapitál, aké sú možnosti jeho získania, aké je očakávané zhodnotenie kapitálu, kde bude podnikateľská jednotka umiestnená a ďalšie.

Podnikateľský plán (business plán)

-stanovuje ciele podniku na určité časové obdobie (plánovacie obdobie)
-zahŕňa všetky aktivity a opatrenia podniku zamerané na dosiahnutie týchto cieľov
-slúži ako podklad, kt. podnik predkladá banke v rámci požadovaného úveru ako dôkaz schopnosti a pripravenosti podnikateľských zámerov a svojej budúcej podnikateľskej aktivity.

Podnikateľský plán pozostáva z niekoľkých častí:

1.Prehľad – súhrnná charakteristika
2.Charakteristika podniku
3.Cieľe podniku
4.Trhy a konkurencia
5.Marketing
6.Výroba
7.Organizácia a manažment
8.Finančné hospodárenie
9.Dodatky a prílohy

1. Prehľad – súhrnná charakteristika:
Úvodná časť podnikateľského plánu podáva základné charakteristiky o predmete podnikania, o výrobkoch a službách a informácie o očakávanom prínose z realizácie tohto zámeru a možné riziká podnikania.
Prehľad by mal obsahovať:
a. stručnú charakteristiku podnikateľského zámeru
b.predpokladaný obrat z predaja výrobkov alebo služieb a očakávaný zisk
c.finančné požiadavky na zabezpečenie podnikateľského zámeru
d.možné riziká spojené s podnikaním


2. Charakteristika podniku:
Poskytuje informácie o podniku z hľadiska vývoja až po zhodnotenie súčasného postavenia na trhu.
Charakteristika by mala obsahovať:
a. chronologický vývoj podniku
b. súčasný stav podniku
c. prehľad o existujúcich výrobkoch a trhoch
d.organizačno-právna forma podniku
e.majetok podniku, štruktúra kapitálu

3. Ciele podniku:
Mali by vychádzať z dlhodobej stratégie rozvoja podniku a vyjadrovať sa jasne a zrozumiteľne:
a. objem výroby alebo služieb, kt. chce podnik zabezpečiť na
trhu
b. prednosti, kt. chce dosiahnuť v porovnaní s konkurenciou
c. prednosti z pohľadu zákazníka
d.ďalší vývoj
e.možné ťažkosti
f.patenty, ochranné značky a pod.

4. Trhy a konkurencia:
Táto časť je zameraná na analýzu trhu a konkurencie a poskytuje infor. O vývoji daného trhu doma i v zahraničí, a to z pohľadu súčasného ako aj predpokladaného vývoja. Analýza trhu je vlastne analýza prostredia v kt. chce podnikateľ pôsobiť.
Je potrebné analyzovať:
a. súčasný stav
b. zákazníkov a predpokladané zákazky
c. ďalší vývoj trhu
d. najdôležitejších domácich a zahraničných konkurentov
a ich konkurenčnú stratégiu
e.silné a slabé stránky výrobkov a služieb

5. Marketing:
Mal by poskytovať ďalšie infor. O trhu a možnostiach umiesniť na tomto trhu produkciu. Marketingová časť by mala byť zameraná na:
a. prieskum trhu
b.cieľové trhy, zákazníkov
c.odbytové kanály, organizácia trhu
d.reklamu
e.ceny výrobkov a služieb


6. Výroba:
Tu je opísaný výrobný zámer, spôsob jeho zabezpečenia z vecného a hľadiska a hľadiska riadenia výroby.
Táto časť by mala byť zameraná na:
a. výrobný proces
b.výrobné kapacity, zmennosť
c.nákup a skladovanie materiálu
d.priebežné časy výroby, kvalitu výrobkov
e.dodávateľov
f.infraštruktúru
g.výrobné náklady, kalkulácie

7. Organizácia a manažment.
Táto časť by sa mala sústrediť na:
a.organizáciu podniku, právomoc a zodpovednosť
b. personálne zabezpečenie
c.výchovu manažérov

8. Finančné hospodárenie:
Uvedené podnikateľské aktivity by mali vyústiť do finančnej analýzy, kt. má poskytnúť prehľad o finančnom zabezpečení podnikateľského zámeru, ako aj o očakávaných výsledkoch z jeho realizácie. Má obsahovať:
a.súvahu – poskytuje informácie o aktívach (majetku
a pasívach ( záväzkoch) podniku
b.výkaz ziskov a strát – poskytuje prehľad o predpokladanom
vývoji výnosov, nákladov a zisku
c.výkaz cash-flow – obsahuje prehľad o finančných tokoch v
podniku
Tieto finančné výkazy sa zostavujú spravidla na obdobie 3 až 5 rokov.

9. Dodatky a prílohy:
Doplňujúce informácie, napríklad:
a.prospekty, opis výrobkov a služieb
b.schéma organizačnej štruktúry podniku
c.údaje o manažérskom tíme
d.ostane dôležité informácie
Tvorbe podnikateľského plánu je potrebné venovať v podniku mimoriadnu pozornosť, pretože od tejto činnosti v mnohom závisí ďalší rozvoj podniku, jeho úspešnosť a prosperita.
Údaje v ňom majú byť pravdivé, aby realisticky podchytili podnikateľský zámer, jeho silné a slabé stránky, ako aj možné riziká.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk