Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzdelávanie pracovníkov

Potrebu pracovníkov s vysokou úrovňou pracovnej spôsobilosti riešia podniky nielen systematickým získavaním schopných odborne a psychicky pripravených uchádzačov o prácu, ale aj odbornou prípravou a rozvojom vlastných pracovníkov. Na to je potrebný priemyslený kompletný systém starostlivosti o kvalifikačný rast a pracovnú kariéru perspektívnych pracovníkov. Kvalifikačná príprava a rozvoj pracovníkov musia byť nepretržité a prepojené na pracovnú činnosť. Získanie určitého stupňa vzdelania je len jedným z predpokladov profesijnej spôsobilosti. Znamená len východisko, na ktoré musia nadväzovať ďalšie vzdelávacie formy.

Kvalifikačná príprava pracovníkov

Aktivity podniku v oblasti kvalifikačnej prípravy pracovníkov predstavujú najmä adaptáciu nových pracovníkov, zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov (školenie) a rekvalifikáciu (preškolenie). Adaptačný proces je organizovaným procesom zameraným na prispôsobenie sa nových pracovníkov v podniku. Cieľom adaptácie sú produktívni a spokojní zamestnanci. Novým pracovníkom je potrebné vytvoriť také podmienky, aby sa naučili dobre vykonávať svoju prácu na novom pracovisku, vžili sa do medziľudských vzťahov a prijali hodnoty a tradície podniku.

Z obsahového hľadiska priebeh tohto procesu tvoria pracovná adaptácia, sociálna adaptácia a adaptácia na podnikovú kultúru. Obsah pracovnej adaptácie závisí od konkrétnych podmienok pracovného miesta, na ktoré bol pracovník prijatý a od jeho pripravenosti na určenú prácu. Vo všeobecnosti jej obsah tvorí prispôsobovanie nového pracovníka pracovným podmienkam, charakteru a obsahu pracovnej činnosti, riadiacemu systému a organizácii práce v podniku.

V pracovnej adaptácii ide vlastne o vstupné vzdelávanie pracovníkov, v ktorom sa začínajú formovať ich pracovné schopnosti podľa potrieb podniku. Podnik by mal vytvoriť podmienky na zapracovanie v novom prostredí pre každého nového pracovníka. Čas a obsah pracovnej adaptácie musí byť však individuálny (individuálny program adaptácie).

Cieľom sociálnej adaptácie je dosiahnuť zaradenie pracovníka do existujúceho systému medziľudských vzťahov na pracovisku aj v podniku. Tento sociálny kontext pracovnej činnosti je potrebné zohľadniť už pri výbere pracovníkov. To znamená vybrať takého pracovníka, ktorý dokáže optimálne spolupracovať v pracovnej skupine a ktorého budú spolupracovníci akceptovať. Podniková kultúra predstavuje systém spoločných hodnôt a noriem, ktoré sa prijali a rozvinuli v podniku a majú veľký vplyv na konanie, uvažovanie i vystupovanie pracovníkov. Navonok sa prejavuje ako forma spoločenského styku pracovníkov, v spoločných zvykoch, obyčajoch, oblečení, materiálnom vybavení a pod.

Základné spôsoby správania ovplyvnené spoločnými zásadami, pravidlami, smermi konania sa stávajú vzorom pre nových pracovníkov (napr. podnik preferuje maximálnu serióznosť voči zákazníkom a túto hodnotu bude prezentovať aj navonok v rôznych prejavoch úcty, spôsobom vyjadrovania sa a pod.). Cieľom adaptačného procesu v tejto oblasti je pomôcť novým pracovníkom orientovať sa v existujúcich sociálnych normách a štandardoch konania a prispôsobiť sa im. Jednotlivé zložky adaptačného procesu sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú. Zvyšojvanie kvalifikácie pracovníkov znamená pokračovanie odbornej prípravy pracovníkov v rámci ich doterajšieho odborného zamerania. Ide o obnovovanie a rozvíjanie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností.

Potreba zvyšovania kvalifikácie pracovníkov je obyčajne vyvolaná novými kvalifikačnými požiadavkami pracovných miest v súvislosti so zmenami trhu, výroby, riadenia a pod. Podstatou rekvalifikácie je každá, aj elementárna zmena kvalifikácie, ak umožní ďalšie alebo nové pracovné uplatnenie pracovníka alebo občana. Ide vždy o organizovaný proces získania nových vedomostí a zručností. Obsah rekvalifikácie je potrebné individuálne posudzovať a v maximálnej miere v ňom zohľadňovať doterajšie vedomosti a zručnosti učastníka. V niektorých prípadoch je potom potrebná len čiastočná, nie úplná rekvalifikácia.

Systém rekvalifikácie je otvorený pre všetky kategórie pracovníkov aj občanov – pomáha riešiť problém nezamestnanosti, je určitou prevenciou pred stratou zamestnania, umožňuje uplatniť sa absolventom škôl, zdravotne postihnutým osobám a tiež realizáciu osobných záujmov. Charakter, úroveň a intenzita vvzdelávania pracovníkov závisí od podnikovej politiky a podnikovej stratégie. Niektoré podniky sa orientujú výhradne len na získavanie plne pripravených (hotových) pracovníkov. Takýto prístup sa však potom negatívne odráža aj na plnení ostatných funkcií personálneho manažmentu. Vzdelávanie pracovníkov v každom podniku je nevyhnutnosťou. Dôležité je však vytvoriť podmienky pre efektívne vzdelávanie. Vzdelávanie pracovníkov musí byť dobre organizované a systematické.

Musí vychádzať zo skutočných potrieb zdelávania (určiť, ktorých pracovníkov a v akej oblasti vzdelávať), je potrebné zostaviť plán vzdelávania (rozhodnúť ako, kým, kedy, kde a za akú cenu vzdelávať), realizovať vzdelávacie aktivity s použitím vhodných metód vzdelávania, vyhodnotiť efektívnosť vzdelávania.


Rozvoj pracovníkov

Vzdelávanie pracovníkov by sa malo zabezpečiť nielen z hľadiska súčasných podnikových potrieb. Rozvoj pracovníkov predpokladá zvládnuť aj také vedomosti a zručnosti, ktoré ich pripravia na plnenie úloh v budúcnosti. Takéto vzdelávanie sa orientuje najmä na kariéru pracovníkov.

Pod pracovnou kariérou rozumieme rozvojovú postupnosť zamestnaní, ktoré človek vykonáva v priebehu svojho života. Rozvoj kariéry je výsledkom vzájomného pôsobenia toho, čo si volí pracovník v súlade so svojimi osobnými cieľmi, a možnosťami, ktoré mu ponúka podnik. V rozvoji pracovnej kariéry sa využíva povýšenie pracovníko ako jedna z foriem ich rozmiestňovania v podniku. Cieľom je optimálne spojenie pracovníka s pracovnými úlohami. Podnik riadi kariéru pracovníkov. Každý vedúci by mal informovať zamestnancov o pracovných možnostiach, posúdiť reálnosť ich cieľov a vytvoriť pre nich plán kariéry. V nadväznosti na uvedené kroky by mal podnik organizovať vzdelávanie a rozvoj pracovníkov.

Výsledkom riadenia kariéry je najmä podpora rozvoja interných zdrojov pracovníkov, zníženie fluktuácie a stimulácia pracovníkov k rozvoju. Vo všeobecnosti platí, že základom kvalitnej výroby a vysokej produktivity práce sú okrem iného aj vzdelaní a dobre vyškolení pracovníci. Preto je dôležité, aby každý podnik (aj hutnícky) zabezpečoval pravidelné a kvalitné školenie svojich pracovníkov.

Chybou v manažovaní podniku je neinvestovanie do rozvoja svojich ľudí. To je dôsledkom manažérskeho presvedčenia, že údržbu potrebujú iba veci, nie ľudia. To znamená, že zo 100% fondu pracovného času treba vyťažiť všetkých 100% (ak nie 120%). Podľa takého manažéra je nemysliteľné raz do mesiaca poslať človeka na školenie. To by predsa potom využíval len 95% svojho pracovného času. Pre niektorých to môže znieť ako vtip, avšak prax je iná. Len máloktorý podnik posiela svojich pracovníkov na vzdelávanie 12 dní do roka. Pritom funguje v dobe, v ktorej sa tvrdí, že informácie a poznatky hýbu svetom. Dôsledkom toho môže byť, že schopnosti pracovníkov nekopírujú potreby na ich pracovných miestach. Nedosahovanie očakávaných výsledkov má za následok formulovanie ďalších úloh. To spôsobí ďalší časový tlak, ktorý ešte zníži investície do rozvoja ľudí. Ďalším dôsledkom je to, že v takom podniku sa pracuje viac rukami, na rozdiel od konkurencie, ktorá pracuje viac hlavou.

K základnému školeniu pracovníkov patrí aj školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Najmä v hutníckych podnikoch je bezpečnosť pri práci zvlášť aktuálna. Hutnícke prevádzky predstavujú rizikové pracoviská, kde môže dôjsť ľahko k akémukoľvek úrazu. Napríklad, nedávno došlo k ťažkému zraneniu pracovníka v prevádzke spoločnosťi U. S. Steel Košice. Oficiálna správa spoločnosti uvádzala, že pracovník sa nachádzal v priestore, v ktorom v tom čase nebolo povolené sa pohybovať z dôvodu prepravy žeravej ocele ponad priestor.


Spoločnosť U. S. Steel Košice prijala a pravidelne komunikuje so všetkými svojimi zamestnancami na základe šiestich riadiacich programov (základné princípy) podnikania. Tieto obchodné riadiace programy sú:
 • Bezpečnosť - ochrana bezpečnosti zamestnancov
 • Životné prostredie - ekologické plnenie
 • Kvalita - poskytovanie vysokej kvality produktov a služieb
 • Služby - poskytovanie vynikajúcich služieb našim zákazníkom a obchodným partnerom
 • Náklady - byť výrobcom s nízkymi nákladmi
 • Produktivita - zvýšenie produktivity prevádzok spoločnosti U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice podporuje ekonomický rozvoj regiónu Košíc, ako aj celého hospodárstva Slovenska. Spoločnosť schválila a zaviazala sa splniť 10-ročný plán kapitálového zlepšenia, predmet obchodných podmienok, ktorý predstavuje investície približne vo výške 700 miliónov USD. Tieto investície budú realizované v troch oblastiach:

 1. Projekty zamerané na zlepšenie konkurencieschopnosti U. S. Steel Košice;
 2. Ekologické projekty;
 3. Opravy a zlepšenia infraštruktúry.

Keď U. S. Steel GROUP prevzala Košické železiarne v novembri 2000, stali sa súčasťou trvalej a vplyvnej histórie tohoto regiónu. Manageri a zamestnanci spoločnosti usilovne pracujú, aby pokračovali vo výnimočnej tradícii výroby železa a ocele na východnom Slovensku. Vízia a cieľ spoločnosti U. S. Steel Košice je pokračovať v tejto dlhodobej tradícii. „Naša VÍZIA je byť ziskovou oceliarskou spoločnosťou, ktorá poskytuje svojim akcionárom primerané výnosy a vykazuje dlhodobý rast a úspech; naším CIEĽOM je zaujať miesto na vrchole železiarenského a oceliarskeho priemyslu“, uvádza oficiálne internetovská stránka tejto spoločnosti. Splnenie tejto vízie a cieľa prinesie ekonomickú prosperitu a stabilitu mestu Košice a jej pracovitým, nadaným a usilovným ľuďom. S výrobou 4,5 mil. ton hotových výrobkov ročne je spoločnosť U. S. Steel Košice najväčším výrobcom ocele v Strednej Európe. V oficiálnom vyhlásení na internete táto spoločnosť vyhlasuje: „Ale my chceme byť nielen najväčšími ale aj najlepšími“.

Byť najlepší si vyžaduje bezkonkurenčný a vynikajúci výkon v šiestich oblastiach:

 • Bezpečnosť
 • Ochrana životného prostredia
 • Náklady výroby
 • Kvalita výrobkov
 • Služby zákazníkom
 • Výrobná produktivita

Neustále zlepšovanie v každej z týchto oblastí bude posilňovať úspech U. S. Steel Košice a zlepší jej reputáciu, produktivitu a efektívnosť. Spoločnosť U. S. Steel Košice disponuje vysoko kvalifikovanými a odborne zdatnými zamestnancami. Investície do rozvoja ľudských zdrojov sú jednou z prioritných oblastí záujmu top manažmentu. Medzinárodnú certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 získal v roku 1992 DZ Tva ako prvý závod v strednej a východnej Európe. Od toho času bol systém manažérstva kvality postupne zavedený vo všetkých organizačných jednotkách USSK.

Metrologické zabezpečenie meradiel a meracích systémov a výkon chemických analýz a jednotlivých skúšok produktov zabezpečujú akreditované laboratória U. S. Steel Košice, ktoré patria medzi špičkové na Slovensku. Laboratóriá sú akreditované podľa požiadaviek ISO IEC 17025 v rámci Slovenského Národného Akreditačného Systému /SNAS/, ktorý je členom medzinárodnej organizácie ILAC. Pre zabezpečenie neustáleho zlepšovania všetkých činností sa v USSK realizuje proces Continual improvement, zameraný na zvyšovanie kvality výrobkov, zvyšovanie produktivity, zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, zvyšovanie bezpečnosti pri práci, zlepšovanie pracovného a životného prostredia a znižovanie nákladov. Spoločnosť USSK má celý rad výrobkových certifikátov od renomovaných certifikačných spoločností. Tieto certifikáty umožňujú dodávať výrobky do rôznych spracovateľských odvetví.


Dňa 4. novembra 2002 spoločnost U. S. Steel Košice získala najvyššie ocenenie za kvalitu - Národnú cenu SR za kvalitu. Cena sa udeľuje víťazovi v súťaži, ktorej princípy vychádzajú z Európskeho modelu podnikateľskej výnimočnosti, ktorý pozostáva z deviatich kritérií. Získanie toho ocenenia je podmienkou pre účasť v súťaži o Európsku cenu za kvality, čo je ekvivalentom Malcom Baldrige ceny v USA. Nadácia Slovak Gold udelila 16. apríla 2002 Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu SLOVAK GOLD výrobku U. S. Steel Košice KORAD - oceľové doskové radiátory. O tomto prestížnom ocenení rozhodlo Prezídium Nadácie Slovak Gold.

Všetky certifikáty a ocenenia udelené spoločnosti U. S. Steel Košice svedčia o vysokej kvalite výrobkov, čomu musí predchádzať vysoká kvalita výroby. To nie je možné bez poskytnutia kvalitného vzdelania a školenia pracovníkom podieľajúcim sa na výrobe.
Preto, ako bolo uvedené, investície do školenia zamestnancov sú prioritou top manažmentu tejto úspešnej spoločnosti. Prísne kritéria sa uplatňujú už pri výbere nových pracovníkov, ktorí musia spĺňať náročné požiadavky a po prijatí musia byť dostatočne zaškolení. Kvalitné riadenie spoločnosti zabezpečujú vyškolení a skúsení manažéri. Tí čerpali skúsenosti už pred tým, než sa stali manažérimi, priamo v prevádzke, keďže rozvoj kariéry v spoločnosti U. S. Steel Košice vyžaduje načerpať skúsenosti najprv priamo v prevádze, pri výrobe.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk